Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0021-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "СПОТ Социално предприятие - обществена трапезария"
Бенефициент: Община Русе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 05.01.2012
Дата на приключване: 01.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Социалното предприятие обществена трапезария е насочено към осигуряване на храна на специфични уязвими групи население на територията на общината – основно възрастни, самотноживеещи хора, лица с увреждания и други групи в риск от социална изолация. Със създаването на социалното предприятие ще се осигури заетост на 12 лица от рискови групи / хора с увреждания, самотни родители, многодетни майки, лица от малцинствени етнически групи, дълготрайно безработни на соц. подпомагане/ като се подкрепи процеса на тяхната социализация и възстановяване на трудовите им навици. В социалното предприятие ще бъде осигурен подкрепящ квалифициран персонал от 5 лица.
Дейности: 1. Подготвителни дейности във връзка със стартиране на проекта, в т.ч.: • Извършване на ремонтна дейност на помещението, в което ще се помещава СПОТ • Провеждане на процедури за закупуване на обзавеждане и оборудване и материали и консумативи за ц Извършване на ремонтна дейност на помещението, в което ще се помещава СПОТ Подготовка и провеждане на тръжни процедури в съответствие със Закона за обществените поръчки и подзаконовата нормативна уредба, за избор на изпълнител за извършване на СМР В помещението, предоставено от община Русе ще бъдат извършени строително-монтажни дейности, свързани с неговия ремонт и осигуряване на необходимите санитарно-хигиенни условия. За целта е необходимо да се извърши освежаване на стените и тавана на помещенията- с латексова боя и плочки, както и ремонт на пода на помещенията. Липсва и вентилационна / аспирационна / система в кухнята, която есъществено важна за функционирането на трапезарията. Тази система е необходима също така във връзка с предназначението на сградата и обособяването й като обществена трапезария. Необходимо е също така да се направи ремонт на електрическата и ВиК инсталацията, с оглед предназначението на помещенията за трапезария. Дейностите ще бъдат възложени на изпълнител и ще се извършат при съблюдаване на всички изисквания на ЗУТ. Необходимо е също така да се обособи самостоятелен вход за столовата с оглед осигуряване на безпрепятствен достъп до помещението. Дейността ще бъде възложена на изпълнител и ще се извърши при съблюдаване на всички изисквания на ЗУТ. Провеждане на процедури за закупуване на обзавеждане и оборудване и материали Ще бъде извършена доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на необходимото за целите на предприятието: оборудване и въздухоотвеждаща система, задължително за куненския блок на трапезарията. Едновременно с това ще бъдат проведени процедури за закупуване на хранителни продукти и санитаро - хигиенни материали, необходими за извършването на същинската дейност на социалното предприятие – а именно приготовлението и предоставянето на храна. В залaта, в която ще се помещава самата трапезария, могат да бъдат поставени 25 маси с по 4 сотла, което ще позволи обслужването на от 100 до 200 лица ежедневно. За удостоверяване на присъствието и храненето си, лицата ще попълват декларации, в които освен основните данни за лицата ще има и анкетна част /карта/, чрез която ще се извършва контрол на качеството на предоставяне на услугата и необходимостта и от промяна /подобрение. Предвижда се храната да бъде сервирана в съдове за еднократна употреба, което ще допринесе за спазването на по- високи санитаро- хигиенни норми. С този подход за работа на трапезарията ще се предоставя опция и за закупуване на храна за вкъщи. Ще се закупят необходимите консумативи за почистване на помешенията на социалното предприятие и дезинфекциране в съответствие с изискванията на компетентните органи. На лицата от уязвимите групи, както и на персонала на предприятието ще бъде осигурено работно облекло, което е задължително изискване в процеса по приговорление и сервиране на храна. • Подбор на специалисти, необходими за стартиране на дейността на социалното предприятие За да бъдат походящо подбрани лицата от уязвимите групи, е необходимо съдействието на професионалист- социален работник, които да изготви критериите и методиката за подбор, както и да извърши индивидуална оценка на лицата. Лицето ще бъде ангажирано за период от 4 месеца, като с него ще се сключи договор за услуга. Във връзка с дейността на СПОТ – подготовката на храната е от съществено значение за последващото развитие и търсене на предлаганата услуга. Поради тази причина ще бъде ангажиран за период от 4 месеца диетолог, който да подготви разнообразни и балансирани менюта, с оглед гарантиране на пълноценното и здравословно хранене на потребителите на СПОТ.
2. Подбор на персонал и на лица от рискови групи за работа в социалното предприятие Преди реалното стратиране на дейността на СПОТ е необходимо да бъдат подбрани 12 лица от уяазвими групи и 5 лица – персонал на социалното предприятие. Лицата ще бъдат подбрани по предварително подготвена методика, разработена от социален раборник. В методиката ще са заложени критерии, отговарящи на хоризонталните принципи за равенство и недопускане на дискриминация. При конкретното изършване на подбора, както на лицата от целевите групи, така и на персонала, се предвижда да бъдат включени и лица извън територията на гр. Русе. Приини за това са, че населението извън града / в околните села/ е сред по- уязвимите и рискови групи,и безработни лица към които е насочен проекта. Поради тази причина са заложени прогнозни разходи за път на част лицата и на персонала на предприятието.
3. Създаване и работа на социалното предприятие Ще бъде създадена обществена трапезария за хранене на социално-слаби лица, в която представители от целевите групи, ще имат възможност да усъвършенстват своите трудови умения под формата на трудова заетост в реална работна среда. Тяхната работа в обществената трапезария ще е съпроводена и с мотивационно обучение в специализирана среда за активно трудово поведение. Мотивационното обучение ще обхваща теми, свързани както с: • Какво е значението на работата за благополучието на човека, кога започва професионалното развитие, на какви условия трябва да отговаря добрият избор на професия и работа, кой прави този избор; • Умения за изследване на собствените способности, знания, умения, опит, личностови черти, ограничения; • Умения за изследване на собствените житейски цели, ценности, желания, професионални предпочитания, интереси, потребности, семейни и групови модели; • Умения за себепредставяне и себеутвърждаване; Обучението се извършва на модули с продължителност от 2 до 6 учебни часа, общо 30 учебни часа, за цялата група от 12човека. Използвани методи: ще са кратки лекции, въпросници, индивидуални и групови задачи, ролеви игри с видеозапис. Участниците ще получат информационни материали и въпросници.На завършилите се издава Сертификат. Създадената производствена база ще позволява едновременната работа на 12 души. Ще бъдат изготвени основни менюта Предвижда се основната реализация на произвежданите готови храни да се извършва чрез предоставяне на храна на социално слаби граждани от общината – възрастни и самотни хора, лица от малцинствата, самотни майки, многодетни семейства и др. Лицата от уязвимите групи ще бъдат ангажирани като помощник – готвачи, лица, които ще разсипват храната и ще обслужват потребителите, лица, които ще помагат в кухнята с подготовка и почистване на храната и на помещенията. Заедно с калкуланта и домакина на СПОТ ще работят техни помощници от уязвми групи, които ще изучават на практика дейността, с оглед пилагането и в бъдеще. Персоналът на предприятието включва управител, който да е ангажиран с цялостната стопанска дейност, счетоводител на предприятието, който да вои двустранното счетоводство на самото предприятие, главен готвач, калкулант и домакин. В рамките на реализацията на проекта не се предвижда ползвателите на трапезарията да заплащат такси за предоставяната храна, тъй като основно потребители на тази услуга са хора снисък социален статус, които не могат да си позволят други аналогични услуги като домашен социален патронаж.
4. Информиране и публичност Информирането и публичността предвиждат изготвяне и разпространение на информационни материали под формата на дипляни и брошури, които ще бъдат разпространени сред целевите групи по проекта, както и до всички други заинтересовани лица. В рамките на информационната кампания ще бъдат проведени информационни дни, на които ще бъдат поканени представителите на целевите групи като на търсещите работа ще бъде предоставена възможност да кандидатстват за защитените работни места, които ще се разкрият в новосъздаденото социално предприятие. Освен разпространението на информационни материали и провеждането на кампании, проектът ще бъде допълнително представен в регионалните и местни печатни, радио и телевионни медии, интернет страницата на Община Русе. По този начин ще бъдат информирани всички заинтересовани и максимален брой хора, което осигурява неговата устойчивост. Методите за визуализация ще включват изготвянето на информационни табели за Схема BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”на ОП “Развитие на човешките ресурси”, при спазване на изискванията за визуална идентификация. В края на проекта ще бъде проведена заключителна среща, на която ще се представят постигнатите по проекта резултати, както и възможните варианти за осигуряване на устойчивост на предприятието.
5.Одит на проекта Дейността е задължителна, с оглед спазване исискванията на чл. 13. 6 от общите условия към договора. Бенефициентът е задължен да представи доклад за външен одит на проекта, изготвен от регистриран одитор. Докладът се прилага към искането за окончателно плащане в случай, че размерът на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ надхвърля 200 000 лева.
6. Организация и управление на проекта Ще бъдат разпределени задачите и отговорностите между членовете на екипа по проекта, ръководител на проекта, счетоводител, координатор на проекта Успешната реализация на налага проектът да разполага с мотивиран и квалифициран екип от експерти, с регламентирани задължения и отговорности, които да работят в тясно сътрудничество помежду си и със целевата група Екипът ще провежда периодични срещи за уточняавне на извършените до момента дейности по проекта, систематизиране и подготовка на техническата и финансова документация. В хода на работа на екипа, ще се извършват следните основни дейности:  Уточняване на принципите на ефективна и успешна работа в екип;  Синхронизиране на изготвения подробен план-график за реализация на дейностите;  Изясняване отговорностите на членовете на екипа, включените експерти и консултанти и всички участници;  Определяне на принципите на добра комуникация. Предвижда се на етап изпълнение към екипа по проекта да бъде включен и координатор, който да отговаря за техническата документация, подготовката на техническите доклади, проследяване сроковете за изпълнение на всчка дейност, комуникация с изпълнители, потребители и персонал на социалното предприятие и др.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 299 998 BGN
Общ бюджет: 193 559 BGN
БФП: 193 559 BGN
Общо изплатени средства: 181 065 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 193 559 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 105 914 BGN
2013 75 151 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
181 065 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 164 525 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 90 027 BGN
2013 63 878 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
153 905 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 887 BGN
2013 11 273 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 160 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Лица от уязвими групи, ангажирани в социалното предприятие- Русе
Индикатор 5 Персонал, ангажиран в социалното предприятие - Русе
Индикатор 6 Проведено мотивационно обучение-Русе
Индикатор 7 Проведени информационни кампании-Русе
Индикатор 8 Обучени лица от целевата група-Русе
Индикатор 9 Крайни потребители получили услугата на СПОТ-Русе


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз