Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.07-0030-C0001
Номер на проект: 5103020-23-666
Наименование: "Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в България"
Бенефициент: ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.12.2011
Начална дата: 17.01.2012
Дата на приключване: 14.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Опазване на есетровите риби в българския участък на река Дунав и подобрение на техния природозащитен статус. Подобряване на ефективността на опазването и прилагане на преки природозащитни мерки за укрепване на есетровите популации заложени в Плана за действие за есетровите риби
Дейности: Дейност 1: Подобряване съществуващите нормативни и поднормативни документи и препоръки за актуализиране на „Плана за действие за есетровите риби в българските акватории на река Дунав и Черно море” 1.1. Анализ на съществуващите към момента нормативни и поднормативни актове и Европейските конвенции, директиви, регламенти, указания и насоки свързани с есетровите риби, както и политиките в България по отношение опазването и ползването на есетровите риби. Ще се изработят препоръки, ако се установи необходимост от актуализирането на българската нормативна и поднормативна уредба. Освен юридически ще бъде направен и ретроспективен експертен анализ. Основните стъпки в тази дейност са събиране на материалите, извеждане на анализите и подготовка на препоръките. 1.2.Създаване на рамка от мерки/препоръки за актуализацията на Плана за действие за есетровите риби в резултат от дейностите по проекта. Анализът на съществуващия план, анализът на резултатите получени от прилагането на дейностите по проекта и резюмирането им в мерки подходящи за актуализацията на плана ще бъдат приемани от научния съвет сформиран към проекта. Основните стъпки са анализ на плана, на постигнатото до момента, анализ на резултатите, изготвяне на препоръките и представяне пред научния съвет. За да бъде изпълнена тази дейност са необходими използваеми, ясни и категорични резултати от останалите дейности по проекта.
Дейност 2: Теренни изследвания на реалните размножителни хабитати Полеви проучвания за установяване на реалните размножителни хабитати чрез установяване на оплоден хайвер или личинки на есетрови риби. Ще бъде изследван видовият състав на личинките и абиотичните характеристики на местата. Основните стъпки за изпълнението на дейността са следните: 2.1. Подготовка за теренната работа. Изготвяне на научно обоснована програма и методика за полевото установяване на местата за размножаване на дунавските есетрови риби. Избор и възлагане на изпълнители и доставчици, доставка на оборудването. 2.2. Практическо провеждане на теренната работа (2 полеви сезона). Спускане на придънни ихтиопланктонни сакове и мрежи на поне 30 предварително определени пункта по цялото течение на река Дунав. Определяне на абиотичните х-ки на всяко едно място – характер на субстрата, температура на водата, скорост на течението, проводимост, мътност и пр. Изследване и определяне на събрания материал. Изготвяне на ГИС базирана карта на изследваните места. 2.3. Допълнително проучване на избрани значими места - локализация и характеристики на абиотичните фактори и заплахи. Към дейността са предвидени командировъчни и пътни разходи за експерта биолог-ихтиолог.
Дейност 3: Осигуряване на минимална популационна численост за оцеляване на видовете до възстановяване на естественото възпроизводство, чрез разселване на хетерогенно потомство личинки на застрашени видове есетри с доказан произход от дунавските попул За периода на действие на проекта се предвижда се разселване на минимум 50 000 есетрови личинки с доказан произход. Това е мярка, която цели подпомагане на ограничения размножителен потенциал, докато другите консервационни мерки започнат да действат и се възстанови естественото размножаване до необходимата степен. Основните стъпки са: 3.1. Осигуряване на хетерогенно потомство от дунавски видове есетри 3.1.1 Разработване на научнообоснована програма и методика за производство, маркиране и разселване на хетерогенно потомство от автохтонни за р. Дунав застрашени есетрови видове риби с доказан произход от дунавските популации. 3.1.2. Възлагане на производството на личинките съгласно изискванията на методиката изработена в т. 1. 3.1.3. Контрол при производството на личинките. Ще се осигурява регулярен контрол на производството на зарибителния материал с участието на представители на заинтересованите страни. Преди разселването на личинките ще бъдат вземани проби за установяване техния произход. 3.2. Разселване на есетровите рибки 3.2.1. Разселване на рибките на точно определени места близо до местата за размножаване (локализирани по време на теренните изследвания в дейност 2), съгласно методиката изработена в поддейност 1. Отделно малка част от рибките ще бъдат пускани съвместно с рибарите от рибарските селища известни като есетрови места. 3.2.2. Осигуряване на контрол, прозрачност и публично присъствие на зарибяванията. Ще се проведе 2-дневно пътуване с представители на националните медии за отразяване на демонстрационно разселване. По време на останалите разселвания ще се гарантира присъствието на институции и регионални медии чрез включване в съпътстващи мероприятия, общо 4. Ще бъдат изработени тениски с изображения на есетрови риби, които ще бъдат разпространи сред участниците в демонстрационните зарибявания (местни общности, рибари, представители на институции, местни власти, медии).
Дейност 4: Изработване на тристранни мерки за управление за осигуряване възпроизводството на есетровите риби След локализирането на местата за размножаване на есетровите риби в р. Дунав ще бъде направен анализ на заплахите и факторите, поддържащи местообитанията. Въз основа на това ще бъдат изработени програми от мерки и индивидуални режими за всяко едно от определените места, които ще бъдат консултирани със заинтересованите страни в България, Румъния и Сърбия. Основни инструменти за опазване на тези места са: • Годишни и дългосрочни заповеди на Министъра на ЗХ в България и реципрочни мерки в Румъния и Сърбия; • Трансгранични ЗТ, обявени съгласно изискванията на Рамсарската конвенция; • Обявяване на нови национални защитени територии; • Ревизиране на екологичната мрежа Натура 2000 в България и Румъния; • Обявяване на нови защитени зони съгласно Рамкова директива за водите, за опазване на стопански ценни водни организми, които да бъдат отразени в Плана за управление на дунавския басейн в Българи. WWF ще изготви планове за прилагане на необходимите режими, съобразени с особеностите на всеки конкретен обект.
Дейност 5: Съвместни дейности със заинтересовани страни Предвижда се създаване на Консултативен съвет, който ще се състои от Научен съвет с международни експерти и Междуведомствен съвет с представители на различните заинтересовани институции. Целта на съвета е ангажиране на всички институции и представители на научните среди с проекта чрез директното им въвличане в изпълнението му. Консултативният съвет с неговите две структури има насочваща роля във всички дейности по проекта. Функционирането му се изразява в провеждане на общи годишни и оперативни срещи Това е основната информационна платформа, както за осъществяване на вътрешнопроектна комуникация (по дейности 2.1, 3.1, 4 и 5), така и за разпространяване на материали за широк кръг от потенциално заинтересовани страни. Предвиждат се по 3 годишни срещи на двата съвета. Между срещите, членовете ще бъдат поддържани постоянно информирани относно напредъка на проекта, резултатите и срещнатите затруднения. За функционирането на съветите и за разпространение сред институциите/организациите, излъчили представители, ще се подготвят и отпечатат информационни материали: образователна дипляна с характеристиките на есетровите риби и проблематиката на опазването им (формат А5, рециклирана хартия, пълноцветен печат, 1000 бр), комплект календари за 2013 и 2014 г., представящи есетровите риби (за стена, настолен и джобен, тираж 500 бр. за всяка година), брандирани флаш-памети за разпространение на материалите по проекта в електронен вид (200 бр.). Тези материали са предвидени в по-големи тиражи, така че да бъдат разпространени и сред институциите и организациите, които са излъчили представители в съветите.
Дейност 6: Създаване на електронна база данни и онлайн портал за есетровите риби Дейността включва събиране на информация за есетровите риби (проведени проучвания, планирани и проведени действия, публикувани информационни материали; научни публикации; данни за улова и за проведените зарибявания и т.н.) и създаване на електронна база данни и на онлайн портал с нея. Ще се събира не само информацията получена в резултат от работата на проекта, но и цялата налична информация от български източници, анализирана и обобщена от водещи експерти ихтиолози. Ще бъде проведен конкурс сред журналисти и медии за изработване на публицистичен/документален материал за есетровите риби, който ще бъде популяризиран чрез онлайн портала. Конкурсът ще е за материали в няколко категории (телевизия, радио, печатни медии, онлайн медии) и ще предложи символичен награден фонд за поощряване на участието. Жури от признати журналисти и известни лица ще оцени проектите и ще подбере финалистите, чиито материали ще бъдат популяризирани чрез медиите и чрез информационния портал. Ще бъде изработена и качена в базата данни на сайта специализирана флаш презентация за есетровите риби. Тя ще представя характерните особености на есетрите и проблемите на тяхното опазване. Наред с това, флаш презентацията заедно с други документи и резултати от проекта ще бъде качена на външни памети, които да бъдат разпространявани в профилирани средни и висши учебни заведения, както и сред институциите, отговорни за опазването на есетровите риби и за контрола върху търговията с продукти от тях.
Дейност 7: Управление на проекта За координацията на проекта ще бъде създаден екип по управлението. Екипът ще има следните отговорности: • Процедури за вътрешна оценка и контрол. • Съставяне на работни планове, които ще се проверяват и осъвременяват на месечен принцип. • Координация на всички процедури по изпълнение. • Координация на екипа по изпълнението – експерти на организацията и външни изпълнители. Приемане резултатите на работата им. • Вземане на решения за корективни действия. • Поддържане на постоянна връзка с органите и звената на оперативната програма. • Съставяне и поддържане на цялостната документация по проекта в изисквания вид. • Подготовка на необходимите отчети: месечни справки, доклади за напредък и искане на средства за възстановяване на разходи по проекта; годишни доклади за напредък; окончателен доклад за изпълнението на проекта. Организация и провеждане на необходимия текущ одит.
Дейност 8: Осигуряване публичност на проекта Представянето на проекта и приноса на ЕС, както и на есетровите риби и въпросите на тяхното опазване сред целевите групи и по-широката общественост ще бъде осъществено чрез: Две пресконференции – в началото и в края на проекта. На прес-конференцията в началото на проекта ще бъде представена проблематиката на опазване на есетровите риби в България, обхвата на проекта, очакваните резултати и набелязаните цели, както и приноса на ЕС. В края на проекта постигнатите резултати, набрания опит, направените изводи и плановете за продъжаване на дейността ще се представят на заключителна прес-конференция. Редовна връзка с медиите. По-значимите резултати от проекта ще се оповестяват чрез съобщения до медиите – поне 4-5 за проектния период. Тези съобщения, както и информация за проекта, ще се отразяват на интернет страницата на WWF (http://wwf.bg) Дипляна, представяща проекта, програма ОПОС и проблематиката по опазване на есетровите риби. Дипляната ще бъде пълноцветна, формат А5, отпечатана на рециклирана хартия в тираж 500 бр. Комплект пълноцветни стикери с изображения на есетрови риби и името на проекта/програма ОПОС - за широко разпространение и популяризиране на проблематиката и проекта сред местните общности, институции, научни среди и медии. Тираж 6000 бр. Информационна табела (50х70 см) с техническа информация за проекта, линията на финансиране и предоставеното съфинансиране от ЕС, съобразно изискванията на европейските регламенти. Табелата ще се монтира в офиса на организацията в София, който се явява и офис на проекта. Информационни стикери с наименованието на проекта и логото на програмата, за поставяне върху техниката и оборудването, придобити по проекта (100 броя).
Дейност 9: Извършване на одит на проекта В хода на проекта ще бъде извършван текущ одит, така че при подаване на искания за средства да се представи одитен доклад за извършен одит и с одитно мнение за законосъобразността на предвидените в Договора за БФП процедури за подбор на изпълнител, проведени по реда на ПМС 55/2007 г.; осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система. Към окончателното искане за средства ще бъде представен окончателен одитен доклад с одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта. Одитът ще бъде извършен съобразно насоките за извършване на одит на проекти, финансирани по ОПОС. Отговорност за дейността има ръководителя на проекта, както и юриста във връзка с подбора на външен изпълнител в съответствие с ПМС 55 от 12.03.2007 г.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Балкан Стар Ритейл ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 349 934 BGN
Общ бюджет: 1 249 814 BGN
БФП: 1 249 814 BGN
Общо изплатени средства: 1 249 814 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 249 814 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 269 987 BGN
2013 0 BGN
2014 152 760 BGN
2015 827 067 BGN
1 249 814 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 062 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 229 489 BGN
2013 0 BGN
2014 129 846 BGN
2015 703 007 BGN
1 062 342 BGN
В т.ч. Национално финансиране 187 472 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 40 498 BGN
2013 0 BGN
2014 22 914 BGN
2015 124 060 BGN
187 472 BGN
Финансиране от бенефициента 18 600 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой планове за действие, по които се изпълняват дейности
Индикатор 2 Брой видове, за чието опазване са изпълнени дейности
Индикатор 3 Брой видове, за които е осигурена минимална популационна численост за оцеляване до възстановяване на естественото възпроизводство
Индикатор 4 Брой разработени и приложени методики за локализиране на размножителни хабитати на есетровите риби
Индикатор 5 Локализирани размножителни хабитати на есетровите риби
Индикатор 6 Брой разработени и приложени методики за производство на личинки с доказан автохтонен произход
Индикатор 7 Брой личинки с доказан автохтонен произход, разселени в естествените местообитания
Индикатор 8 Брой обекти (размножителни местообитания), за които са договорени мерки за защита
Индикатор 9 Брой заинтересовани страни, участващи в Консултативния съвет по проекта
Индикатор 10 Брой групи заинтересовани страни, ангажирани в изпълнението на проекта
Индикатор 11 Съобщения до медиите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз