Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0039-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/043-01
Наименование: Подобряване на туристическа атракция - Средновековна крепост "Кракра Пернишки" в гр. Перник и свързаната с нея инфраструктура
Бенефициент: Община Перник
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 11.01.2012
Дата на приключване: 11.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е : да се развие конкурентоспособна туристическа атракция, допринасяща за културна диверсификация като предпоставка за по-добър живот, чрез развитие на Средновековна крепост „Кракра Пернишки” в гр. Перник, подобряване на свързаната с нея инфраструктура и превръщането й в привлекателно място за изучаване на българското историческото наследство, отдих и туризъм.
Дейности: дейност 1 Сформиране на екипа и изработване на работен план за действие
дейност 2 Подготовка на тръжни документи и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 Изпълнение на СМР- РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ „СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ „КРАКРА ПЕРНИШКИ”” в УПИ XII968 – за културно-историческо наследство, по плана на гр. Перник
дейност 4 Изпълнение на СМР по:дребно мащабна инфраструктура
дейност 5 Осъществяване на строителен и авторски надзор
дейност 6 Разработване на туристически продукт и въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация
дейност 7 Провеждане на обучение на аниматори и екскурзоводи, пряко свързани с осъществяване на туристическите атракции
дейност 8 Дейности за осигуряване на информация и публичност
дейност 9 Мониторинг на проекта
дейност 10 Проучване и маркетингов анализ на турист.продукт крепостта"Кракра" и удовлетвореност от атракциите
дейност 11 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 211 219 BGN
Общ бюджет: 3 208 518 BGN
БФП: 3 053 464 BGN
Общо изплатени средства: 3 049 705 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 053 464 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 309 926 BGN
2014 728 806 BGN
2015 10 974 BGN
3 049 705 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 595 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 963 437 BGN
2014 619 485 BGN
2015 9 328 BGN
2 592 250 BGN
В т.ч. Национално финансиране 458 020 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 346 489 BGN
2014 109 321 BGN
2015 1 646 BGN
457 456 BGN
Финансиране от бенефициента 157 926 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 7 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз