Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.03-0018-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-03/2008/001/006
Наименование: Модернизиране ДСП в общини Добрич, Силистра, Дулово
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.11.2011
Начална дата: 21.01.2012
Дата на приключване: 21.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
Описание
Описание на проекта: да осигури подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за управление на проекта
Дейност 2. Мерки за информиране и публичност
Дейност 3. Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка
Дейност 4. Изпълнение на строително-монтажни работи
Дейност 5. Извършване на архитектурни заснемания, изготвяне на спесификации и становища за отделните обекти, включени в проекта
Дейност 6. Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 559 684 BGN
Общ бюджет: 398 938 BGN
БФП: 398 938 BGN
Общо изплатени средства: 108 678 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 398 938 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 108 678 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
108 678 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 339 097 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 92 376 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 376 BGN
В т.ч. Национално финансиране 59 841 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 302 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 302 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги
Индикатор 3 $ Брой регистрирани лица, облагодетелствани от обновяване на сградите/ помещенията (Общо):


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз