Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.2.15-0001-C0001
Номер на проект: РД01-956/29.12.2011
Наименование: Подобряване планирането и оценката на политиките в областта на труда и социалното включване
Бенефициент: Министерство на труда и социалната политика
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.12.2011
Начална дата: 29.12.2011
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подобряване на процеса на планиране и оценка на изпълнението на политиките в областта на труда и социалното включване през призмата на тяхната икономичност, ефикасност и ефективност. Специфични цели: 1. Подобряване на информационното осигуряване на Министерството на труда и социалната политика относно характеристиките на целевите групи на политиките; 2. Изграждане на устойчива система за мониторинг и оценка на резултатите от провежданите политики в областта на труда и социалното включване спрямо целевите групи; 3. Изграждане на необходимия капацитет на служителите в Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика за прилагане на системата за мониторинг и оценка.
Дейности: Дейност № 1: Изпълнение на дейност "Администрация и управление" Изпълнението на тази дейност ще осигури техническа и експертна основа за стартиране и изпълнение на дейностите по проекта, съгласно договорните условия. Членовете на екипа на проекта ще реализират задачи за навременното и качествено изготвяне на всички оперативни технически и финансови документи при изпълнението на проекта. Администрацията и управлението на проекта ще се осъществява на базата на принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане.
Дейност №2: Извършване на предварителна оценка на информационните нужди на Министерството на труда и социалната политика относно характеристиките на целевите групи на политиките в областта на труда и социалното включване Дейността ще се извърши от външен изпълнител, като част от подготовката за разработването на концепцията и рамката на системата за мониторинг и оценка на резултатите от политиките в областта на труда и социалното включване върху целевите групи. За целите на възлагането по реда на ЗОП и свързаната с него нормативна уредба ще се изготви техническо задание и ще се заложат критерии за допустимост, които да гарантират наличието на икономически и финансов капацитет за изпълнението на възложената дейност, както и съответните документи за тяхното доказване. Ще се заложат критерии, гарантиращи качествено и ефективно изпълнение, пряко свързани с доказване на капацитет за изпълнение на поръчката /наличие на квалифициран персонал и т.н./. Ще се заложат изисквания, пряко кореспондиращи със спецификата на поръчката и дейността, както ще се заложат изисквания за стриктна отчетност, като гаранция за качествено изпълнение. Дейността ще се изразява в провеждане на изследване чрез събиране на информация, обобщаване и анализ относно: актуалните към момента на провеждане на изследването закони, подзаконови актове, програми, проекти в областта на труда и социалното включване; съществуващите база-данни, натурални показатели, отчети по политики, финансови отчети, периодичност на събираната информация и т.н. в контекста на прилаганите към настоящия момент закони, подзаконови актове, програми, проекти в областта на труда и социалното включване. Анализ на информационните потоци и идентифициране на тесни места, липса на информация или нейната неточност, непълнота. В рамките на дейността ще се събере информация от системата на МТСП относно основните информационни потребности по отношение на целевите групи на политиките. Анализът на тази информация ще послужи за разработването на бъдещата система за мониторинг и оценка.
Дейност № 3: Изработване на концепция и рамка на система за мониторинг и оценка на резултатите от политиките в областта на труда и социалното включване спрямо целевите групи Дейността ще се извърши от външен изпълнител. За целите на възлагането по реда на ЗОП и свързаната с него нормативна уредба ще се изготви техническо задание и ще се заложат критерии за допустимост, които да гарантират наличието на икономически и финансов капацитет за изпълнението на възложената дейност, както и съответните документи за тяхното доказване. Ще се заложат критерии, гарантиращи качествено и ефективно изпълнение, пряко свързани с доказване на капацитет за изпълнение на поръчката /наличие на квалифициран персонал и т.н./. Ще се заложат изисквания, пряко кореспондиращи със спецификата на поръчката и дейността, както ще се заложат изисквания за стриктна отчетност, като гаранция за качествено изпълнение. Въз основа на подготвената предварителна оценка на информационните нужди на Министерството на труда и социалната политика относно характеристиките на целевите групи на политиките в областта на труда и социалното включване, ще се изготви концепция и рамка на институционализирана система за мониторинг и оценка на политиките в областта на труда и социалното включване. При изработването ще се вземе предвид, че системата трябва да гарантира, че знанието за характеристиките на целевите групи на политиките съответства на информационните потребности на вземащите решения и отговорните за изпълнението на политиките институции и информацията от изследването представя ефекта от прилагането на действащата нормативна уредба в областта на труда и социалното включване. Като първа стъпка ще се разработи концепцията на системата за мониторинг и оценка. След нейното одобрение ще се разработи рамката на системата, която ще включва основни характеристики и елементи на системата за мониторинг и оценка на резултатите от политиките в областта на труда и социалното включване спрямо целевите групи. Рамката на системата за мониторинг и оценка задължително трябва да включва нейните институционални и функционални характеристики.
Дейност №4: Изготвяне на процедура за прилагане на системата за мониторинг и оценка в практиката на Министерството на труда и социалната политика Дейността ще се реализира чрез наемане на експерти в областта на труда и социалното включване. Институционализирането на системата за мониторинг и оценка в практиката на Министерството на труда и социалната политика ще бъде реализирано чрез изработване на подробна административна процедура за прилагане на системата за мониторинг и оценка. Дейността ще бъде свързана и с анализ на съществуващите към момента административни практики в системата на МТСП за осъществяване на мониторинг и оценка /събиране и обобщаване на информация, анализ на съществуващите практики, подготовка на предложения и др./. Дейността ще включи и анализ на възможностите за въвеждане на по-гъвкава административна процедура за прилагане на система за мониторинг и оценка, която ще бъде в полза не само на самите служители в системата, но и на крайните потребители на провежданите от МТСП политики, програми и мерки в областта на труда и социалното включване. В рамките на тази дейност ще бъде създадена и административна процедура за контрол на системата за мониторинг и оценка, като процедурата ще отговаря на нейните институционални и функционални характеристики. Контролът по прилагане на системата за мониторинг и оценка ще допринесе и за недопускането на разнородни практики и подобряване на взаимодействието и съгласуваността между отделните политики. Ще бъде разработено и отпечатано и методическо помагало за прилагането на системата за мониторинг и оценка. Отпечатването ще бъде възложено на външен изпълнител.
Дейност № 5: Разработване на методология и методика на изследване за набиране на информация относно характеристиките на целевите групи и резултатите от прилагането на политиките в областта на труда и социалното включване Дейността ще се извърши от външен изпълнител, като част от подготовката за провеждане на изследването на характеристиките на целевите групи на политиките в областта на труда и социалното включване. За целите на възлагането по реда на ЗОП и свързаната с него нормативна уредба ще се изготви техническо задание и ще се заложат критерии за допустимост, които да гарантират наличието на икономически и финансов капацитет за изпълнението на възложената дейност, както и съответните документи за тяхното доказване. Ще се заложат критерии за опит в изпълнението на сходни поръчки. Ще се заложат критерии, гарантиращи качествено и ефективно изпълнение, пряко свързани с доказване на капацитет за изпълнение на поръчката /наличие на квалифициран персонал и т.н./. Ще се заложат изисквания, пряко кореспондиращи със спецификата на поръчката и дейността, както ще се заложат изисквания за стриктна отчетност, като гаранция за качествено изпълнение. Източниците на информация и подборът на конкретните методи на регистрация ще са съотносими към целта на изследването. При разработването на методологията и методиката на изследването ще се вземат предвид особеностите на състава на изследваните лица, както и спецификите на отделните политики, програми и мерки. Ще се спазят принципите за осигуряване на достоверност. Ще бъде разработен подробен план-график на организацията на изследването. Ще бъде разработена процедура за контрол. Ще бъдат предвидени обучения на анкетьори и контрольори. Ще се разработи механизъм за отразяване на промени в методическата рамка, ако това се налага от промени в политиките или мерките/програмите.
Дейност № 6: Разработване на въпросник за изследването Дейността ще се извърши от външен изпълнител, като част от подготовката за провеждане на изследването на характеристиките на целевите групи на политиките в областта на труда и социалното включване. Тя ще е част от обществената поръчка по Дейност 5, като изпълнителят ще е един и същ. При разработването на въпросника ще се вземе под внимание изводите и препоръките от аналитичния доклад по дейност 2 относно информационните нужди на Министерството на труда и социалната политика относно характеристиките на целевите групи на политиките в областта на труда и социалното включване. При разработването на въпросника ще се приложат средства за контрол на достоверността.
Дейност № 7: Актуализиране на въпросника за изследването съобразно промените в действащото законодателство и прилаганите програми в сферата на труда и социалното включване Дейността ще се извърши от външен изпълнител, като част провеждането на изследването на характеристиките на целевите групи на политиките в областта на труда и социалното включване. Тя ще е част от обществената поръчка по Дейност 5, като изпълнителят ще е един и същ. Това ще се осъществи на базата на пропоръки, предоставени от екипа на проекта. Привеждане на въпросника в съответствие с промените в действащото законодателство и прилаганите програми и мерки в областта на труда и социалното включване с цел набавяне на достоверна информация.
Дейност № 8: Пилотно тестване на въпросника на изследването Дейността ще се извърши от външен изпълнител, като част от подготовката за провеждане на изследването на характеристиките на целевите групи на политиките в областта на труда и социалното включване. Тя ще е част от обществената поръчка по Дейност 5, като изпълнителят ще е един и същ. С цел да се гарантира, че информацията от изследването съответства на действащата нормативна уредба по прилагането на политиките в областта на труда и социалното включване и на информационните потребности на вземащите решения и отговорните за изпълнението на политиките институции, ще се проведе пилотно тестване на въпросника. Чрез изпробването на инструментариума, ще се прецени добре ли са формулирани въпросите, как се възприемат от респондентите и т.н. Събраните данни ще се анализират и при нужда ще се нанесат корекции във въпросника.
Дейност № 9: Обучение на анкетьори и контрольори Дейността ще се извършва от външен изпълнител. Тя ще е част от обществената поръчка по Дейност 5, като изпълнителят ще е един и същ. С цел успешното провеждане на изследването и събиране на надеждна и валидна информация ще бъдат обучени анкетьори и контрольори. Ще бъдат запознати със спецификата на въпросника, организацията и методиката на изследването. Включване на пробно прилагане на инструментариума. Пълнотота и достоверността на набираната информация зависят в решаваща степен от качеството и подготовката на анкетьорите. Подборът и обучението им следва да се организират въз основа на предварително подготвени критерии и изисквания.
Дейност № 10. Формиране на извадка на изследването Дейността ще се извърши от външен изпълнител, като част от подготовката за провеждане на изследването на характеристиките на целевите групи на политиките в областта на труда и социалното включване. Тя ще е част от обществената поръчка по Дейност 5, като изпълнителят ще е един и същ. Изборът на вида извадка ще бъде съобразен с целта и предмета на изследването /отзовали се лица, достъпни лица, "типични" единици, квотен принцип/.
Дейност № 11: Провеждане на изследването Дейността ще се извърши от външен изпълнител, като следва да се спазват изискванията, заложени при разработването на организацията и методиката на изследването. Тя ще е част от обществената поръчка по Дейност 5, като изпълнителят ще е един и същ. Първоначално ще бъде проведено пилотно изследване, чиято основна задача, освен набиране на първична информация, ще е и да тества (пробира) изготвения инструментариум. В рамките на дейността се предвижда провеждането на още две изследвания със същия инструментариум, с цел проследяване на динамиката на характеристиките на признаците, както и сравнимост на данните. Инструметарума ще се актуализира, ако е необходимо, при промени на политиките, мерките и програмите, чието въздействие изследва. Всички данни ще се събират и обработват от външния изпълнител.
Дейност № 12: Разработване и прилагане на процедура за контрол върху качеството на данните Дейността ще се извърши от външен изпълнител, като част от подготовката и провеждането на изследването на характеристиките на целевите групи на политиките в областта на труда и социалното включване. Тя ще е част от обществената поръчка по Дейност 5, като изпълнителят ще е един и същ. Дейността е пряко обвързана с организацията на изследването, използваните методи за събиране на информация и нейната обработка. Разработеният изследователски инструментариум ще съответства на целта и предмета на изследването. Пилотното тестване на въпросника също е част от тази процедура.
Дейност № 13: Обработка и статистически анализ на данните Дейността ще се извърши от външен изпълнител, като част от провеждане на изследването на характеристиките на целевите групи на политиките в областта на труда и социалното включване. Тя ще е част от обществената поръчка по Дейност 5, като изпълнителят ще е един и същ. Обработка на първичната индивидуална информация и получаване на съвкупна информация. Анализ на разпределението на изследваните лица по съответните значения на признаците и характеристиките на съвкупността. Подготовка на аналитични доклади с основни изводи и препоръки след всяко изследване. В Доклад 2 ще има сравнителна част, където да се анализират данните, съотнесени към данните от Доклад № 1 /от първото изследване/. В Доклад №3 ще има сравнителна част, където да се анализират данните съотнесени към данните от Доклад № 1 и Доклад № 2. Подготовка на презентации на всяко от изследванията.
Дейност № 14: Обучения на служители от администрацията на Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика да прилагат системата за мониторинг и оценка на по Подготовка на обучителни материали, представящи информация за основните характеристики и съдържанието на системата за мониторинг и оценка на резултатите от прилагането на конкретни политики в областта на труда и социалното включване и процедурите за нейното прилагане в практиката, препоръки за подобряване на процеса на формирането и изпълнението на политиките; включване на информация за проведените изследвания на характеристиките на целевите групи на политиките в областта на труда и социалното включване, както и основните изводи и препоръки от тях; изработване на информационни материали. Провеждане на обществена поръчка и възлагане на логистичното обслужване /наем на зала и оборудване, консумативи за участниците, организиране на кафе-паузи, кетъринг, транспорт, нощувки, изготвяне на снимков и видео материал във връзка със събитието/ на външен изпълнител по реда на ЗОП и свързаната с него нормативна уредба. За целите на възлагането по реда на ЗОП и свързаната с него нормативна уредба ще се изготви техническо задание и ще се заложат критерии за допустимост, които да гарантират наличието на икономически и финансов капацитет за изпълнението на възложената дейност, както и съответните документи за тяхното доказване. Ще се заложат критерии за опит в изпълнението на сходни поръчки. Ще се заложат критерии, гарантиращи качествено и ефективно изпълнение, пряко свързани с доказване на капацитет за изпълнение на поръчката /наличие на квалифициран персонал и т.н./. Ще се заложат изисквания, пряко кореспондиращи със спецификата на поръчката и дейността, както ще се заложат изисквания за стриктна отчетност, като гаранция за качествено изпълнение. Ще бъдат организирани и проведени обучения на служители на МТСП и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика, участващи в процеса на планиране, изпълнение и мониторинг на политиките в областта на труда и социалното включване. Ще бъдат обучени 500 лица в рамките на 10 обучителни семинара. Обученията ще се провеждат в две зали, като във всяка от тях ще присъстват 25 души. На всяко обучение ще присъстват 2 представители на външния изпълнител по Дейност 5, провеждащ изследването и 8 души обучители и модератори. В рамките на обучението, представителите на изпълнителя по Дейност 5 ще представят данните, резултатите и изводите от вече проведените изследвания. Това се налага с оглед значимата роля на представената информация относно характеристиките на целевите групи и резултатите от прилагането на политиките в областта на труда и социалното включване за системата за мониторинг и оценка. Разходите им за участие ще са за сметка на логистичното обслужване.
Дейност № 15: Публичност и информираност Осигуряването на публичност и информираност на всички заинтересовани страни и потребителите на резултатите по проекта ще допринесе за пълното изпълнение на целите и реализиране на добавената стойност за обществото. Конкретните публични мероприятия, които ще бъдат проведени в рамките на тази дейност са: провеждане на две конференции в началото и в края на проекта; отпечатване на информационна брошура. Първата конференция ще се проведе при стартирането на проекта, като в нея ще участват 50 представители на МТСП, на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика, социални партньори, неправителствени организации и медии. За нея не се предвиждат разходи по бюджета на проекта. Втората конференция ще е заключителна, като в нея участие ще вземат 100 представители на МТСП, на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика, социалните партньори, неправителствени организации и медии. За участието в заключителната конференция по проекта ще бъде осигурена нощувка със закуска /за хората, които ще пътуват от други населени места/, обяд, 1 кафе пауза. Организирането на заключителната конференция ще бъде възложено на външния изпълнител от Дейност 14 за логистично обслужване. Конференцията за стартиране на проекта ще бъде организирана в МТСП.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 400 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение (6.2)
Индикатор 2 Дял на лицата, успешно завършили обучение (6.2)
Индикатор 3 Разработена и въведена система за мониторинг и оценка
Индикатор 4 Разработена и внедрена процедура за прилагане на система за мониторинг и оценка
Индикатор 5 Разработена и внедрена процедура за контрол по прилагането на системата за мниторинг и оценка
Индикатор 6 Брой проведени изследванияза характеристиките на целевите групи на политиките в областта на труда и социалното включване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз