Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0060-C0001
Номер на проект: BG161РО001/5-01/2008/060-03
Наименование: „Укрепване капацитета на екипа по СРИП в Агенция по заетостта”
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.12.2011
Начална дата: 04.01.2012
Дата на приключване: 04.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение е в съответствие с приоритетна ос 5 на ОП «Регионално развитие» - Техническа помощ, чиято цел е да се осигури безпрепятствено изпълнение, наблюдение, оценка, публичност и контрол на програмата, и по този начин – високо ниво на усвояване на фондовете от ЕС. В рамките на приоритетната ос е особенно важно да се изгради и укрепи капацитет, необходим за осигуряване на успешното управление и изпълнение на програмата.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Подготовка и провеждане на заседания/координационни срещи на екипа за управление и изПодготовка и провеждане на заседания/координационни срещи на екипа за управление и изпълнение на СРИП за координация и отчет на текущото изпълнение на напредъка по програмата пълнение на СРИП за координация и отчет на текущото изпълнение на напредъка по програмата
дейност 3 Дейности, свързани с подготовка и провеждане на тръжни процедури по реда на ЗОП / НВМОП
дейност 4 Привличане на вътрешни експерти за подпомагане на реализацията на дейностите по проектните предложения по ОПРР /екип по организация и управление на СРИП/
дейност 5 Дейности, свързани с материално стимулиране екипа по СРИП във връзка с цялостното управление, наблюдение и отчитане на постигнатите резултати по изпълнението на програмата
дейност 6 Дейности, свързани с осигуряване на информация и публичност
Дейност 7 Одит на проекта
дейност 8. Работни посещения на екипа по СРИП и проектите по ОПРР за обмяна на опит и проучване на добрите практики за управление и изпълнение на проекти, финансирани от ЕФРР в подобни на АЗ структури в страни-членки на ЕС.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 251 503 BGN
Общ бюджет: 233 974 BGN
БФП: 233 974 BGN
Общо изплатени средства: 233 962 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 233 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 88 026 BGN
2013 44 721 BGN
2014 80 602 BGN
2015 20 613 BGN
233 962 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 198 878 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 74 822 BGN
2013 38 012 BGN
2014 68 511 BGN
2015 17 521 BGN
198 867 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 096 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 204 BGN
2013 6 708 BGN
2014 12 090 BGN
2015 3 092 BGN
35 094 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 обучени служители на УО (вкл. регуоналните му отдели) и бенефициенти
Индикатор 2 Брой материално стимулирани служители от екипа за управление и изпълнение на СРИП
Индикатор 3 Брой проведени координационни срещи на екипа за управление и изпълнение на СРИП
Индикатор 4 Брой проведени заседания на екипа по СРИП и екипите по проектите
Индикатор 5 Закупен лаптоп
Индикатор 6 Цифров апарат
Индикатор 7 Мултифункционална машина
Индикатор 8 (Д) Брой участия в работни посещения за обмяна на опит и проучване на добрите практики за управление и изпълнение на проекти, финансирани от ЕФРР
Индикатор 9 Брой проведени специализирани обучения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз