Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.07-0016-C0001
Номер на проект: 5103020-9-652
Наименование: "Опазване на местообитания при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом"
Бенефициент: Дирекция на Природен парк Русенски Лом
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.12.2011
Начална дата: 17.01.2012
Дата на приключване: 17.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта:  Опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие;  Постигане на баланс между опазване и ползване на ресурсите;
Дейности: Дейност 1: Управление Бенефициент по проекта е ДПП Русенски Лом (ДППРЛ), той е основен изпълнител, организатор и координатор на дей-ностите по Плана за управление на ПП Русенски Лом. Ос-новното управление на дейностите ще се осъществява от служители на ДППРЛ с помощта на наети експерти, с опит в съответното направление, отговарящи на определени изиск-вания. Със стартирането на проекта, директорът на ДППРЛ ще издаде заповеди за задълженията, отговорностите и сро-ковете за изпълнение. Ежемесечно, всеки член на звеното ще се извършват отчети на изпълнението на дейностите, а на тримесечие – прескон-ференции с медиите. В екипа по управление на проекта ще са ангажирани: ръко-водител; счетоводител; координатор; юрист; администратор; експерт биологични дейности; експерт връзки с обществе-ността.
Дейност 2: Проучване и анализ на възможностите, набелязване на мерки за възстановяване на местообитанията и резултати от пости-гане на целите (проучване и анализ) Дейността е необходимо да стартира веднага със започване изпълнението на проект, предвид необходимостта й за изпълнение на последващите дейности. При нея след георефериране на земите на АПБ и ДППРЛ е необходимо да се направи описание на състоянието и набележат мерки за възстановяване на естественото местообитание. Необходимо е да се направи анализ на приложението на изискванията на схемите за подпомагане на земеделските стопани в рамките на земеделската политика и тяхното при-ложение на територията на Природния парк и Защитената зона. Ежегодно е необходимо да се правят анализ на постиг-натото и при необходимост да се набележат последващи мери за достигане на целите на проекта – възстановяване на ценни местообитания. Изпълнителя на геореферирането е необходимо да има опит в работата с ArcGIS и данните да се нанасят в база, която след приключване на проекта да се предостави на ДППРЛ. Състоянието на местообитанията да се оцени по начин, кой-то да може да отрази промените през относително кратък период. Мерките, предвидени за възстановяване да са съоб-разени с ограниченията на защитената територия и Плана за управление на Защитена зона Ломовете, който предстои да бъде изготвен до края на 2011 г.
Дейност 3: Възстановяване и поддържане на ливади и пасища като ценни местообитания и устойчиво ползване на природните ресурси (Устойчивост) За дейността отговаря бенефициента ДППРЛ 1.Договор за предоставяне на земите на АПБ на ДППРЛ за периода на действие на проекта за управление; 2.Идентифициране на подходящи земи за закупуване; 3.Провеждане на сделки за закупуване на земите; 4.Провеждане на избор на изпълнител на услуга „Въз-становяване и устойчиво поддържане …”; 5.Възлагане на дейността „Възстановяване и устойчиво поддържане…”; 6.Контрол на дейността; Дейността Устойчиво ползване на природните ще се демонс-трира при управлението на ливадите и пасищата на АПБ и закупените по проекта, за да се приложи в последствие от местното население и общините. За изпълнение на дейността е важно да се доставят необхо-дими техники: малък трактор с ремарке и навесен подравни-тел, роторна косачка, храсторез и моторен трион. Необходи-мо е закупуване и инсталиране на малка пелетна инсталация, включваща дробилна машина, сушилна и механична преса, която може да е мобилна; През първата година ще има до-статъчно биомаса от почистване на земите, с която да бъде захранена системата, но се очаква следващите години биома-сата от ливадите да намалее, защото ще се разчита основно на добитото сено, за това при възникване на необходимост ще се сключи договор с Държавна Дивечовъдна станция „Дунав” Русе, за предоставяне на отпадните клони от сечищата на ДПП Русенски Лом и ЗЗ Ломовете, като поделение на ИАГ за оползотворяването им при получаването на пелети. С полу-чените ресурси ще се отоплява изградения Център за опазва-не на скалогнездещите птици в ПП Русенски Лом. Ще се ор-ганизира представяне дейността пред местното на-селение и общините с цел прилагането й в подобни условия за оползот-воряване на отпадната биомаса от селскостопанската про-дукция и алтернативно отопление на обществени сгради. Важна част при изпълнението на дейността е внедряването в нея опазването на находището на Сибирска телчарка и изво-рите с твърда варовита вода, за които е необходимо монтира-не на скари за преминаване на хора и животни и ограждане. Договорът за предоставяне на земите да е двустранно подписан и подпечатан от ръководителите на водещите партньори; За предпочитане е, земите, които се закупят да са крайречни ливади, които могат да се възстановят като местообитание 6510 Низинни сенокосни ливади или подходящи влажни местообитания, ценни за опазване на земноводните и влечугите; С цел прилагане на опита от управлението на ливадите в района, е добре изпълнителят на услугата да е местно лице, на което да му се предостави техниката за поддържане на ливадите и което да е земеделски производител, регистриран в района на ЗЗ Ломовете. Контролът по изпълнение на дей-ността да се осъществява поне 1 път на година. Техниката, която се придобие да отговаря на най-високите екологични изисквания за класа си. Почистените и поддър-жани ливади да се означат на терен с табели, по подходящ начин.
Дейност 4: Изграждане на опит в опазване на биологичното разноо-бразие и устойчиво ползване на природните ресурси (Опит) За дейността отговаря бенефициента ДПП РЛ Дейността е пряко свързана с определените целеви групи и изграждане на знания и опит за опазване и ползване на при-родните ресурси. 1.Младежите, живеещи в района на ПП Русенски Лом и студентите, изучаващи специалността „Опазване на околната среда” в Русенски Университет слабо познават защитените видове и местообитания. Практическото им показване и разясняване на тяхната ценност ще доведат до опазването на защитените видове и местообитания. С цел обучените млади хора да продължат работа с ДПП РЛ при извършване на мониторинг и дейности по опаз-ване на биологичното разнообразие, те ще бъдат обу-чени, след заявка за желание за обучение. 2.Специализираната охрана на горите в ИАГ никога до се-га не е била обучавана в прилагане на Закона за био-логичното разнообразие и Закона за защитените терито-рии, които също са в правомощията й. Обучението ще е със задача опознаване на видовете и местообитанията предмет на опазване, санкциониране и предотвратяване на нарушения с цел недопускане бракониерство и опа-ване на Природния парк и защитената зона „Ломовете”. В изпълнението на дейността ще участват и двамата партньори. 3.Семинар за прилагане на опита за устойчиво управление на природните ресурси. В него ще участват общините и местни предприемачи/земеделски производители. В из-пълнението на дейността ще участват и двамата парт-ньори. Младежите, включени в обучението, да са попълнили заявка за участие, което ще гарантира тяхната заинтересованост и действително желание да се научат на нови за тях неща. Да бъдат обхванати в обучението горски стражари от спе-циализираната охрана, работещи в Защитена зона Ломовете. Участващите в семинара за прилагане на опита за устойчиво ползване на природните ресурси да са земеделски произво-дители или предприемачи, при които се получава отпадна биомаса или общини, които имат ливади и пасища.
Дейност 5: Информация и публичност (ИП) В изпълнение на Насоките за информация и публичност на ОПОС се предвижда: 1. Поставяне на постоянна информационна табела на мястото, на което ще е монтирана инсталацията за пе-лети; 2. На всички управлявани ливади и възстановени место-обитания със средства на проекта ще бъдат поставени информационни табели; 3. На интернет страницата на ДПП Русенски Лом ще бъ-де създаден специален раздел за проекта и дейностите по него; 4. Във връзка с прилагане опита по устойчиво управле-ние на природните местообитания и използване на природните ресурси ще се издаде информационен ма-териал – диплена в тираж 500; 5. Ще бъде издадена брошура за местообитанията на български и английски в тираж 500; 6. Ще бъде направен филм за опазване на местообита-нията; 7. Резултатите от проекта ще се експонират в Центъра за опазване на скалогнездещите птици в с. Нисово. 8. На техниката ще бъдат поставени специални стикери; 9. Ще бъдат проведени 4 пресконференции; Дейностите по информация и публичност ще бъдат отразе-ни както от местни медии, така и от национални.
Дейност 6: Одит Разходите за всяко искане за възстановяване на средства, ще бъдат ратифицирани от одиторска фирма, избрана за изпъл-нител. Одиторът ще изготвя доклади на всяка отчетна годи-на. Одиторът трябва да е с доказан опит в одитиране на проекти, финансирани от европейски програми.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
О.С.К. САЛДО ЕООД - Захаринка Габровска
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 493 977 BGN
Общ бюджет: 402 363 BGN
БФП: 402 363 BGN
Общо изплатени средства: 402 363 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 402 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 98 795 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 303 568 BGN
402 363 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 342 009 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 83 976 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 258 033 BGN
342 009 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 354 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 819 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 45 535 BGN
60 354 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Възстановени местообитания
Индикатор 2 Мистообитания, за чието опазване са изпълнени дейности
Индикатор 3 Защитени територии, за които се изпълняват дейностите.
Индикатор 4 Подобрени условия за устойчиво ползване на природните ресурси
Индикатор 5 Ограничени отрицателни фактори, влияещи върху местообитанията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз