Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.2.05-0001-C0001
Номер на проект: РД09-04/04.01.2012
Наименование: Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 21.09.2011
Начална дата: 04.01.2012
Дата на приключване: 04.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Постигане на по-висока ефективност на образователните услуги чрез въвеждане на усъвършенстван модел за инспектиране на образованието.
Дейности: Подготовка на дейност 1
Изпълнение на дейност 1 Разработване на документи за оценка за постиженията и допуснатите слабости, които следва да се коригират, за да се развива училището
Подготовка на дейност 2*
Изпълнение на дейност 2 Избор на пилотни РИО и образователни структури – детски градини, училища и обслужващи звена и апробиране на модела на инспектиране
Подготовка на дейност 3
Изпълнение на дейност 3 Систематизиране и анализиране на резултатите от апробирането и внасяне на корекции в прилагания модел на инспектиране
Изпълнение на дейност 4 Усъвършенстване устройството и функциите на национален орган за инспектиране, чрез който се осъществява инспектирането на образователната среда
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 000 000 BGN
Общ бюджет: 894 621 BGN
БФП: 894 621 BGN
Общо изплатени средства: 894 616 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 894 621 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 128 593 BGN
2013 382 883 BGN
2014 381 282 BGN
2015 1 857 BGN
894 616 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 760 428 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 109 304 BGN
2013 325 451 BGN
2014 324 090 BGN
2015 1 579 BGN
760 423 BGN
В т.ч. Национално финансиране 134 193 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 289 BGN
2013 57 433 BGN
2014 57 192 BGN
2015 279 BGN
134 192 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни структури, в които е апробиран модела за инспектиране
Индикатор 2 Ученици в образователните структури, които ще бъдат обект на инспектиране по новия модел
Индикатор 3 Изготвяне на оценъчни карти за инспектиране на: учител, директор, училище, детска градина, обслужващо звено
Индикатор 4 Разработена система от индикатори за инспектиране
Индикатор 5 РИО, в които е апробиран модела за инспектиране
Индикатор 6 Апробиран и на база на това усъвършенстван Държавен образователен стандарт за инспектиране
Индикатор 7 Изготвен финален модел за национален орган за инспектиране на образованието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз