Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0018-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/018-01
Наименование: Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в гр. Ямбол
Бенефициент: Община Ямбол
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 28.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да се създадат условия за предоставяне на нов вид резидентни услуги за деца и младежи в риск в общността, посредсвом осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление
Дейност 2 Информация и публичност
Дейност 3: Одит на проекта
Дейност 4: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 5: Строително – монтажни работи по изграждане на центрове за настаняване от семеен тип и защитено жилище в град Ямбол
дейност 6: Авторски и строителен надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 448 873 BGN
Общ бюджет: 2 109 047 BGN
БФП: 2 109 047 BGN
Общо изплатени средства: 2 109 047 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 109 047 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 869 794 BGN
2013 589 297 BGN
2014 649 956 BGN
2015 0 BGN
2 109 047 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 792 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 739 325 BGN
2013 500 903 BGN
2014 552 462 BGN
2015 0 BGN
1 792 690 BGN
В т.ч. Национално финансиране 316 357 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 130 469 BGN
2013 88 395 BGN
2014 97 493 BGN
2015 0 BGN
316 357 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Изградени/ ремонтирани/ реконструирани/ обзаведени/ оборудвани защитени жилища
Индикатор 3 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз