Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.07-0019-C0001
Номер на проект: 5103020-12-655
Наименование: "Опазване и възстановяване на приоритетни видове и местообитания в НАТУРА 2000 зона Вит и Защитена местност "Коридорите"
Бенефициент: Община Долна Митрополия
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.12.2011
Начална дата: 17.01.2012
Дата на приключване: 17.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Спиране загубата на биологично разнообразие, поддържане и възстановяване на приоритетни видове и местообитания в Натура 2000 зона „Река Вит” и защитена местност „Коридорите”
Дейности: Дейност 1: Подготовка на предложението по процедура BG161PO005/10/3.0/2/20 Подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране, изискуеми анекси и технически спецификации и документации за избор на изпълнители на обществени поръчки.
Дейност 2: Управление на проектните дейности Организационната структура за управление и изпълнение на проекта включва две структурни нива: управленско /Координационно звено/ и изпълнителско /Екип на проекта/. Координационното звено ще осъществява вътрешния мониторинг, контрол и ще отчита дейността на екипа по проекта. Координационното звено се сформира на ниво „община”. То одобрява отчетната документация по проекта, следи за прилагането на процедурите и постигането на планираните индикатори. Ръководител на Координационното звено ще бъде Кмета на община Долна Митрополия - позиция, която ще му позволява да взема решения при необходимост по текущи проблеми на изпълнението. Ръководителят на координационното звено ще осъществява връзката, с ОБС, с Управляващия орган и с Междинното звено и други компетентни органи . Той ще наблюдава, контролира работата на екипа и ще подпомага взаимодействието му с външните институции, ангажирани с изпълнението на проекта. Юрист от общината, член на Координационното звено - ще подпомага Ръководителя на екипа по проекта в изпълнението на задълженията му. Ще подпомага и Ръководителя на Координационното звено и общинската администрация в процеса на търговете по ЗОП. Отделен експерт ще отговаря за организирането на деловодната система по проекта и правилното съхранение и архивиране на документите. Икономист, член на Координационното звено - ще контролира планирането на финансите по проекта, воденето цялата счетоводна отчетност, ще контролира правилното съставяне и достоверността на първичните документи, ще следи за правилното разходване на средствата по разплащането на проекта. Извършва проверки на цялата счетоводна документация, представяна от структурата да извършва счетоводство по проекта. Лице по нередности: отговаря за администрирането, докладването и проследяването на случаи на нередности и съмнения за измами по проекта; подготвя и поддържа всички необходими документи и регистри за нередности по проекта; осигурява връзката с партньорите във връзка с подготовката на тримесечните доклади за нередности; подпомага всички членове на екипа в рамките на своите компетенции. Служител, отговарящ за съхранението на документацията на проекта: отговаря за поддържането на цялостен архив по изпълнение на проекта; изготвя и поддържа регистри на документите в архива на проекта; подпомага ръководителя на проекта при извършването на одити и проверки на място и т.н. Служител, отговарящ за мониторинга по проекта: получава и проверява за целите на мониторинга на проекта всички фактури / документи с еквивалентна доказателствена стойност, представени от изпълнителите на дейностите по проекта; попълва контролни листа и изготвя доклади за извършени документални проверки и т.н. Шестте члена от община Долна Митрополия, се предвиждат да работят по проекта всеки ден по 2 часа допълнително. За изпълнението на проекта ще бъде структурирано звено за подпомагане на проекта. Това ще бъде звено ползващо различна външна специализирана експертиза Дейността на специализираният екип ще бъде извършена, като външна консултантска услуга.
Дейност 3: Оказване на специализирана консултантска услуга от експерти по околна среда По тази дейност се ще извършат анализи и проучвания свързани със защитената Местност „Коридорите” Тя ще бъде извършена като външна услуга ,защото изисква специализирани знания по орнитология; хидробиология; ихтианология; биоразнообразие като цяло: Ще се установи статуса на приоритетните видове и местообитания в защитена зона „Река Вит” и оценка на ефекта от възстановителните мерки по проекта ще бъде извършено чрез следните специализирани проучвания и анализи ,най общо това ще включват 1.Анализ на орнитофауната на ЗМ Коридорите и река Вит, въз основа на който ще се предвидят възстановителни дейности. 2. Анализ по Хидробиологията на ЗМ Коридорите”. Този анализ ще проучи наличието на живота на всички екосистеми ,ще проследи подробно развитието на растителните и животинските организми във водните басейн „Коридори” ще проследи и други жизнени показатели ( температура замърсяване ,соленост) ; установяване на трофичния статус на езерото и др. Въз основа на анализите ще се разработи конкретен план за действия подпомагащи биоразнообразието в защитена Местност „Коридорите”
Дейност 4: Възстановяване на природни местообитания от типа 91FО - крайречни смесени гори Възстановяването ( залесяване на гори ) от типа Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior и/ или от типа Fraxinus angustifoliа в терени край защитената местност и река Вит (Ulmenion minoris) Възстановяването ще се извърши чрез първоначално внасяне на местни дървесни видове характерни за това местообитание и подпомагане на естествената сукцесия. Възстановяване на природно местообитание 91FO в ЗМ „Коридорите”. Предвижда се залесяване на част от два острова, подходящи за формиране на нова чаплова колония и част от бряг съответно имоти 000004 (0,998 дка), 000227 (1.595 дка) и 000234 (част с площ 17 дка) съгласно карта на възстановената собственост за землището на с. Биволаре, ЕКАТТЕ 033993, община Долна Митрополия, област Плевен. Залесяването ще се извърши с летен дъб, полски ясен и бяла върба Възстановяване на природно местообитание 91FO извън ЗМ Коридорите Възстановяването ще обхване територия разположена покрай река Вит (извън защитните диги) до границите на ЗМ Коридорите на площ от 7.4 дка попадаща в имот1 480015 съгласно карта на възстановената собственост за землището на с. Биволаре, ЕКАТТЕ 033993, община Долна Митрополия, област Плевен. Залесяването ще се извърши с летен дъб, полски ясен и бяла върба. Подготовката на дейността включва изготвяне на детайлен технологичен залесителен план и работа . В технологичния план на дейността, като част от почвоподготовката е включено подравняване на терена. Това е необходимо за изравняване на насипи останали от кариерната дейност. Предвижда се извозване на земни маси ,подравняване .земните маси да нес е извозват и да останат на място, като за рекултивация се ползва хумусният слой от същият терен. Дейността ще засегне отделни участъци с площ 1600 км2 площ и земните маси който ще се разпределят са 2500м3. С цел подпомагането на естествена та сукцесия и подпомагане на младите насаждения е предвидено монтиране на ограда за предотвратяване достъпа на домашни животни съгласно Закон за горите. Внасянето на твърдите широколистни видове (дъб, ясен) ще се извърши в подходящ сезон за засаждане на разсадовите дървета. Това е специфично залесяване насочено към опазване на биологичното разнообразие разнообразие в контактните зони на защитената местност. То ще подпомогне изключително много изпълнението на проектните цели. Общото количество на декарите подлежащи на интервенция по тази дейност е 27 декара. Ще бъдат изготвени лесоустройствени и ландшафтни проекти от специалисти.
Дейност 5: Подобряване на условията в защитената местност Коридорите чрез поддържане на постоянно ниво на водата между езерото и река Вит Специализирана доставка - трактор с прикачен инвентар за подсаждане (свредло); инвентар за подравняване на терена и помпа Дейността изисква доставка на трактор от среден клас, който Целият прикачен инвентар има своeто предназначение. Прикачният инвентар помпа е свързано с допълване на защитената местност при големи засушавания за месеците юли; Август септември. Чрез специализираната доставка ще се припомпва вода от река Вит в езерото и ще се поддържа постоянно ниво, като така бъдат защитени флората и фауната, която е подложена на силен риск от унищожаване от диви животни, кучета или недобросъвестна човешка намеса, поради образуваните острови и пътеки, които дават възможност да се достигне до гнездата на защитените птици. Обема на водата който ще се припомпва е трудно да бъде предвиден (при дъждовни години рисковете са нулеви). Хидроекспери смята, че максималните количества припомпена вода от р.Вит няма да надвиши 5000 куб.м. Което практически означава нулево вредно въздействие към река Вит.
Дейност 6: Дейности по мониторинг, защита и контрол биоразнообразието в защитената зона „Коридорите„ Дейността изисква доставка и монтаж на 4 камери в различни коридорни пространства на местността. Осъществяване .Извеждане на връзката с кабел до кметство Биволаре. Осигуряване на памет за записи и дисплей за наблюдение.
Дейност 7: Информационна кампания по проекта на община Долна Митрополия Информационната капания ще обхване следните целеви групи: • Земеделски производители или собственици на земи попадащи в периметъра на защитената Местност „коридорите ” • Ученици от община Долна Митрополия • Информационна кампания насочена към бялото население в община Долна Митрополия . Това ще представлява класическа кампания сред населението от област Плевен чрез: брошури, дипляни, плакати,интернет, прес-съобщения и т.н. Дейността ще се реализира чрез: • Два еднодневни семинара за земеделски стопани и ученици от община Долна Митрополия • Лекции проведени в училищата на община Долна Митрополия
Дейност 8: Одит по проекта Преди подаването на всеки доклад за напредъка по проекта, ще бъде съпроводен и с финансов отчет от наета одиторска фирма
Дейност 9: Дейности, подпомагащи реализирането на проекта Цел на дейността са провеждането на законосъобразни обществени процедури Отговорен за дейността е водещ партньор – Община Долна Митрополия Всички разходи по проекта се извършват ,чрез обществени процедури по НВМОП или ЗОП.Предвижда се провеждането на 10 обществени процедури по НВМОП и ЗОП
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 447 389 BGN
Общ бюджет: 402 298 BGN
БФП: 402 298 BGN
Общо изплатени средства: 402 298 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 402 298 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 89 478 BGN
2013 222 708 BGN
2014 90 113 BGN
2015 0 BGN
402 298 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 341 954 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 76 056 BGN
2013 189 302 BGN
2014 76 596 BGN
2015 0 BGN
341 954 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 345 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 422 BGN
2013 33 406 BGN
2014 13 517 BGN
2015 0 BGN
60 345 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Възстановено крайбрежно природно местообитание типа 91FО в защитена местност "Коридорите"
Индикатор 2 Извършване на специализирани дейности по проекта обхващат защитата на защитени видове птици в ЗМ "Коридорите"
Индикатор 3 Осъществена информационна кампания
Индикатор 4 Силно подобрена обстановка около Биволарското езеро за редки и защитени птици в ЗМ "Коридорите"
Индикатор 5 Създадени устойчиви технически инструменти за поддържане на постоянно ниво в езерото и инструменти за мониторинг на ЗМ "Коридорите"


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз