Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.12-0014-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-11/2011/008-01
Наименование: ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ
Бенефициент: Община Русе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2011
Начална дата: 31.01.2012
Дата на приключване: 31.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център– гр. Русе, чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични дейности за диагностика и лечение на злокачествени заболявания.
Дейности: дейност 1 Организация и управление
дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 Изпълнение на СМР
дейност 4 Строителен надзор и авторски надзор
дейност 5 Приемане и въвеждане в експлоатация на изпълнените СМР
дейност 6 Дейности за разпространение на информация, публичност и визуализация
дейност 7 Изпълнение на дейности по доставка на оборудване и обзавеждане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 500 000 BGN
Общ бюджет: 6 984 914 BGN
БФП: 6 460 615 BGN
Общо изплатени средства: 6 460 615 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 460 615 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 474 339 BGN
2014 2 741 237 BGN
2015 245 039 BGN
6 460 615 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 491 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 953 188 BGN
2014 2 330 051 BGN
2015 208 284 BGN
5 491 523 BGN
В т.ч. Национално финансиране 969 092 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 521 151 BGN
2014 411 185 BGN
2015 36 756 BGN
969 092 BGN
Финансиране от бенефициента 544 809 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 4 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване
Индикатор 5 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП
Индикатор 6 ! Брой създадени временни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз