Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0026-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-12/28.12.2011 г.
Наименование: Внедряване на иновативен продукт в производството на „Пътища и мостове” ЕООД.
Бенефициент: "Пътища и мостове" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 21.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 28.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да бъде внедрен в редовно производство иновативен продукт, притежание на „Пътища и мостове” ЕООД. Така чрез подкрепа на иновативната дейност в предприятието ще се подобри българската иновационна система като цяло, както и про-иновативната структура.
Дейности: Дейност 1 „Подготовка за изпълнение на проекта”
Дейност 2 „Подготовка на документация, сключване на договор и изготвяне на маркетингова стратегия”
Дейност 3 „Подготовка на документация, сключване на договор и доставка на мобилен бетонов център”
Дейност 5 „Визуализация”
Дейност 4 „Подготовка на документация, сключване на договор и доставка на стационарна трошачно-пресевна инсталация”
Дейност 6 „Одит и отчет за изпълнение на проекта”
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 586 500 BGN
Общ бюджет: 3 159 606 BGN
БФП: 1 579 803 BGN
Общо изплатени средства: 1 579 669 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 579 803 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 512 300 BGN
2013 1 067 369 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 579 669 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 342 833 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 435 455 BGN
2013 907 264 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 342 719 BGN
В т.ч. Национално финансиране 236 970 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 76 845 BGN
2013 160 105 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
236 950 BGN
Финансиране от бенефициента 1 586 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Произведено количество самоуплътняващ се бетон
Индикатор 8 Увеличени приходи от продажби на самоуплътняващ се бетон
Индикатор 9 Създадени нови работни места
Индикатор 10 Сформиран екип
Индикатор 11 Разработена техническа спецификация за Дейност 2 „Подготовка на документация, сключване на договор и разработване на Маркетингова стратегия за реализация на внедрения в производството иновативен продукт
Индикатор 12 Разработена техническа спецификация и документация за доставка на стационарна пресевно-трошачна инсталация и мобилен бетонов център
Индикатор 13 Разработена Маркетингова стратегия
Индикатор 14 Действаща стационарна пресевно-трошачна инсталация
Индикатор 15 Действащ мобилен бетонов център
Индикатор 16 Извършен одит
Индикатор 17 Дейности по визуализация
Индикатор 18 Внедрен в производството Иновативен продукт


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз