Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.07-0008-C0001
Номер на проект: 5103020-1-644
Наименование: "Опазване, поддържане и възстановяване на крайречни смесени гори от Querqus robur, Ulmus laevis I Fraximus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) покрай големи реки - местообитания 91F0 и 91E0 от Приложение 1 към ЗБР"
Бенефициент: Регионална Дирекция по Горите - Берковица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.12.2011
Начална дата: 17.01.2012
Дата на приключване: 01.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Опазване и възстановяване на горски местообитания от Приложение 1 на ЗБР по дунавските острови
Дейности: Дейност 1: Анализ и оценка на въздействието на наносно-ерозионните процеси, предизвикани от течението на р. Дунав, върху морфологията на островите и неговото отражение върху разпространението на местообитания 91F0 и 91E0 в трите защитени зони Ще бъдат привлечени консултанти със съответния експертен опит и разполагащи с необходимото оборудване. Установяването на връзката между въздействието на наносно-ерозионните процеси, предизвикани от течението на р. Дунав и разпространението на местообитания 91F0 и 91E0 в трите защитени зони ще се извърши на базата на високоточни GNSS/GPS измервания. Ще бъде извършена оценка на ролята на р. Дунав за формиране на подходящи условия за разпространение на двете местообитания в зависимост от екологичните изисквания на характерните за тях видове. Ще бъдат определени местата на островите, които имат потенциал за бъдещо разпространение на двете местообитания.
Дейност 2: Спиране на дейности, които биха довели до унищожаване и увреждане на двете местообитания, включително и евентуално предвидени в действащите лесоустройствени проекти Ще бъдат предприети административни стъпки за промяна на предвиденото в действащите лесоустройствени проекти на ДГС Лом и ДГС Оряхово, в случаите когато то представлява заплаха за местообитания 91F0 и 91E0
Дейност 3: Създаване на условия за възстановяване на местообитания 91F0 и 91Е0 Двете поделения на РДГ Берковица - ДГС Лом и ДГС Оряхово ще организират изпълнението на дейността по реда на Наредба № 2 / 11.01.2005г. за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите по възпроизводство на горите в държавния горски фонд. По смисъла на тази наредба дейността се определя като "подготовка на почвата за залесяване"
Дейност 4: Ограничаване разпространението на инвазивния вид Amorpha fruticosa Двете поделения на РДГ Берковица ще организират изпълнението на дейността по реда на Наредба № 2 / 11.01.2005г. за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите по възпроизводство на горите в държавния горски фонд. По смисъла на тази наредба дейността се определя като "почистване на площи за залесяване"
Дейност 5: Възстановяване на местообитания 91F0 и 91Е0 Двете поделения на РДГ Берковица ще организират изпълнението на дейността по реда на Наредба № 2 / 11.01.2005г. за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите по възпроизводство на горите в държавния горски фонд. По смисъла на тази наредба дейността се определя като "залесяване и попълване на горски култури"
Дейност 6: Поддържане на възстановените местообитания 91F0 и 91Е0 през първите две години Двете поделения на РДГ Берковица ще организират изпълнението на дейността по реда на Наредба № 2 / 11.01.2005г. за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите по възпроизводство на горите в държавния горски фонд. По смисъла на тази наредба дейността се определя като "отглеждане на горски култури"
Дейност 7: Анализ и оценка на екологичните ползи и икономическите последствия вследствие на извършените възстановителни дейности на местообитания 91F0 и 91Е0 Концентрирането на производство на тополова дървесина на дунавскит еострови е довело до увреждане и унищожаване на важни природни местообитания. Необходимо е да бъде разработена нова, балансирана политика за опазване и възстановяване на останалите природни хабитати на дунавските острови, с цената на разумен икономически компромис. Настоящия анализ има за цел да определи измеренията на един разумен икономически компромис за държавата, на основата на прогнозни приходи от тополова дървесина и следователно оценка на загубени ползи за РДГ Берковица при различни варианти на опазване и възстановяване. Ще бъдат очертани и възможностите за смекчаване на последиците от тази промяна, икономически алтернативи, както и екологични и социални ползи от мерките за опазване и възстановяване.
Дейност 8: Разработване на ръководство за практическо възстановяване на местообитания 91F0 и 91Е0 На базата на реализираното в рамките на този проект възстановяване на местообитания 91F0 и 91Е0, както и имайки предвид предишния опит за създаване на заливни гори от местни видове по българските дунавски острови, ще бъде разработено подробно техническо ръководство за работа в това направление. Наличието на подобно ръководство ще даде възможност за мултиплициране на успешните резултати, постигнати по време на проекта.
Дейност 9: Информация и публичност Разработване на интернет страница на проекта, където щ ебъде представян напредъка на отделните дейности; изготвяне на информационни материали и публикуване в отделни издания на резултатите от дейности 7 и 8. Ще бъдат изработени печатни материали, информационни табели и стикери. Информационните табели ще бъдат поставени на местата - обект на проекта. Ще се организира провеждането на две пресконференции за представяне на целите и резултатите от проекта.
Дейност 10: Управление на проекта Изпълнение, организация и координация на дейностите по проекта в зависимост от експертната и административна компетентност на РДГ Берковица.
Дейност 11: Одит на проекта Дейността ще гарантира коректното изразходване на финансовите средства и ефективното изпълнение на дейностите по проекта. За изпълнението на дейността ще бъдат привлечени консултанти със съответния експертен опит.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Геософт ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 901 990 BGN
Общ бюджет: 689 699 BGN
БФП: 689 699 BGN
Общо изплатени средства: 689 699 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 689 699 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 180 398 BGN
2013 344 515 BGN
2014 159 801 BGN
2015 4 985 BGN
689 699 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 586 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 153 338 BGN
2013 292 838 BGN
2014 135 831 BGN
2015 4 237 BGN
586 244 BGN
В т.ч. Национално финансиране 103 455 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 060 BGN
2013 51 677 BGN
2014 23 970 BGN
2015 748 BGN
103 455 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Възстановени популации на видове или местообитания
Индикатор 2 Местообитания, за чието опазване са изпълнени дейности
Индикатор 3 Състояние на местообитанията, към които е насочен проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз