Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0027-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-16/28.12.2011 г.
Наименование: Пътища и мостове ПРО – Български иновативен производител.
Бенефициент: "Пътища и мостове - ПРО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 21.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 28.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Провадия
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение внедряването в редовно производство на иновативен продукт, разработка и притежание на „Пътища и мостове ПРО” ООД. Така чрез подкрепа на иновационната дейност в предприятието ще се подобри българската иновационна система като цяло. Това е и основната цел на Приоритетна ос 1 на ОП „Конкурентоспособност”, както и основната цел на настоящата процедура.
Дейности: Дейност 1 „Сформиране на екип”
Дейност 2 „Подготовка на документация, сключване на договор и разработване на Маркетингова стратегия за реализация на внедрения в производството иновативен продукт”
Дейност 3 „Подготовка на документация, сключване на договор и доставка на инсталация за производство на битумни смеси”
Дейност 4 „Визуализация
Дейност 5 „Одит и финален отчет”
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 504 500 BGN
Общ бюджет: 844 000 BGN
БФП: 422 000 BGN
Общо изплатени средства: 501 500 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 422 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 501 500 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
501 500 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 358 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 426 275 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
426 275 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 300 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 75 225 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 225 BGN
Финансиране от бенефициента 344 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Сформиран екип-
Индикатор 8 Разработена техническа спецификация за Дейност 2 „Подготовка на документация, сключване на договор и разработване на Маркетингова стратегия за реализация на внедрения в производството иновативен продукт
Индикатор 9 Разработена техническа спецификация и документация за доставка на инсталация за производство на Битумни смеси
Индикатор 10 Разработена Маркетингова стратегия
Индикатор 11 Действаща инсталация за производство на битумен състав
Индикатор 12 Извършен одит-
Индикатор 13 Дейности по визуализация
Индикатор 14 Внедрен в производството Иновативен продукт
Индикатор 15 Повишени приходи от продажби
Индикатор 16 Повишена норма на печалба
Индикатор 17 Увеличен специфичен производствен капацитет – за новия продукт
Индикатор 18 Създадени нови работни места (брой, вкл. за мъже/за жени)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз