Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0229-C0001
Номер на проект: СИП-02-45
Наименование: Създаване на болкоуспокояващ лекарствен продукт за лечение на умерена и силна, остра и хронична болка в таблетна форма с изменено 24-часово освобождаване на ефективното вещество
Бенефициент: Милпейн АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2011
Начална дата: 29.12.2011
Дата на приключване: 29.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: - създаване на стартиращо иновативно предприятие, което да извършва НИРД в областта на медицината и фармацията и да генерира нови или значително усъвършенствани лекарствени продукти, вкл. в световен мащаб, които да предоставя на фармацевтичния пазар - финансова подкрепа и насърчаване на развойната дейност в старт-ъпа Милпейн АД и създаване на реални предпоставки за нейното успешно продължаване чрез развитието на фирмата в сферата на генерирането на иновативни фармацевтични продукти
Дейности: Eтап 1 Дейност 1 Проучване на настоящото състояние на науката и техниката и последните тенденции в световните практики за производството на таблетки с изменено освобождаване, съдържащи трамадол
Eтап 1 Дейност 2 Сравняване на изводите от направеното проучване и алтернативните състави и методи за производство, залегнали в патента. Ако е приложимо - осъвременяване спрямо патентованите състави и методи за получаване на продукта
Eтап 1 Дейност 3 Дефиниране на краен състав на продукта съвместим с направените проучвания и избор/модифициране на метода за получаване
Eтап 1 Дейност 4 Дефиниране на краен метод за производство на иновативния продукт, в съответствие с последните достижения в областта на техниката
Eтап 1 Дейност 5 Дефиниране на етапите в технологичния процес за реализация на избрания състав и метод за производство на иновативната таблетка
Eтап 1 Дейност 6 Разработване на технологична документация за производство на продукта
Eтап 1 Дейност 7 Стартиране проучването на потенциални инвеститори в иновативното лекарство – генерични фармацевтични производители
Eтап 2 Дейност 1 Производство на лабораторна партида от 1000 бр.от иновативната таблетка
Eтап 2 Дейност 2 Лабораторен анализ на продукта и тестове за контрол на качеството с цел доказване на стабилност на таблетката и документиране на нейните качества
Eтап 2 Дейност 3 Комуникация прогреса на проекта с генерични фармацевтични производители в иновативното лекарство
Eтап 3 Дейност 1 Обобщаване, оценка и анализ на „суровите” данни, получени при производството и контрола на лабораторната партида от иновативната таблетка
Eтап 3 Дейност 2 Изготвяне на част ”Качество” от досието на бъдещия лекарствен продукт в CTD-формат, т.е. изготвяне на документацията, необходима за трансфер на технологията от ниво лабораторна партида към промишлено производство
Eтап 3 Дейност 3 Изготвяне на икономическа, финансова и техническа оценка на разработвания иновативен продукт
Eтап 3 Дейност 4 Изработване на интернет страница на фирмата
Eтап 3 Дейност 5 Участие в два международни форума в областта на разработката
Eтап 3 Дейност 6 Започване на преговори с локализираните генерични производители на лекарства, заинтересувани от инвестиция в производството на вече готовия продукт
Eтап 3 Дейност 7 Визуализация и одит на проекта
Разходи за възнаграждения, вкл. осиг. вноски и др. за с/ка на работодателя
Наемане на изложбени площи и мултимедия
Разходи за наем на офис за проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Унифарм АД
"ЕЙ СИ ОДИТ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 274 011 BGN
Общ бюджет: 272 751 BGN
БФП: 245 476 BGN
Общо изплатени средства: 245 476 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 245 476 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 153 054 BGN
2014 92 422 BGN
2015 0 BGN
245 476 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 208 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 130 096 BGN
2014 78 558 BGN
2015 0 BGN
208 655 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 821 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 958 BGN
2014 13 863 BGN
2015 0 BGN
36 821 BGN
Финансиране от бенефициента 30 446 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз