Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.03-0019-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-03/2008/001/007-01
Наименование: Модернизиране на ДСП в общини Кюстендил и Перник
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.11.2011
Начална дата: 21.01.2012
Дата на приключване: 21.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: да осигури подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за управление на проект”.
Дейност 2. Мерки за информиране и публичност.
Дейност 3. Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка
Дейност 4. Изпълнение на строително-монтажни работи
Дейност 5. Извършване на архитектурни заснемания, изготвяне на спесификации и становища за отделните обекти, включени в проекта
Дейност 6. Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 149 822 BGN
Общ бюджет: 101 164 BGN
БФП: 101 164 BGN
Общо изплатени средства: 52 025 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 101 164 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 096 BGN
2013 24 347 BGN
2014 3 582 BGN
2015 0 BGN
52 025 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 85 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 482 BGN
2013 20 695 BGN
2014 3 045 BGN
2015 0 BGN
44 222 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 175 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 614 BGN
2013 3 652 BGN
2014 537 BGN
2015 0 BGN
7 804 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз