Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.12-0005-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-11/2011/003-02
Наименование: Ремонт и оборудване СБАЛО "Свети Мина" - Благоевград
Бенефициент: Община Благоевград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2011
Начална дата: 31.01.2012
Дата на приключване: 09.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Създаването на Онкологичен и лъчетерапевтичен център ще създаде възможности за извършване на всички видове лъчелечение на болни с онкологични и някои неонкологични заболявания. Ще се обслужват пациенти лекувани или консултирани в болницата, както и пациенти насочени от други лечебни заведения от цялата страна, тъй като центърът ще е уникален и единствен за България. Високоспециализираният екип от лекари, физици, рентгенови лаборанти, специалисти по здравни грижи и помощен персонал са другия основен фактор за постигане на високи лечебни резултати и повишаване качеството на живот на болните, а чрез тях - и на техните близки.
Дейности: Дейност 1: Подготовка изпълнението на проекта
Дейност 2: Избор на изпълнители на дейностите по проекта
Дейност 3: Информиране и публичност на проекта
Дейност 4: Ремонт и обновяване на помещения на СБАЛО „СВЕТИ МИНА” – БЛАГОЕВГРАД
Дейност 5: Доставка, монтаж и пускане в действие на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛО „СВЕТИ МИНА” – БЛАГОЕВГРАД
Дейност 6: Оказване на независим строителен и авторски надзор
Дейност 7: Приемане на ремонтирания обект
Дейност 8: Управление, мониторинг и отчетност на проекта
Дейност 9: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 920 990 BGN
Общ бюджет: 5 380 820 BGN
БФП: 5 105 804 BGN
Общо изплатени средства: 5 105 804 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 105 804 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 162 939 BGN
2014 204 416 BGN
2015 1 738 449 BGN
5 105 804 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 339 933 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 688 498 BGN
2014 173 753 BGN
2015 1 477 682 BGN
4 339 933 BGN
В т.ч. Национално финансиране 765 871 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 474 441 BGN
2014 30 662 BGN
2015 260 767 BGN
765 871 BGN
Финансиране от бенефициента 298 224 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 4 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП
Индикатор 5 @Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване
Индикатор 6 @ Брой създадени временни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз