Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0019-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/019-01
Наименование: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в община Петрич, в подкрепа за деинституционализация на социалните институции, предлагащи услуги на деца в риск
Бенефициент: ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 28.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в община Петрич, в подкрепа за деинституционализация на социалните институции, предлагащи услуги на деца в риск” е насочена към изграждането на подходяща и ефективна социална инфраструктура, спомагаща за разкриването на нов тип достъпни и качествени социални услуги за деца в риск на територията на община Петрич.
Дейности: Дейност 1 – Организация, управление и мониторинг на дейностите по проекта
Дейност 2 – Мерки за осъществяване на информация и публичност
Дейност 3 – Подготовка на тръжна документация и избор на изпълнители
Дейност 4 – Оди
Дейност 5 – Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в с. Първомай, община Петрич
Дейност 6 – Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за ЦНСТ, с. Първомай
Дейност 7 – Строителен надзор
Дейност 8 – Авторски надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 823 041 BGN
Общ бюджет: 666 943 BGN
БФП: 666 943 BGN
Общо изплатени средства: 666 943 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 666 943 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 288 064 BGN
2014 336 194 BGN
2015 42 684 BGN
666 943 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 566 901 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 244 855 BGN
2014 285 765 BGN
2015 36 282 BGN
566 901 BGN
В т.ч. Национално финансиране 100 041 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 210 BGN
2014 50 429 BGN
2015 6 403 BGN
100 041 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз