Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.07-0037-C0001
Номер на проект: 5103020-30-673
Наименование: "Последната чаплова колония в Тракия. Възстановяване на смесени чаплови колонии в поречието на р. Марица"
Бенефициент: СНЦ Зелени Балкани - Пловдив
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.12.2011
Начална дата: 17.01.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на гнездовите популации на три вида чапли (малка бяла, нощна и гривеста) и малък корморан, чрез ограничаване на заплахите, увеличаване успеха от размножаването и възстановяване на унищожени местообитания.
Дейности: Дейност 10: Публикации, рекламни и презентационни продукти Издаване на дипляна за целите на проекта (тираж 500 екз.); поставяне на табели за пропагандиране на проекта на обекта; подготовка и организация на две пресконференции за начало и край на проекта.
Дейност 9: Оценка на консервационния успех. Образователни дейности Дейността предвижда съчетаване на образователни и практически дейности, необходими за събиране на информация за оценка на успеха от програмата. Предвидени са: начални мотивационни занятия със студенти и ученици;  експертни оценки за успеха на размножаването;  наблюдения на оцеляемостта на младите птици; събраните резултати, освен за нуждите на консервацията, ще бъдат интерпретирани чрез курсови работи и реферати, което ще осигури и образователния ефект от програмата; предвижда се изработката и на 10-минутен филм.
Дейност 2: Възстановителни дейности на обект 1- създаване на гнездови хабитат за новата колония (залесяване на изкуствения остров) Залесяването на острова на практика ще бъде организирано като възстановяване на хабитат 92А0 (Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba), освен доминиращи върби, на които ще бъдат разположени изкуствени гнезда, ще бъдат застъпени и множество храстови видове и лиани, характерни за естествените острови по р. Марица. Основни компоненти на дейността са:  изработка на лесотехнически проект;  подготовка на посадъчен материал от естествени видове;  отглеждане на едроразмерни фиданки в разсадник;  залесяване и последващо отглеждане. Подробности в Приложение Б.7. За проектирането и изпълнението отговаря СНЦ „Зелени Балкани”, за контрола – РИОСВ – Пловдив.
Дейност 5: Подпомагане на популациите на целевите видове чрез повишаване на успеха от размножаването и стимулиране създаването на нови колонии Дейността съдържа две поддейности: 5.1. Пролетно подхранване с плевелна риба; 5.2. Изграждане на басейни (обект 3). 5.1. Подхранване с плевелна риба. Подхранването се извършва през периода април-май, като рибата се доставя безплатно през периода октомври-ноември от 10 рибовъдни стопанства, разположени на територията на Пловдивското поле. Подробности вж. по-долу в обосновката. Поддейност 5.1. се изпълнява от ЕИП. 5.2. Изграждане на два малки басейна (обект 3) с обща площ 6 дка, необходими за съхраняване на плевелна риба, необходима за подхранването. Дейността включва: изграждане на основните тела на басейните; поточно-изпускателни съоръжения; водоподаващо съоръжение; малък водоснабдителен канал и водоземно съоръжение и сондажен кладенец. КСС е представена в Приложение Б.5. За проектирането и изпълнението на поддейност 5.2. отговаря ЕУП, за контрола – РИОСВ – Пловдив.
Дейност 7: Рекултивация на сметище В непосредствена близост до чапловата колония в чертите на защитената зона има нерегламентирано сметище. Изграждането на основните дейности, като остров и басейни, дава възможност да се получат излишни количества земни маси, които могат да бъдат използвани за рекултивация на сметището. По този начин не само ще се извърши рекултивация, но и разходите по проекта ще бъдат използвани по-ефективно, тъй като няма да се търси депо за излишните земни маси. Основни компоненти на дейността са:  натоварване и извозване на отпадъци;  депониране;  рекултивация (преместване на земни маси с булдозер, оформяне на терен и уплътняване)
Дейност 1: Възстановителни дейности – създаване на нова колония чрез възстановяване на остров при язовир Конуш - обект 1 Възстановяване на остров (Дейност 1) чрез насипване на земни маси, залесяването му с подходяща растителност (Дейност 2) и поставянето на гнезда и макети с цел привличането на нова чаплова колония. За да може да се осъществи „колонизирането” на новия остров е добре той да е в предела на видимостта на старата колония. В случая разстоянието е 560 м. Островът ще се изгради на мястото на малък полуостров като за неговото изграждане ще бъде използвана земна маса, останала от изпълнението на дейност 5. По този начин се постига значителна финансова ефективност. Цената на изграждането му намалява с 3 пъти. Островът е с площ около 1,4 дка. Подробности за местоположението и конфигурацията на острова са представени в Анекс А 3-Карти на проектното предложение. Основни компоненти на дейността са:  възстановяване на остров (изкопаване и преместване на земни маси с площ 3000 м2 и обем 2100 м3, оформяне на защитен канал с обща площ 1100 м2, оформяне на острова-уплътняване с булдозер и др);  консервационно и техническо проектиране на острова; За проектирането и изпълнението отговаря СНЦ „Зелени Балкани”, за контрола по изпълнението – РИОСВ – Пловдив.
Дейност 11: Управление на проекта Управлението на проекта се осъществява от екип за управление на проекта (ЕУП). ЕУП се състои от ръководител, координатор, юрист, счетоводител.
Дейност 12: Финансов одит и строителен надзор Съгласно изискванията е необходимо назначаването на финансов одит, който да удостовери дали отчетените разходи са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин. Строителния надзор носи отговорност за законното започване на строежа, съставя актове и протоколи и следи за изпълнение на строежа по одобрения проект, безопасността на труд, качеството на строителството и др. При установени нарушения лицето, което упражнява строителния надзор е длъжно до 3 дни да уведоми ДНСК.
Дейност 4: Дейности за ограничаване на достъпа на автомобили и хора в района на колонията Дейността съдържа две поддейности: 4.1. Изграждане на огради за ограничаване на преминаването на хора и автомобили. 4.2. Система за охранително наблюдение. 4.1. Основни компоненти на дейността са:  доставка на материали, оградна мрежа и дървени колове и др.;  подготовка на терен, подостряне на колове, направа на дупки с моторен свредел, поставяне и набиване на колове, монтиране на мрежа и др. Подробна разбивка на труда, заедно с разценки, са представени в КСС в Приложение Б.7. 4.2. Поставяне IP камери с влагозащитен кожух за наблюдение. За проектирането и контрола на оградите отговаря РИОСВ – Пловдив, за изпълнението – СНЦ „Зелени Балкани”.
Дейност 8: Изграждане на обслужващи съоръжения: кей, склад и малка битова сграда (обект 7) Основни компоненти на дейността са:  изграждане на кей за лодки с площ 11 м2 - изработва се от дървен материал;  монтаж на малка битова сграда от сглобяем тип с жилищна площ 34 м2 и застроена площ 42 м2; свързване на сградата с ВиК;  малък склад (готов метален контейнер)
Дейност 3: Възстановителни дейности – осигуряване на условия за образуване на нови колонии (поставяне на гнезда и макети) Методите за привличане на нови колонии чрез изкуствени гнезда и макети са изпробвани в Европа (Heron conservation, Kushlan J. и Heinz Hafner). Те също са част и от натрупания успешен опит по различни проекти на „Зелени Балкани” (Поморийско езеро), в т.ч. и успешно привличане не нови чаплови колонии (местността Мъртвицата, с. Златополе). Основни компоненти на дейността са:  оформяне на дървесни корони;  поставяне на изкуствени гнезда;  изработка на макети;  поставяне на макети и др. Всички тези компоненти се изпълняват на два отделни обекта (две нови колонии). Дейността се изпълнява от екипа за изпълнение на проекта (ЕИП). Отговорността е на СНЦ „Зелени Балкани”.
Дейност 6: Подпомагане на популациите на целевите видове чрез ограничаване на смъртността и изкуствено размножаване Дейността съдържа три поддейности: 6.1. Доотглеждане на млади паднали от колонията птици; 6.2. Дългосрочно волиерно размножаване на три вида чапли и малък корморан и 6.3. Изграждане на волиера (обект 4). 6.1. Доотглеждане на млади птици. Сегашното местоположение на колонията е крайно неподходящо и дори среден по сила вятър предизвиква падане на млади птици от гнездата, които не се хранят от възрастните. Дейността предвижда да бъдат събирани и доотглеждани в предвидената за целта волиера, като се спазят всички специализирани методики, за да не се получи инпринтиране. След доотглеждането 15-30 дни, младите птици се маркират и освобождават в района на колонията, за да образуват общи групи с останалите млади птици. 6.2. Дългосрочно волиерно размножаване на три вида чапли и малък корморан. В предвидената волиера се създават условия (няколко дървета с разположени на тях изкуствени гнезда) за изкуственото размножаване на целевите видове. Размножаването на нощната и малка бяла чапла се използват само като формиращите колонията видове, като основната цел е постигане на успешно размножаване и разселване на изчезналите гривеста чапла и малък корморан. 6.3. Изграждане на волиера (обект 4). Изграждане на волиера с диаметър 17 м. – метална конструкция вж. КСС в Приложение Б.5. и идеен проект в Приложение 14. Поддейностите 6.1. и 6.2. се изпълняват от ЕИП. Отговорността се носи от СНЦ „Зелени Балкани” и от Спасителния център за диви животни, който е лицензиран за размножаване на диви видове. Експертите на центъра са дългогодишни партньори с парка за птици Валсроде – Германия, където имат дългогодишен опит в доотглеждане и размножаване на такива видове. Контрол по изпълнението – РИОСВ – Пловдив.Трите поддейности ще се изпълняват до постигането на дългосрочните цели на проекта и заемането на новите две колонии.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 698 340 BGN
Общ бюджет: 573 079 BGN
БФП: 573 079 BGN
Общо изплатени средства: 255 661 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 573 079 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 139 668 BGN
2013 0 BGN
2014 63 549 BGN
2015 52 444 BGN
255 661 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 487 117 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 118 718 BGN
2013 0 BGN
2014 54 017 BGN
2015 44 578 BGN
217 312 BGN
В т.ч. Национално финансиране 85 962 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 950 BGN
2013 0 BGN
2014 9 532 BGN
2015 7 867 BGN
38 349 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Гнездящи видове с висок консервационен статус
Индикатор 2 Численост (гнездови двойки) на целевите видове
Индикатор 3 Брой въстановени местообитания - чаплови колонии
Индикатор 4 Смъртност на млади птици на сезон
Индикатор 5 Освободени (рехабилитирани) млади птици
Индикатор 6 Брой нарушения (навлизане на хора в колонията)
Индикатор 7 Възстановяване на заливни гори хабитат 92АО (Крайречни галерии от S. alba и P. alba)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз