Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0025-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/025
Наименование: Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Стамболийски, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип
Бенефициент: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 28.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Стамболийски
Описание
Описание на проекта: Да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура в община Стамболийски, в съответствие с бъдещите нужди и потребности на ползвателите на предлаганата резидентна услуга. В тази връзка е изведен и конкретния подход за постигане на целта, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр. Стамболийски, съгласно Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в РБ”. Предвидените дейности трайно ще създадат нов вид резидентна услуга, която ще замени неефективната социална институционална грижа за децата в риск. В дългосрочен аспект ще допринесе за развитието на устойчива градска агломерационна среда, съвместима с бъдещите изисквания на населениято, подобряване на условията за развитие на човешките ресурси, и не на последно място, създаване на по-добри условия за живот на децата.
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта)
дейност 2 (Подготовка и провеждане на тръжни процедури)
дейност 3 (Извършване на СМР)
дейност 4 (Извършване на строителен надзор)
дейност 5 (Извършване на авторски надзор)
дейност 6 (Одит на проекта)
дейност 7 (Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане)
дейност 8 (Осигуряване на публичност и визуализация на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 820 048 BGN
Общ бюджет: 752 261 BGN
БФП: 752 261 BGN
Общо изплатени средства: 752 261 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 752 261 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 530 556 BGN
2014 221 704 BGN
2015 0 BGN
752 261 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 639 422 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 450 973 BGN
2014 188 449 BGN
2015 0 BGN
639 422 BGN
В т.ч. Национално финансиране 112 839 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 79 583 BGN
2014 33 256 BGN
2015 0 BGN
112 839 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 5 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз