Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.12-0003-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-11/2011/011-01
Наименование: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ НА МБАЛ "СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" - ГР. ЛОМ
Бенефициент: Община Лом
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2011
Начална дата: 31.01.2012
Дата на приключване: 17.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Лом
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на устойчиво местно развитие чрез подобряване на достъпа на населението на община Лом и прилежащите съседни общини до качествена, навременна и адекватна здравна помощ посредством модернизиране на здравната инфраструктура и разширяване на предоставяните здравни услуги
Дейности: дейност 1 Стартиране, организация и управление на проекта
дейност 2 Изготвяне на тръжна документация, провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и сключване на договори с изпълнители.
дейност 3 Изпълнение на строително-ремонтни работи в МБАЛ „Св. Николай Чудотворец”, гр. Лом
дейност 4 Упражняване на авторски и строителен надзор
дейност 5 Доставка, въвеждане в експлоатация и тестване на медицинска техника и оборудване, обучение на персонала
дейност 6 Независим финансов одит
дейност 7 Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 429 544 BGN
Общ бюджет: 3 570 978 BGN
БФП: 3 326 600 BGN
Общо изплатени средства: 2 945 033 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 326 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 881 763 BGN
2014 1 063 270 BGN
2015 0 BGN
2 945 033 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 827 610 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 599 498 BGN
2014 903 780 BGN
2015 0 BGN
2 503 278 BGN
В т.ч. Национално финансиране 498 990 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 282 264 BGN
2014 159 491 BGN
2015 0 BGN
441 755 BGN
Финансиране от бенефициента 272 066 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване
Индикатор 4 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП
Индикатор 5 Подобрена достъпност до инфраструктура на здравеопазването (чрез болничен асансьор)
Индикатор 6 Закупени и функциониращи нови единици медицинска техника
Индикатор 7 !Осигурени нови лапароскопски апарати за диагностика и лечение
Индикатор 8 !Осигурени нови единици инструментариум за лапароскопска и конвенциална хирургия
Индикатор 9 ! Брой създадени временни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз