Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.03-0005-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-03/2008/001/012-04
Наименование: „Модернизиране на дирекции „Социално подпомагане” (ДСП) в общини Кърджали и Смолян”
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.11.2011
Начална дата: 21.01.2012
Дата на приключване: 21.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: да осигури подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали
Дейности: Дейност 3. „Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Модернизиране на дирекции „Социално подпомагане” (ДСП) в общини Кърджали и Смолян”
Дейност 2. Мерки за информиране и публичност.
Дейност 4. Изпълнение на строително-монтажни работи.
Дейност 5. Одит.
Дейност 1. Сформиране на екип за управление на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 228 196 BGN
Общ бюджет: 182 225 BGN
БФП: 182 225 BGN
Общо изплатени средства: 155 791 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 182 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 79 449 BGN
2015 76 342 BGN
155 791 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 154 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 67 531 BGN
2015 64 891 BGN
132 422 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 334 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 917 BGN
2015 11 451 BGN
23 369 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз