Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.12-0006-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-11/2011/012-02
Наименование: Подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до лечение в Община Карлово чрез модернизация на МБАЛ „Д-р Киро Попов - Карлово” ЕООД
Бенефициент: Община Карлово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2011
Начална дата: 31.01.2012
Дата на приключване: 31.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се осигури качествено медицинско болнично обслужване и равни възможности за достъп до лечение в Община Карлово като необходима предпоставка за подобряване на условията на живот на населението в общината.
Дейности: дейност 1: Организация и управление на проекта
дейност 2: Осигуряване на готовност за провеждане на процедури за обществени поръчки
дейност 3: Подобряване на физическата среда в МБАЛ „Д-р Киро Попов - Карлово” ЕООД
дейност 4: Извършване на независим строителен надзор на строително ремонтните работи
дейност 5: Доставка на специализирано медицинско оборудване
дейност 6: Осигуряване на информация и публичност
дейност 7: Извършване на независим финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 723 474 BGN
Общ бюджет: 3 805 692 BGN
БФП: 3 662 764 BGN
Общо изплатени средства: 3 662 764 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 662 764 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 420 258 BGN
2014 0 BGN
2015 1 242 505 BGN
3 662 764 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 113 349 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 057 220 BGN
2014 0 BGN
2015 1 056 130 BGN
3 113 349 BGN
В т.ч. Национално финансиране 549 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 363 039 BGN
2014 0 BGN
2015 186 376 BGN
549 415 BGN
Финансиране от бенефициента 150 599 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 4 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване
Индикатор 5 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП
Индикатор 6 @Нови клинични пътеки в резултат на проекта
Индикатор 7 @Цялостно ремонтирани отделения
Индикатор 8 @Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз