Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.07-0024-C0001
Номер на проект: 5103020-17-660
Наименование: "Природен парк Шуменско плато - европейски парк за бъдещето"
Бенефициент: Дирекция на природен парк Шуменско плато
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.12.2011
Начална дата: 17.01.2012
Дата на приключване: 16.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Постигане на благоприятен природозащитен статус на целеви за опазване типове и местообитания и местообитания на видове чрез изпълнение на дейности по прилагане План за управление на ПП „Шуменско плато” приет с решение на ВЕЕС от19.10.2010 г.
Дейности: Дейност 1: Организацияи управление напроекта За успешното и ефективно изпълнение на проекта отговаря управленски екип, състоящ се от Ръководител, Координатор, Юрисг, Счетоводител. Тази дейност включва: Подготовка за стартиране изпълнението на проекта, вкл. сформиране на работен екип, осъществяване на връзка със заинтересованите страни, преглед и актуализиране на работния план; изготвяне на задания и сключване на договори; подготовка и провеждане на избор на подизпълнители съгласно изискванията на ЗОП/НВМОП и подзаконовите нормативни актове; контролиране работата на подизпълнителите; координиране изпълнението на дейностите за информация и публичност; наблюдение и текущ контрол по изпълнение на проекта; финансово и счетоводно обслужване на проекта; предприемане на корективни мерки при необходимост, изготвяне на всички необходими отчети и доклади за изпълнението на проекта и съответните дейности.
Дейност 2: Опазване, поддържане и възстановяване на горски,тревни и храстови местообитання, чрез постигане на БПС на територията на ПП „Шуменско плато" Тази дейност се състои в прилагане на комплекс от лесовъдски мероприятия, насочени към поддържане и възстановяване на следните типове местообитания на територията на ПП „Шуменско плато". 9150 - Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) 91М0 Подтип 1 -Мизийски смесени термофилни дъбови гори 1. Определяне и поддържане на количеството мъртва дървесина, необходимо за запазване на общото биологично разнообразие и естествения кръговрат на веществата и енергията. 2. Определяне на острови на старостта извън резерватната територия (не по- малко от 2% от местообитанията) 91G0 *Панонски гори с Quercus petrea и Carpinus betulus и 91H0 *Панонски гори с Quercus pubescens 1.Прилагане на възможността за трансформиране на съществуващи горски култури и вторични съобщества на келяв габър в гори на космат дъб като се планират и изпълнят съотвените дейности. 2. Премахване на подлее - келяв габър.3.Почвоподготовка на терена. 4. Внасяне на едроразмерни фиданки. 5.Отглеждане в рамките на 2 години. 6. Попълване. 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) 1. Отстраняване на храсти и дървета и инванзивни видове. 2. Поддържане на сенокосен режим. 6510 Низинни сенокосни ливади (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 1. Подсяване c цел увеличаване участието на доминиращите и типичнити видове - Festuca pratensis, Briza media, Aopecurus pratensis, Poa sylvicola, Bromus commutatus и др. Ще бъдат закупени смески от семена на изброените видове. 2. Отстраняване на храсти и дървета. 3. Поддържане на сенокосен режим след края на активния вегетационен период. 3. Недопускане на активна паша, водеща до обедняване и изсушаване на почвата Предвижда се закупуване на 1 бр. МПС съгласно приложена техническа спецификация, с цел обезпечаване на транспортните дейности, свързани с котрола по осъществяване на дейността, както и дейността по доставяне на посадъчния материал
Дейност 3: Подготовка и изграждане на тематични маршрути Изпълнението на дейността ще бъде извършено от фирма подизпълнител. Основните стъпки включват: подготовка и провеждане на процедури за избор на подизпълнител/н, сключване на договори и техническа работа по изпълнение на дейността, както и контрол по изпълнение на дейностите. Изпълнението на дейността следва да бъде съобразена с ограниченията и режимите, произтичащи от Заповедта за обявяване на Парка и ПУ. Изпълнението на дейността е пряко зависимо от сезона и климатичните условия. Дейността включва подготовка и изграждане на следните маршути: Тематичен маршрут 1. - „Дендрологична пътека" С този маршрут се цели посетителите на парка да бъдат запознати с характерни, редки и интересни дървесни видове. Маршрутът започва от м. „Кьошкове" и достига до м. "Хан-Крумови порти". Приблизителна дължина на маршрута- 4 км. Информационно обезпечаване: В началото на маршрута ще бъде поставено 1 информационно табло със схема и описание на маршрута и изброени представените дървесни видове. На различните дървесни видове ще бъдат поставени табелки с изписани имена на вида на български, английски и латински и кратко представяне на вида. За целта ще са необходими 40 табелки. По средата на маршрута ще бъде изграден кът за отдих, снабден с 3 маси и 6 пейки. Ще бъде нанесена маркировка. Изработване на интерактивен модул за определяне на възрастта и вида на дърветата. Тематичен маршрут 2 - „Карст под защита-дар за поколенията". ПП „Шуменско плато"е модел за обособена карстова геосистема, богата на повърхностни и подземни карстови форми. Маршрут 2 ще запознава посетителите на парка с най- характерните подземни карстови форми- пещерите и повърхностните карстови форми- въртопи, ионори, ували и съпътстващите ги представители на флората и фауната. Обектите по маршрута и самия маршрут ще бъдат определени от нает специалист (геолог-карстолог), като максималната дължина следва да бъде не повече от 6 км. Предвижда се да бъде изграден кът за отдих от 3 маси и 6 пейки. Информационно обезпечаване: 1 информационно табло в началото на маршрута, 10 указателни табелки за маршрута, 20 информационно- обозначителни табелки за повърхностните карстови форми, 6 образователни табла за обитателите на пещерите. Маркиране на маршрута. Обосновка на необходимостта Тематичен маршрут 3 -„Флористична пътека" Ще запознава посетителите със защитени и лечебни растения. Началото на маршрута започва от Информационния център на паметник „Създатели на Българската държава", минава по Дивдядовски скален венец, през м. „Ченгел табия" и достига близо до южната граница на парка над с. Хан Крум. Дължината на трасето е около 4 км. Маршрутът преминава покрай местообитания на защитените видове: снежно кокиче, пролетно ботурче, седефче, петров кръст, гръцка ведрица, представители на сем. Orchidaceae и много лечебни растения- жълт равнец, бял равнец, жълт кантарион, мащерка и др. Информационно обезпечаване: 1 инф. табло за маршрута в началото му. По трасето на маршрута ще бъдат поставени: 2 образователни табла за лечебните и защитени растения и 6 табла, представящи билките и лечебното им действие. В близост до основните находища на растенията ще бъдат поставени 20 броя преносими интерактивни образователни уредби с които ще се представят растенията през сезоните, когато не са във вегетационен период. Ще бъде положена маркировка.
Дейност 4: Изготвяне и реализиране на проект и пилотни дейности за трансформиране на осветителни тела в публичните обекти на територията на парка с цел опазване на целеви видове Включва подготовка на задание и провеждане на процедура за избор на подизпълнител, сключване на договор и техническа работа по изпълнение на дейността. Следва осв. тела в публичните обекти, отделящи сини и ултравиолетови лъчи да бъдат подменени с цел опазване на целеви видове и ограничаване на отрицателните фактори, влияещи върху видовете.
Дейност 5: Проектиране и Изготвяне на ПУП за застроявене на информационен център (ИЦ) на Природния парк Към момента на кандидатстване, ДНП „Шуменско плато" има одобрен технически проект за инф. център на площ, почти 2 пъти по голяма от допустимото по условията за кандидатстване. Издаденото строително разрешение не е реализирано и е изтекло. Тези обстоятелства налагат ново проектиране в рамките на допустимото застрояване съгласно условията за кандидатстване и изготвяне на ПУП за застрояване на информационния център. Включва подготовка на задание и избор на подизпълнител, сключване на договор и техническа работа по изпълнение на дейността. Следва да се изготви техническа документация (проектиране) и ПУП за застрояване на информационния център.
Дейност 6: Изграждане на информационен център (ИЦ) на Природния парк По кадастрална карта местоположението на информационния център на Природен парк "Шуменско плато" ще бъде в м. "Кьошковете". Функционалното разположение ще отговаря на всички съвременни изисквания и потребности за такъв вид сграда. Разгърнатата площ на информационня център ще бъде 300м2. Основните стъпки включват: подготовка на документация, съгласно ЗОП/НВМОП, провеждане на процедури за избор на подизпълнител и строителен надзор, сключване на договори и техническа работа по изпълнение на дейността (строителство), съгласно техническия проект, контрол по изпълнение на дейностите от страна наДПП . Изпълнението на дейността следва да бъде съобразена с ограниченията и режимите, произтичащи от Заповедта за обявяване на Парка и ПУ и са пряко зависими от сезона и климатичните условия. Изграждането на Информационният център е залегнало в Плана за управление на Природния парк и е включен в Стратегията за развитието на туризма на община Шумен 2009-2013 г.
Дейност 7: Дейности за информираност и публичност 1. Провеждане на 3 пресконференции за: оповестяване и стартиране на проекта, междинна- за хода на проекта и за приключване на проекта. При провеждане на пресконференциите ще бъдат използвани банер- фикс с информация за проекта и приноса на ЕС и флаг на ЕС. 2. Ще бъдат издадени две брошури: една за оповестяване на проекта и дейностите заложени в него и втора- за резултатите от проекта и приноса на ЕС за реализирането му. 3. При стартирането на проекта ще бъде нает билборд за оповестяването му. 4. На 7-мия месец от началото на проекта ще бъде изработена постоянна обяснителна табела, която ще замени билборда. На 36- тия месец от началото на проекта ще бъде изработена нова информационна табела с актуална към момента информация съгласно изискванията за осигуряване на информация и публичност. 5. Един месец след подписването на договор за БФП ще бъдат изработени и поставени три информационни табели с размери 70/50 за стартирането на проекта. 6. Ще бъдат изработени 500 информационни стикери, които ще се поставят върху техника или оборудване, които ще са постоянно инсталирани и ще дават информация за проекта 7. Ще бъдат изработени допълнителни рекламни материали с отличителни знаци на ЕС за популяризиране на проекта и приноса на ЕС за реализирането му. Те ще се ползват при провеждане на пресконференции и др. публични инициативи. 8. Ще бъде ангажиран медиен партньор на местно ниво, за оповестяване на проекта, за хода и изпълнението на заложените дейности, за сроковете, за изпълнението и резултатите от проекта. Информационни съобщения текущо ще се предоставят на местни и национални медии, заинтересовани страни за осигуряване на публичност по изпълнявания проект сред широката общественост. 9. Ще бъде създадена и поддържана специализирана рубрика за проекта към Интернет страницата на Природния парк www.shumenskoplato.net. Текущо ще бъде публикувана актуална информация за проекта: дейности, срокове за изпълнение, отчети, фази на развитие, публикации от местните медии. 10. Изработване на CD с цялостна информация за стартирането, хода и резултатите от проекта и приноса на ЕС за осъществяването му.
Дейност 8: Одит Изпълнението на дейността ще бъде извършено от външен подизпълнител, притежаващ нужните квалификации и опит. Основните стъпки от изпълнението на дейността включват: изготвяне на задание, избор на подизпълнител, сключване на договор и работа по изпълнение на заданието. Извършва се одит на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
РАФАИЛОВ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 694 910 BGN
Общ бюджет: 492 693 BGN
БФП: 492 693 BGN
Общо изплатени средства: 552 737 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 492 693 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 138 982 BGN
2013 88 521 BGN
2014 270 080 BGN
2015 55 154 BGN
552 737 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 418 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 118 135 BGN
2013 75 243 BGN
2014 229 568 BGN
2015 46 881 BGN
469 827 BGN
В т.ч. Национално финансиране 73 904 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 847 BGN
2013 13 278 BGN
2014 40 512 BGN
2015 8 273 BGN
82 911 BGN
Финансиране от бенефициента 14 700 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой и видове изпълнени възстановителни и поддържащи мерки
Индикатор 2 Брой възстановени местообитания.
Индикатор 3 Брой информирани хора
Индикатор 4 Видове, за чието опазване са извършени дейности
Индикатор 5 Брой защитени територии
Индикатор 6 Издадена брошура
Индикатор 7 Изградени тематични маршрути


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз