Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.2.16-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Изграждане и въвеждане в експлоатация на национална система за електронен обмен на данни в областта на социалната сигурност, за целите на Регламенти 883/2004 и 987/09 – EESSI”
Бенефициент: Министерство на труда и социалната политика
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.12.2011
Начална дата: 24.01.2012
Дата на приключване: 30.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Ще се създаде национална система с обособена контактна точка, реализираща изискванията на Регламент 883/2004 относно координацията на системите за социална сигурност. Ще се подобри комуникацията и координацията между МТСП и четирите контакткни точки по регламенти 883/2004 и 987/09 - EESSI - НАП, НОИ, АСП и НЗОК. Ще се създадат системи за поддържане и непрекъснато повишаване на административния капацитет на служителите в системата на МТСП и останалите контактни точки в Р България за повишаване ефективността и ефикасността на тяхната работа.
Дейности: Дейност 1 - Изграждане на звено за координация процеса на въвеждане на електронния обмен на данни за социалната сигурност Комплексния подход при решаване на задачата за национално внедряване на системите за електронен обмен на СЕД съгласно европейските регламенти, изисква създаването на постоянно действащо звено за координация. Основната цел в работата на звеното е създаването на ефективен механизъм и гарантиране на кохерентната работа на системите в четирите контактни точки на регламента, както и реализацията на национално ниво. Звеното ще подпомогне и процесите по хоризонтален обмен на информация между различните институции в Р България, както и ще подпомага управлението на проекта като цяло. В рамките на дейността ще бъде извършено-формиране на звено / комитет с участието на специалисти от страна на всички институции ангажирани с въвеждането на регламентите в Р България.
Дейност 2 - Изготвяне на описание, моделиране и оптимизация на работните процеси по изготвяне и обмен на структурирани електронни документи. В рамките на дейността ще бъде извършено: Описание на работните процеси по изготвяне и обмен на структурирани електронни документи; Моделиране и оптимизация на работните процеси по изготвяне и обмен на структурирани електронни документи; Разработване на общ модел/архитектура по отношение на изготвяне и обмен на структурирани електронни документи в рамките на Р България;
Дейност 3 - Проектиране, разработка и внедряване на приложно програмно обезпечение за реализиране на генерирането, приемането, обработката и изпращането на структурираните електронни документи. В рамките на дейността ще бъде извършено: • Изготвяне на Системни спецификации за реализиране приложно програмно обезпечение за реализиране на генерирането, приемането, обработката и изпращането на структурираните електронни документи; • Изготвяне на спецификации с изискванията към софтуерните модули; • Проект и разработка на приложен софтуер, който реализира генерирането, приемането, обработката и изпращането на структурираните електронни документи; • Обучение на служители за опериране, наблюдение, обслужване и администриране на приложния софтуер; • Внедряване на приложния софтуер в МТСП и четирите контактни точки.
Дейност 4 - Закупуване на базов и системен софтуер В рамките на дейността ще бъде извършено: • Анализ на спецификациите на системите, съгласно международно приетите стандарти в регламентите и идентифициране на необходимия базов и системен софтуер. • Доставка на базов и системен софтуер. • Инсталиране и конфигуриране на базовия и системен софтуер;
Дейност 5 - Закупуване на техническо оборудване, необходимо за реализацията и експлоатацията на системата В рамките на дейността ще бъде извършено: • Анализ на спецификациите на системите, съгласно международно приетите стандарти в регламентите и идентифициране на необходимото хардуерно оборудване. • Доставка на хардуерно оборудване. • Инсталиране и конфигуриране на хардуера;
Дейност 6 - Обучение на служители и администратори на системата. В рамките на дейността ще бъде извършено: • Обучение на служители за опериране, наблюдение, обслужване и администриране на информационната инфраструктура. • Обучение на ключови експерти за работа и поддръжка на системите. • Обучение на обучители за работа и поддръжка на системите.
Дейност 7 - Изготвяне на инструкции за работа и техническа документация. В рамките на дейността ще бъде извършено: • Разработка и одобрение за единен стандарт при изготвянето на иструкции за работа със системите, реализиращи регламента. • Разработка и одобрение за единен стандарт при изготвянето на техническата документация, описваща системите, реализиращи регламента. • Изработка и отпечатване на иструкции за работа със системите, реализиращи регламента в хартиен и електронен вид. • Изработка и отпечатване на техническата документация, описваща системите, реализиращи регламента в хартиен и електронен вид.
Дейност 8 - Провеждане на тестове за оперативна съвместимост на системата. В рамките на дейността ще бъдат извършени тестове за оперативна съвместимост на системите в точките за достъп по отношение на : • източници на информация; • маршрутизация на обменяната информация; • формат на обменяната информация; • комуникация и интерфейси;
Дейност 10 - Интегриране на системата с останалите национални системи имащи отношение към изпълнението на регламентите В рамките на дейността ще бъде извършено: • Разписване на интерфейси за обмен на информация с останалите електронни системи за обмен на данни реализирани в другите контактни точки по регламентите. • Реализация на интерфейси за обмен на информация с останалите електронни системи за обмен на данни реализирани в другите контактни точки по регламентите. • Рализация на интерфейси за обмен с интегрираната информационна система на МТСП.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 899 941 BGN
Общ бюджет: 253 308 BGN
БФП: 253 308 BGN
Общо изплатени средства: 253 308 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 253 308 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 282 468 BGN
2014 0 BGN
2015 - 29 160 BGN
253 308 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 215 312 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 240 098 BGN
2014 0 BGN
2015 - 24 786 BGN
215 312 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 42 370 BGN
2014 0 BGN
2015 - 4 374 BGN
37 996 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличаване % на обхванатите от предоставяните услуги лица от целевите групи
Индикатор 2 Дял на лицата, успешно завършили обучение (6.2)
Индикатор 3 % на точки на обслужване с въведени нови практики и други инициативи за институционално изграждане (6.2)
Индикатор 4 Проектирана и внедрена национална система за електронен обмен на данни в областта на социалната сигурност, за целите на Регламенти 883/2004 и 987/09 - EESSI в рамките на проекта за "Изграждане на интегрирана информационна система на МТСП"
Индикатор 5 Внедрена система за електронен обмен на данни в областта на социалната сигурност, обхващаща всички ангажирани институции
Индикатор 6 Обучени служители и администратори на системата
Индикатор 7 Въведен електронен обмен на стандартизирани електронни документи, съгласно изискванията на регламентите на ЕС
Индикатор 8 Сертифицирана система съгласно международно признат стандарт - минимум 90 %
Индикатор 9 Изготвени анализи - 1 брой
Индикатор 10 Изготвени инструкции - 5 броя.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз