Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.12-0013-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-11/2011/007-03
Наименование: Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в Комплексен онкологичен център ЕООД гр. Враца
Бенефициент: Община Враца
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2011
Начална дата: 31.01.2012
Дата на приключване: 11.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: С настоящото проектно предложение се предвижда осигуряване на подходяща, обновена, модернизирана и рентабилна здравна инфраструктура съобразена с действащите санитарно-хигиенни и технически нормативни изисквания и с бъдещите нужди на населението на град Враца и на територията на областите Враца, Монтана и Видин (както и на Северозападния район), което съвпада с основната цел на операция 1.1 „Социална инфраструктура” на ОПРР.
Дейности: Дейност 1: Планиране, организиране и управление на проекта
Дейност 2: Избор на изпълнители на дейностите по проекта
Дейност 3: Информиране и публичност на проекта
Дейност 4: Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в Комплексен онкологичен център ЕООД гр. Враца
Дейност 5: Оказване на независим строителен и авторски надзор
Дейност 6: Приемане на изградения обект
Дейност 7: Управление, мониторинг и отчетност на проекта
Дейност 8: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 052 107 BGN
Общ бюджет: 6 159 692 BGN
БФП: 5 904 021 BGN
Общо изплатени средства: 5 903 749 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 904 021 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 136 418 BGN
2013 1 267 486 BGN
2014 2 004 860 BGN
2015 494 986 BGN
5 903 749 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 018 418 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 815 955 BGN
2013 1 077 363 BGN
2014 1 704 131 BGN
2015 420 732 BGN
5 018 181 BGN
В т.ч. Национално финансиране 885 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 320 463 BGN
2013 190 123 BGN
2014 300 729 BGN
2015 74 254 BGN
885 569 BGN
Финансиране от бенефициента 260 375 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 4 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване
Индикатор 5 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП
Индикатор 6 @ Брой създадени временни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз