Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.10-0004-C0001
Номер на проект: ТМУ-02-21
Наименование: ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЕООД "ТИХ ТРУД"-СТАРА ЗАГОРА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛНАТА МУ ДЕЙНОСТ
Бенефициент: "Тих Труд" ЕООД - Стара Загора
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 28.10.2011
Начална дата: 29.12.2011
Дата на приключване: 29.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на „Тих труд- Стара загора” ЕООД и създаване на условия за благоприятен бизнес климат като заедно с това се гарантира увеличаването на икономическия ефект и постигането на устойчив напредък на това предприятие за хора с увреден слух.
Дейности: Подготовка и провеждане на процедура за избор на доставчик на оборудването по компонент 1
Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудването по компонент 1
Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител на услугите по компонент 2 – Разработване на бизнес и маркетингова стратегия на предприятието
Разработване и предаване на услугите по компонент 2 Разработване на бизнес и маркетингова стратегия на предприятието
Визуализация и публичност
Отчетност и одит
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 117 132 BGN
Общ бюджет: 122 301 BGN
БФП: 116 185 BGN
Общо изплатени средства: 116 185 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 116 185 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 325 BGN
2013 93 860 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
116 185 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 98 758 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 976 BGN
2013 79 781 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
98 758 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 428 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 349 BGN
2013 14 079 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 428 BGN
Финансиране от бенефициента 6 165 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Подкрепени предприятия, които въвеждат в употреба нови технологии
Индикатор 4 СБрой създадени нови работни места
Индикатор 5 Инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции от подкрепените предприятия
Индикатор 7 Реализиран брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Закупено ново оборудване по компонент 1 - 4 броя машини и съоръжения
Индикатор 9 Разработени бизнес и маркетингова стратегии
Индикатор 10 Разширяване асортимента на предлаганите бояджийски и други ремонтно-строителни услуги, използващи възможностите на новозакупеното оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз