Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.03-0011-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Закупуване, инсталиране, изпробване и пуск в експлоатация на инсталация за производство на полезен модел - еднокомпонентен биберон капачка за хранене на бебета и малки деца"
Бенефициент: "БЕЙБИ ПЛАСТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.11.2011
Начална дата: 07.12.2011
Дата на приключване: 07.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е тясно свързана с фирмените цели и стратегия на „Бейби пласт” ЕООД. Тя се състои в осигуряване на добър старт и конкурентни предимства на новото българско предприятие, както на националния, така и на европейския и международен пазар. Да се постигне висока конкурентоспособност на нашия, и особено на Общоевропейския и световен пазар, не е лека задача в наши дни, и тази задача е свързана с постоянно усъвършенстване и залагане на иновативни идеи и решения. Именно в тази насока е решена да се развива новата организация - в развиването, производството и налагането на пазара на иновативни продукти в областта на продуктите за хранене на бебета и малки деца.
Дейности: Дейност 1 ”Провеждане на тръжни процедури за избор на доставчици/изпълнители на инсталацията, за визуализация, за одит на проекта и за изготвяне на пазарно и маркетингово проучване и стратегия и сключване на договори”
Дейност 2 „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на инсталацията”
Дейност 3 „Изготвяне на пазарно и маркетингово проучване и стратегия, одит и визуализация на проекта”
Дейност 4 „Подготовка на финален доклад и подаване на искане за плащане”
Дейност 5 „Визуализация"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 000 000 BGN
Общ бюджет: 1 823 790 BGN
БФП: 998 850 BGN
Общо изплатени средства: 998 850 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 998 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 998 850 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
998 850 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 849 023 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 849 023 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
849 023 BGN
В т.ч. Национално финансиране 149 828 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 149 828 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 828 BGN
Финансиране от бенефициента 825 437 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 2 Брой на създадените работни места
Индикатор 3 Брой сключени договори с избраните изпълнители
Индикатор 4 Брой въведени иновативни продукти
Индикатор 5 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Процент реализирана продукция на пазара
Индикатор 7 Брой получена помощ по програмата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз