Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.04-0046-C0001
Номер на проект: A10-13-45
Наименование: МИСИЯ „БЛАГОДЕНСТВИЕ”
Бенефициент: Областна администрация Разград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 19.01.2012
Дата на приключване: 19.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
Описание
Описание на проекта: • Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в област Разград в партньорство и координация с всички заинтересовани страни; • Осигуряване на условия за прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики на територията на област Разград.
Дейности: Дейност 1 Организазия по изпълнение, управление и отчетност на проекта
Дейност 2 Актуализация и набиране на нова информация за област Разград
Дейност 3 Изготвяне на на социално-икономически анализ на област Разград
Дейност 4 Обучение по стратегическо планиране за служители от областната администрация и на общинските администраци
Дейност 5 Формиране на политики с участието на всички заинтересовани страни – 10 бр. Фокус групи
Дейност 6. Кръгли маси „Бъдещи стратегически цели” (7 бр.)
Дейност 7. Конференция „Планираме заедно”
Дейност 8. Дейности за информация и публичност
Дейност 9 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 260 859 BGN
Общ бюджет: 151 824 BGN
БФП: 151 824 BGN
Общо изплатени средства: 151 824 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 151 824 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 63 238 BGN
2013 88 587 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
151 824 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 129 051 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 53 752 BGN
2013 75 299 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
129 051 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 774 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 486 BGN
2013 13 288 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 774 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Налични готови документи и формуляри; Протокол, месечен отчет
Индикатор 2 По Дейност 2 - Брой проведени проучвания
Индикатор 3 По Дейност 3 - Брой разработени анализи
Индикатор 4 По Дейност 4 - Брой обучени служители
Индикатор 5 По дейност 5 - Брой фокус групи
Индикатор 6 По Дейност 5 - Брой проведени заседания на всяка от фокус групите
Индикатор 7 По Дейност 6 - Брой проведени кръгли маси по проекта
Индикатор 8 По Дейност 6 - Брой създадени ефективни механизми за интер- и интраинституционална координация
Индикатор 9 По Дейност 7 - Брой организирани и проведени конференции
Индикатор 10 По Дейност 7 - Брой участници в пресконференциите
Индикатор 11 По Дейност 7 - Брой изработени и разпространени източници на информация с добрата практика
Индикатор 12 По Дейност 8 - Брой отпечанати брошури
Индикатор 13 По Дейност 8 - Брой разпространени брошури
Индикатор 14 По Дейност 8 - Брой организирани и проведени пресконференции
Индикатор 15 По дейност 8 - Брой изговени прессъобщения
Индикатор 16 По Дейност 8 - Брой публикации в медиите
Индикатор 17 По Дейност 9 - Технически отчет
Индикатор 18 По Дейност 9 - Финансов отчет
Индикатор 19 По дейност 9 - Одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз