Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.07-0042-C0001
Номер на проект: 5103020-35-678
Наименование: "Демонстрационен проект за възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско значение по течението на р. Лесновска (в района на с. Негован)"
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.12.2011
Начална дата: 17.01.2012
Дата на приключване: 25.07.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
Описание
Описание на проекта: Възстановяване и опазване на приоритетни хабитати тип влажни зони по миграционния път на птиците, част от екокоридор „Виа Аристотелис” по течението на река Лесновска (в района на с. Негован)
Дейности: Дейност 1: Подготовка на тръжна документация и организиране на търг по ЗОП Дейността ще включва подготовка на тръжна документация за провеждане на открита процедура за избор на външен изпълнител на Дейности 2 и 3.
Дейност 2: Възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони Поддейност 2.1. В рамките на тази поддейност ще бъдатреализирани 6 задачи както следва: 1. Предпроектни проучвания (ППП); ППП ще обхващат биологично разнообразие, съществуваща консервационна стойност, инвазивни видове, степен надеградиране на речната и крайречната екосистема, събиранеи анализиране на историческа информация за територията преди дигиране и отводняване, геология и хидрогеология, хидрология на река Лесновска, геодезическо заснемане, оценка на съществуващи технически съоръжения и др. 2.1.2 Техническо проектиране - Изготвяне и съгласуване със заинтересованите страни на технически/работен проект за възстановителни дейности с цел възстановяване на крайречната алувиална гора и други приоритетни местообитания и видове. Изграждане на мозаечност на микро-хабитатите в зоната на оводнен шлам (голям тръстиков масив) на кариера «Негован» чрез изграждане на екологична мрежа от малки водни огледала с различна дълбочина и различна площ, свързани със система от канали (коридорно значение за рибна фауна и други хидробионти). Създаване на многообразие от морфологични форми по бреговата зона на двете кариерни езера, орентирани към изискванията за микрохабитати на консервационно значими водни видове (рибна фауна, молюски, водни костенурки, редки водни растения) и птици. Предвижда се чрез мащабни изкопно-насипни дейности създаване на значими по площ плитки брегови зони (дълбочина 0.15 – 0.8 m), увеличаване на дължината на бреговата ивица чрез проектиране на множество вдлъбнати и изпъкнали морфологични форми (микро-полуострови, микро-заливчета – „екологични джобове”, временно заливаеми микро-влажни зони). Тази планирана „мозаечност” се очаква да увеличи броя на екологичните ниши и микро-хабитати за размножаване, укриване/защита на малките и изхранване на възрастните индивиди на голям брой редки и застрашени видове. Увеличаването на общата дължина на границите между различни екосистеми ще осигури т.нар. екотонен ефект, който ще допринесе до значително увеличаване на биологичното разнообразие като цяло. 2.1.3 Изготвяне на залесителен план за възстановяване на приоритетни и други хабитати 91Е0, 92A0 и др. от Приложение І на Директива за хабитатите 92/43/ЕЕС в проектната територия. Съгласуване с РИОСВ, РДГ, областна администрация и община София.; Практически тази дейност е директно свързана с изготвянето на технически/работен проект за възстановителните дейности и ще бъде извършена в тясно координация с техническото проектиране. Основна цел е пилотното възстановяване на две европейско значими местообитания - 91Е0 - Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) и хабитат 92A0 – Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba в крайбрежните и островни зони на двете кариерни езера при с. Негован. 2.1.4 Изготвяне на зарибителен план с местни видове риби, с цел подобряване на биоразнообразието на водните екосистеми и хранителната база за редки рибоядни птици (чапли, корморани и др.).; Тази дейност ще се извърши след съгласуване с 42 компетентните власти, представлявани от ИАРА, РИОСВ- София и ЛРС, спазвайки всички законови процедури и изсквания на ЗРА и ЗБР. Практически тази дейност е директно свързана с изготвянето на технически/работен проект за възстановителните дейности и ще бъде извършена в тясно координация с техническото проектиране, защото видовете риба (местни/типични видове) ще бъдат подбрани съобразно възможностите за бъдещо естествено размножаване (хвърляне на хайвер и оцеляване на личинките) във възстановените микро-хабитати. 2.1.5 Преглед и актуализация на съществуващи планови и стратегически документи, свързани с бъдещото устойчиво управление и опазване на възстановените хабитати и виодве с европейско значение (планове за управление на видове, планове за рекултивация, общински планове и програми и др.).; 2.1.6 Вътрешен мониторинг и оценка на ефективността от възстановителните дейности. Организирането на постоянен вътрешен мониторинг (по биологични и други индикатори за успех) е от изключително значение за доказване на ефективността от възстановителните дейности. Такъв мониторинг ще бъде организиран на административно ниво (експерти на община София) и на техническо/експертно ниво (от организациите, на които ще бъде възложена услугата за извършване на ППП и техническо проектиране). Поддейност 2.2: Възстановителна фаза (техническо и биологично възстановяване на местообитания и видове) 2.2.1 Техническо възстановяване на местообитания Тази дейност включва цялата възстановителна фаза (техническо и биологично възстановяване на приоритетни и други хабитати, които са важно местообитание на редки видове птици и риби), съгласно одобрения работен проект. Ще бъдат извършени мащабни земно-изкопни и насипни работи, чрез които ще се създадат минимум 9 вида микро- хабитати, подходящи за гнездене и изхранване на световно застрашени и редки видове птици (белоока потапница – Aythya nyroca, голям воден бик - Botaurus stellaris, малък воден бик - Ixobryhus minutus, тръстиков блатар - Circus aeruginosus, смесени чаплови колонии, колонии на рибарки) и подходящи местообитания за голям брой мигриращи видове птици по „Виа Аристотелис”. Някои от основните типове възстановени микро-хабитати, които ще подпомогнат птиците представляват: - тръстикови масиви с малки водни огледала (белоока потапница, голям воден бик и много други видове); - увеличаване на плитко-заливаемата крайбрежна зона по бреговете на кариерните езера с подводна и плаваща растителност (колонии на рибарки, дъждосвирцови птици, 43 размножаване на консервационно значими водни видове – седефена мида Unio crassus; различни видове редки риби, като виюн - Misgurnus fossilis, европейска горчивка - Rhodeus amarus, обикновена блатна костенурка Emys orbicularis и др.); - изграждане на подходящи „островни” зони (чрез насипване), които ще се залесят с дървесна растителност, или ще останат с тревисти видове за гнездене на различни видове птици (смесени чаплови колонии, дъждосвирци и др.) (минимум 4 типа „островни” микро-хабитата); - създаване на по-големи плитки водни огледала с плаваща растителност (колонии на рибарки, дъждосвирцови птици и много други водни видове и птици). Създаване на многообразие от морфологични форми по бреговата зона на двете кариерни езера, орентирани към изискванията за микрохабитати на консервационно значими водни видове (рибна фауна, молюски, водни костенурки, редки водни растения) и птици. 2.2.2 Извършване на залесителни мероприятия; Извършване на залесителни мероприятия в района на двете кариерни езера при с. Негован за възстановяване на приоритетни хабитати 91Е0 и 92A0 в нарушените зони. Залесителните мероприятия ще включват и последващи мероприятия за обгрижване, поливане (ако се налага), охрана и двукратно попълване на залесените фиданки. Очаква се възстановяването на естествените горски хабитати да подпомогне гнезденето на консервационно значими видове птици (смесени чаплови колонии, хищни видове птици и др.). 2.2.3 Почистване и извозване на нерегламентирани отпадъци по дигите на река Лесновска в проектната територия.; Тази дейност е насочена към почистване на северния ъгъл на кариера „Негован” в зоната за възстановяване на нерегламентирани битови и строителни отпадъци от с. Негован (около 15000 m3). 2.2.4 Осъществяване на зарибителна кампания с местни видове риби; Тази задача включва зарибителна кампания с местни видове риби, с цел подобряване на биоразнообразието на водните екосистеми и хранителната база за редки рибоядни птици (чапли, корморани и др.) Тази дейност ще се извърши след съгласуване с компетентните власти, представлявани от ИАРА, РИОСВ- София и ЛРС, спазвайки всички законови процедури и изсквания на ЗРА и ЗБР. За тази задача видовете риба (местни/типични видове) ще бъдат подбрани съобразно възможностите за бъдещо естествено размножаване (хвърляне на хайвер и оцеляване на личинките) във възстановените микро-хабитати. Поддейност 2.3: Ре-интродукция на редки виодве растения и животни с европейско значение Тази поддейност ще се извърши след съгласуване с компетентните власти, представлявани от МОСВ и РИОСВ- София, спазвайки всички законови процедури и изсквания на 44 ЗБР. Целеви видове за реинтродукция: Водното насекомоядно растение жлезиста алдровандра – Aldrovandra vesiculosa (изходен материал от Драгоманско блато) (Приложение 2 на ЗБР); Бяла водна лилия – Nymphaea alba (добър микро-хабитат за гнездене на рибарки и други видове дъждосвирцови птици) (Приложение 3 на ЗБР) (изходен материал от Дунавския водосбор); Седефена мида – Unio crassus (Приложение 2 на ЗБР) (неправилно описана в ЗБР, като „бисерна мида”); Виюн - Misgurnus fossilis (Приложение 2 на ЗБР); европейска горчивка (Rhodeus amarus), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis);, жълта водна роза (Nuphar lutea), жълта щитолистна какичка (Nymphoides peltata) Екипът си запазва правото да идентифицира и други редки и консервационно значими видове растения и животни, които да включи в програма и дейностите за ре-интродукция, след приключване на предпроектните проучвания и детайлната оценка на хабитатите, флората и фауната на проектната територия.
Дейност 3: Информация и публичност 3.1 Организиране на два големи семинара със заинтересованите страни и серия от индивидуални работни срещи (минимум 10 срещи).; Ще бъдат орагнизирани два големи семинара със заинтересованите страни и серия от индивидуални срещи (минимум 10 срещи) за осигуряване на прякото им участие във вземането на решения (при проектиране, дизайн и т.н.) при изпълнение на проектните дейности. Единият от двата семинара трябва да се организира във финалния месец на Проекта (03/2014) за разпространение на научените уроци (съгласувано с задача 4.6). 3.2 Изготвяне на PR материали – плакат, брошура; 3.3 Кратък документален филм (30 мин); 3.4 Организиране на 2 хепънинга с деца/студенти; 3.5 Издаване на малка книжка с научени уроци; 3.6 Изготвяне на „Ръководство за прилагане на „зелени технологии” при биологичната рекултивация на кариерни езера” с цел промотиране и бъдещо въвеждане в практиката на „зелени технологии” за биологична рекултивация на кариерни езера, тип „крайречни влажни зони” с биологично консервационно значение (приоритетни хабитати и видове). 3.7. Изработване и монтаж на на информационни и обозначителни табели (70/50 см), които ще бъдат монтирани до 1 месец след сключване на договора. 3.8. Изработване и монтаж на билбордове – 2 броя и на заместващите ги постоянни обяснителни табели (2 бр.). 3.9. Провеждане на пресконференции – в началото и във финалната фаза на проекта. Всички дейности за информация и публичност ще цитират изрично подкрепата и приноса на Европейския съюз.
Дейност 4: Управление и координация на проекта Ръководител на проекта, координатор, юрист, финансист(счетоводител), лице нередности, отговорник по мониторинг, отговорник по съхранение документация Координацията на проекта включва:  Сформиране на екип по проекта;  Осигуряване на ежедневна координация на дейностите;  Управление на финансовите потоци, комуникации с техническия и административен екип по проекта, доставчици и изпълнители  Възлагане на подизпълнители на част от дейностите в съответствие с ЗОС, включително подготовка на документация за процедурите по избор на изпълнител, провеждане на процедури, сключване на договори и контрол върху изпълнението;  Финансово управление, осчетоводяване и отчитане на разходите съгасно изискванията според договора за финансиране. Вътрешен финансов контрол;  Отчитане на извършените дейности и осигурената публичност в съответствие с изискванията на ОПОС: изготвяне на доклади за напредъка. Планираните обществени поръчки (за услуги и др.) ще бъдат организирани при стриктно спазване на законовите изисквания по реда на ЗОП, за възложители посочени в чл. 7 на ЗОП, а за останалите съгласно изискванията на НВМОП. Очакват се следните обществени поръчки: 1. Подготовка на тръжна документация и организиране на търг по ЗОП (Дейност 1). Процедура по НВМОП. 2. Обществена поръчка по ЗОП за услуга с предмет: „Възстановяване и опазване на приоритетни хабитати по течението на р. Лесновска (в района на с. Негован)” (Дейност 2 – Възстановяване и Дейност 3 – Информация и Публичност). Открита обществена поръчка по ЗОП (Договор свъншен изпълнител по ЗОП). 3. Възлагане по НВМОП за одит на проекта (Дейност 5). Договор с външен изпълнител по НВМОП.
Дейност 5: Одит на проекта Външен независим и лицензиран одитор Докладът от одита ще бъде приложен към окончателния доклад по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Делойт одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 481 485 BGN
Общ бюджет: 936 988 BGN
БФП: 936 988 BGN
Общо изплатени средства: 916 988 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 936 988 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 296 297 BGN
2014 0 BGN
2015 620 691 BGN
916 988 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 796 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 251 853 BGN
2014 0 BGN
2015 527 587 BGN
779 440 BGN
В т.ч. Национално финансиране 140 548 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 445 BGN
2014 0 BGN
2015 93 104 BGN
137 548 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Възстановени хабитати за гнездене на минимум 19 вида птици с високо консервационно значение
Индикатор 2 Подобрен природозащитен статус на 19 вида птици, 2 вида риби, 1 вид костенурка, 1 вид мекотело и 4 вида растения (общо 27 вида) и 2 местообитания, всички с високо консервационно значение
Индикатор 3 Успешна реинтродукция на 4 животински и 4 растителни вида с консервационно значение
Индикатор 4 Подобряване на хранителната база на рибоядни птици с консервационно значение
Индикатор 5 Почистени и транспортирани битови и строителни отпадъци от проектната територия
Индикатор 6 Актуализирани планови и стратегически документи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз