Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.04-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: За по-качествено образование
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.01.2012
Начална дата: 12.01.2012
Дата на приключване: 31.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на образователните услуги
Дейности: подготовка на дейност 1. Разработване на пакет документи за избор на изпълнител и публикуване на критерии
подготовка на дейност 1.Процедура за избор на изпълнител чрез разглеждане на документи
Подготовка на дейност 1.Сключване на договори с изпълнителите
1.1 Изготвяне на обща оценка за съответствие между ДОИ за учебно съдържание и средствата за тяхното постигане
1.2.Разработване на индикатори за съответствие м/у стандартите в ДОИ за учебно съдържание и средствата за тяхното постигане
1.2.Апробиране на индикатори за съответствие м/у стандартите в ДОИ за учебно съдържание и средствата за тяхното постигане
1.3.Организационно подпомагане и координация на дейностите
подготовка на дейност 2. Разработване на пакет документи за създаване на банка и избор на изпълнители на различните поддейности и публикуване на критериите
подготовка на дейност 2.Процедура за избор на изпълнители на различните поддейности чрез разглеждане на постъпили СV
Подготовка на дейност 2.Сключване на договори с изпълнителите
2.1. Преглед и актуализация на разработените проекти на ДОИ за учебно съдържание за начален и прогимназиален етап
2.2.Разработване на нови ДОИ за учебно съдържание за гимназиалната степен
2.3.Усъвършенстване на учебни програми 1-4 клас
2.4.Оптимизиране на учебни програми за 5-7 клас
2.5.Разработване на нови учебни програми за 8-12 клас
2.6.Организиране на обсъждания на оптимизирания пакет образователни документи за ЗП
2.7.Организационно подпомагане и координация на дейностите
подготовка на дейност 3.Разработване на пакет документи за създаване на банка и избор на изпълнители на различните поддейности и публикуване на критериите
подготовка на дейност 3.Процедура за избор на изпълнители на различните поддейности чрез разглеждане на постъпили СV
3.1.Проучвания и изготвяне на концепция на профилирано обучение в съответствие с новата образователна структура
3.2.Изготвяне на ДОИ за профилирана подготовка по учебни предмети
3.3.Изготвяне на учебни програми за профилирана подготовка по учебни предмети
3.4.Изготвяне на учебно-изпитни програми за ДЗИ по профилиращите проекти
3.5.Организиране на обсъждания на пакета документи за ПП
3.6.Организационно подпомагане и координация на дейностите
подготовка на дейност 5.Разработване на пакет документи за създаване на банка и избор на изпълнители на различните поддейности и публикуване на критерии
подготовка на дейност 5.Процедура за избор на изпълнители на различните поддейности чрез разглеждане на постъпили СV
подготовка на дейност 5.Сключване на договори с изпълнители
5.1.Анализ на одобрените учебници и учебни помагала
5.2.Оптимизиране на ДОИ и процедурата по оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала
5.4.Организационно подпомагане и координация на дейностите
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 000 000 BGN
Общ бюджет: 1 222 292 BGN
БФП: 1 222 292 BGN
Общо изплатени средства: 1 231 762 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 222 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 756 490 BGN
2013 558 104 BGN
2014 28 713 BGN
2015 - 111 546 BGN
1 231 762 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 040 567 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 643 017 BGN
2013 474 389 BGN
2014 24 406 BGN
2015 - 93 196 BGN
1 048 616 BGN
В т.ч. Национално финансиране 181 725 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 113 474 BGN
2013 83 716 BGN
2014 4 307 BGN
2015 - 18 350 BGN
183 146 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Брой/% ученици/ студенти, завършили образованието си по новите ДОИ, учебни планове и програми
Индикатор 3 Актуализирани ДОИ
Индикатор 4 Нови ДОИ
Индикатор 5 Актуализирани учебни програми
Индикатор 6 Нови учебни програми
Индикатор 7 Учители и оценители, включени в обучения
Индикатор 8 Обучени учители и оценители
Индикатор 9 разработено методическо ръководство


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз