Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0022-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/022-01
Наименование: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в община Дупница
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 28.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Дупница“ е разработено в съответствие с основна цел на операцията - осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална, здравна и културна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в градските центрове и техните прилежащи територии. Осигуряването на устойчиво градско развитие не може да бъде постигнато само чрез инвестиции в основната инфраструктура. Това е много по-обширен процес, който включва също така устойчиво социално развитие – от гледна точка на образователна, културна, социална и здравна инфраструктура. Оптимизацията и модернизацията на социалната инфраструктура ще доведе до повишаване качеството на живот и ще съдейства за подобряване на човешкия капитал и пазара на труда в районите, като така ще допринесе и за изпълнението на целите от Лисабон. Също така проектното предложение стриктно следва заложената основна цел на схемата за предоставяне на безвъзмездна
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за стартиране на дейностите по проекта
Дейност 2: Избор на консултант за подготовка на тръжни процедури
Дейност 3: Подготовка на тръжни досиета
Дейност 4: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на строителни дейности, доставка на оборудване, строителен надзор, публичност и визуализация
Дейност 5: Визуализация и публичност на проекта
Дейност 6: Изпълнение на строително- монтажни работи за изграждане на Център за настаняване от семеен тип
Дейност 7: Доставка и инсталиране на обзавеждане и оборудване за Център за настаняване от семеен тип
Дейност 8: Осъществяване на строителен надзор
Дейност 9: Въвеждане на обектите в експлоатация
Дейност 10: Одит на проекта
Дейност 11: Мониторинг и отчетност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 815 375 BGN
Общ бюджет: 670 626 BGN
БФП: 669 732 BGN
Общо изплатени средства: 650 850 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 669 732 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 394 673 BGN
2014 256 177 BGN
2015 0 BGN
650 850 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 569 272 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 335 472 BGN
2014 217 750 BGN
2015 0 BGN
553 222 BGN
В т.ч. Национално финансиране 100 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 59 201 BGN
2014 38 427 BGN
2015 0 BGN
97 627 BGN
Финансиране от бенефициента 1 263 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 4 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз