Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0009-C0001
Номер на проект: К-02-7
Наименование: "Клъстер "Интер мода трейдинг" - обединени можем повече..."
Бенефициент: Интер мода трейдинг ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2011
Начална дата: 06.01.2012
Дата на приключване: 27.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Клъстер „Интер мода трейдинг” – обединени можем повече...
Дейности: Дейност 1: Осигуряване на необходимия персонал за управление и координация на клъстерните дейности на административното тяло
Дейност 2: Ресурсно обезпечаване на административното тяло на клъстера, вкл. 2.1. Режийни разходи 2.2. Повишаване капацитета на персонала на клъстера 2.3.Повишаване капацитета на управителното тяло на клъстера
Дейност 11: Създаване на Център за развитие към административното тяло на клъстера
Дейност 4: Разработване на обща стратегия за развитие на клъстера
Дейност 3: Дейности за услуги, свързани с изпълнението на ДБФП, вкл. 3.1. Одит 3.2. Визуализация
Дейност 8: Разработване и отпечатване на каталог на клъстера и неговите членове
Дейност 6: Създаване на интернет страница на клъстера
Дейност 9: Провеждане на конференция за представяне на клъстера и обсъждане на състоянието и перспективите за развитие на бранша чрез сдружаване в клъстерни мрежи
Дейност 10: Участие на клъстера в международни изложения. Обмяна на опит
Дейност 5: Разработване на маркетингова стратегия на клъстера
Дейност 7: Издаване и разпространение на месечен електронен бюлетин на клъстера
Дейност 12: Изработване на рекламни материали на клъстера
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 320 206 BGN
Общ бюджет: 414 607 BGN
БФП: 284 998 BGN
Общо изплатени средства: 284 972 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 284 998 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 64 041 BGN
2013 176 061 BGN
2014 44 869 BGN
2015 0 BGN
284 972 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 242 248 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 54 435 BGN
2013 149 652 BGN
2014 38 139 BGN
2015 0 BGN
242 226 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 606 BGN
2013 26 409 BGN
2014 6 730 BGN
2015 0 BGN
42 746 BGN
Финансиране от бенефициента 144 644 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените клъстери
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой);
Индикатор 6 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой)
Индикатор 7 Функционираща клъстерна мрежа
Индикатор 8 Подобрени финансови показатели на фирмите членове на клъстера
Индикатор 9 Повишен % на реализирана продукция на вътрештия и външни пазари
Индикатор 10 Създадени партньорства със сродни организации
Индикатор 11 Разработена обща стратегия за развитие на клъстера
Индикатор 12 Разработена маркетингова стратегия на клъстера
Индикатор 13 Активен уеб сайт на клъстера
Индикатор 14 Издаден каталог
Индикатор 15 Разпространен месечен електронен бюленит на клъстера в рамките на 2 години
Индикатор 16 Конференция за представяне на клъстера
Индикатор 17 Ревюта за представяне и популяризиране на клъстера
Индикатор 18 Участие в международни изложения – 2 изложения х 2 пъти годишно в рамките на 2 години
Индикатор 19 Функциониращ Център за развитие към административното тяло на клъстера
Индикатор 20 Регистриран бренд на клъстера.
Индикатор 21 Новоприети членове


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз