Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0007-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-6-33
Наименование: "Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Средец"
Бенефициент: Община Средец
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 29.12.2011
Начална дата: 26.01.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
Описание
Описание на проекта: Инвестиционният проект на кандидата „Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Средец” предвижда основно доизграждането на канализационната мрежа в гр. Средец (идентифициран като агломерация над 10 000 е.ж.), което ще доведе до обхващане на цялото население на града и насочване на всички отпадъчни води към съществуващите приемни канализационни колектори и ще осигури нормално хидравлично натоварване на функциониращата ПСОВ в града. В допълнение, проектът прилага интегрирания подход при решаването на проблемите в областта на “водоснабдяването и канализацията” във водния сектор в агломерацията. От една страна, той дава приоритет на разделна схема на канализацията, което ще осигури устойчиво предотвратяване на природните бедствия в уязвимия целеви регион. От друга страна, операцията предвижда съпътстваща реконструкция на най-компрометираните участъци от водопроводната мрежа на града, чиито трасета съвпадат напълно с трасетата на канализаци
Дейности: Дейност 6: Одит Дейността е свързана с провеждането на текущ и окончателен одит на проекта (вкл. изготвянето на междинни одитни доклади и окончателен одитен доклад) в обхват на работата съгл. „Насоки за извършване на одит по проекти, финансирани по ОПОС”. По конкретно, одитните процедури включват (без да се ограничават до) следните проверки:  Дейностите по инвестиционния проект са осъществени в съответствие с принципите за добро финансово управление (т.е. средствата са изразходвани икономично, ефективно и ефикасно)  Проектът е реализиран с необходимите ресурси (т.е. бенефициентът/ изпълнителите са разполагали с административните, финансовите, техническите и физическите ресурси, необходими за изпълнение на съответните задачи).  Изборът на изпълнители по договорите, чрез които се изпълнява проектът, е проведен в съответствие с изискванията на националното законодателство (с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2 т. 22 „б” от ЗОП);  Всички декларирани разходи да са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство относно допустимост на разходите по програми, съфинансирани от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС;  Първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и др.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни;  Напредъкът по проекта (в т.ч. финансов и физически) е проверен от бенефициента, включително чрез проверка на реалното изпълнение на мястото на проекта (където е необходимо);  Спазени са изискванията по отношение поддържането на адекватна одитна пътека;  Всички дейности по съответния проект са надлежно документирани като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и европейските контролни органи при поискване;  Проверка на докладваните нередности;  Слабостите, констатирани при извършени одити, са адресирани по подходящ начин;  Исканията за средства, подадени от бенефициента, са точни, пълни и са във формат, изискван от УО;  Неправомерно изплатените суми са възстановени по надлежния ред;  Проверка на счетоводната система и осчетоводяванията на разходите в счетоводната система;  Проверка за двойно финансиране и спазване законодателството в областта на държавните помощи;  Проверка на наличността и съдържанието на предвидените мерки за информация и публичност; Съобразно обхвата на ангажимента, одитът на проекта следва да бъде извършен в съответствие с приложимите стандарти: (1) Стандартите, издавани от международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI); (2) Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, издавани от Международния институт на вътрешните одитори и (3) Международните одиторски стандарти, издавани от международната федерация на счетоводителите. Одитът на проекта следва да бъде извършен от експерт/и с необходимата квалификация. Резултатите от извършения одит следва да бъдат представени в изчерпателен доклад, който съдържа одитно мнение съобразно „Насоки за извършване на одит по проекти, финансирани по ОПОС”.
Дейност 7: Надзор по време на строителство Поддейност 7.1: Строителен надзор Поддейността включва стриктен контрол на строителния процес и изготвяне на пълна строителна документация по смисъла на чл. 168 от ЗУТ – от откриване на строителната площадка до въвеждане на подобектите в експлоатация. Квалифицираните специалисти по съответните части ще следят за качественото изпълнение на строително монтажните работи, ще изискват необходимите декларации за съответствие за вложените материали, протоколи, гарантиращи безопасността и качеството на изпълнените инсталации, както и ще съставят се всички актове, съгласно действащите нормативи. Преди изпълнението на поддейността ще бъде проведена обществена поръчка „Строителен надзор” за избор на изпълнител съгласно ЗОП и подзаконовите актове за неговото прилагане. Поддейност 7.2: Авторски надзор Авторският надзор включва следене и контрол на реализацията на проекта с цел да се гарантира съответствие с предварително заложените технически параметри. В обхвата на авторския надзор попада и препроектиране на отделни участъци, в случай на констатирани съществени изменения на проекта съгласно чл. 154 от ЗУТ.
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта Поддейност 5.1: Управление на проекта С оглед управление цикъла на проекта и гарантиране ефективното и ефикасно постигане на заложените проектни цели, организационната структура за неговата реализация предвижда създаването на Звено за управление на проекта (ЗУП), включващо служители на Бенефициента (ПМС № 249/2007 г.) и служител на ВиК оператора, за което Звено е предвидена Техническа помощ на екип от квалифицирани външни консултанти (избрана по реда на ЗОП). Поддейност 5.2: Публичност Мерките за осигуряване на информация и публичност по проекта са разработени в съответствие с Изисквания за изпълнение на мерките за информация и публичност от бенефициентите на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” и Ръководството за планиране, подготовка и изпълнение на мерките за информация и публичност на Програма ИСПА и Кохезионния фонд на ЕС. Съобразени са и с указанията в Поканата за кандидатстване. Те предвиждат използването на следните комуникационни канали: телевизионни канали, печатни издания, външна реклама, информационни брошури и интернет. Поддейност 5.3: Подготовка и изработване на документация за възлагане на обществени поръчки В рамките на поддейността попада техническото изготвяне на документацията за възлагане на обществени поръчки в съответствие със ЗОП и подзаконовите актове за неговото прилагане по задания на бенефициента. По-конкретно, при нейното изпълнение ще бъдат изготвени документации за следните обществени поръчки:  ОП: "Доставка на офис консумативи по проекта" (вид процедура: избор на подходяща оферта);  ОП: "Мерки за публичност на проекта" (вид процедура: избор на подходяща оферта);  ОП: "Строително-монтажни дейности" (вид процедура: открита процедура);  ОП: "Упражняване на независим строителен надзор на обекта" (вид процедура: открита процедура) и  ОП: "Одит на проекта" (вид процедура: избор на подходяща оферта). Поддейност 5.4: Финансови разходи във връзка с реализация на проекта В рамките на поддейността са включени всички онези разходи за финансови операции по проекта, които са обективно свързани с паричните транзакции и/или с ползването на кредитен ресурс. Те най-общо включват:  разходи за банкови такси, свързани с поддръжането на банкова сметка за целите на проекта;  такси за парични преводи, начислявани от обслужващата финансова институция;  разходи за банкови гаранции, свързани с ползването на междинни плащания и/или външен оборотен кредите ресурс;  разходи за лихви по кредит от Фонд ФЛАГ (Прогнозен максимален размер на кредита 1 825 000 лв.; Прогнозен годишен лихвен процент 4.477%) Съгл. ПМС № 249/17.10.2007 г. гореописаните финансови разходи (а с това и поддейност 5.3.) са недопустими за финансиране и като такива са отразени в бюджета на проектното предложение като недопустими разходи.
Дейност 1: Проучване и проектиране Поддейност 1.1: Проучвания и проектиране – реализирани През 2009 г. в рамките на ДБФП № 58-131-СО51, финансиран по процедура за техническа помощ от ОПОС, са разработени прединвестиционно проучване и работни проекти за останалата за доизграждане част от канализационната мрежа на агломерацията (40%). Разработени са също така и работни проекти за реконструкция на най-компрометираната част от водопроводната мрежа на града, при пълно съвпадение на трасетата на водопроводната и канализационната инфраструктура, обект на СМР. Въз основа на готовите работни проекти са изготвени подробни количествено-стойностни сметки (КСС) на двата подобекта на инвестицията. Всички работни проекти, по които предстоят строително-монтажни работи са съгласувани с операторите (експлоатационните дружества) и са преминали оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите. Изготвен е и План за безопасност и здраве със схеми за временна организация на движението по време на строително-монтажните работи. Въз основа на прединвестиционното проучване и изготвените работни проекти за инвестиционния обект е разработен Анализ „Разходи-Ползи”. Преди изпълнението на съответните дейности са проведени необходимите обществени поръчки съгласно ЗОП и подзаконовите актове за неговото прилагане, както следва: ОП „Проектантски услуги – прединвестиционно проучване и технически работни проекти”; ОП „Консултантски услуги – изготвяне на АРП и попълване на Апликационна форма”; ОП „Оценка насъответствието”.
Дейност 3: Строително-монтажни работи По-долу са представени конкретните инженерно-технически решения в рамките на двата подобекта на инвестицията. Те третират детайлната разработка на Алтернатива 2.Б като част от Вариант 2 – приет за „Избрано решение” с Протокол № 12 от 27.08.2009 г. на експертен съвет на Община Средец. Поддейност 3.1: СМР на подобект „Доизграждане на канализационната мрежа в гр. Средец” Поддейност 3.2. СМР на подобект „Частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Средец”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 481 297 BGN
Общ бюджет: 7 777 822 BGN
БФП: 7 458 205 BGN
Общо изплатени средства: 6 884 652 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 458 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 474 065 BGN
2013 3 275 804 BGN
2014 3 835 168 BGN
2015 - 700 385 BGN
6 884 652 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 083 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 379 252 BGN
2013 2 620 643 BGN
2014 3 068 135 BGN
2015 - 560 308 BGN
5 507 722 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 374 416 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 94 813 BGN
2013 655 161 BGN
2014 767 034 BGN
2015 - 140 077 BGN
1 376 930 BGN
Финансиране от бенефициента 1 972 733 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой реални жители, обслужвани от новоизградената канализационна мрежа присъединени към съществуващата ПСОВ
Индикатор 2 % от общото население на агломерацията, присъединено към канализационната мрежа и ПСОВ
Индикатор 3 Допълнителен % от общото население на агломерацията, присъединено към канализационната мрежа и ПСОВ
Индикатор 4 Брой е.ж., присъединени към ПСОВ
Индикатор 5 Брой реални жители, обслужвани от реконструираната водопроводна мрежа
Индикатор 6 % от общото население на агломерацията, ползващо реконструираната водопроводна мрежа
Индикатор 7 Новосъздадени работни места.
Индикатор 8 Новоизградена смесена канализационна мрежа
Индикатор 9 Новоизградена битова канализационна мрежа
Индикатор 10 Новоизградена дъждовна канализационна мрежа
Индикатор 11 Реконструирана водопроводна мрежа.
Индикатор 12 Загуби във водопроводната мрежа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз