Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0014-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/014-03
Наименование: Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново
Бенефициент: Община Велико Търново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 28.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Чрез изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип да се допринесе за подобряване качеството на живот на деца, лишени от биологична родителска грижа, на възраст от 3 до 18 години с увреждания, трайно изведени от Домове за деца и младежи с увреждания в страната, създавайки условия за пълноценната им интеграция в обществения живот в среда с изградена социална инфраструктура. Целите на проектното предложение са в съответствие с целта на Операция 1.1. на ОПРР, а именно осигуряването на устойчиво социално развитие, чрез прилагане на практики за постигане на по-висока рентабилност на културната, социална и образователна инфраструктура. Същите ще допринесат за осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, чрез която ще се представят нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа.
Дейности: дейност І. Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП
дейност ІІ.1 - Изграждане на ЦНСТ-тип G и прилежащото му дворно пространство на ул. „Ил. Драгостинов”, кв.365, УПИ ХХІ, жк „Бузлуджа”, гр- Велико Търново
дейност ІІ.2 - Изграждане на ЦНСТ-тип А и прилежащото му дворно пространство на ул. „Ил. Драгостинов”, кв.365, УПИ ХХІ, жк „Бузлуджа”, гр- Велико Търново
дейност ІІ.3 - Изграждане на ЦНСТ- тип G и прилежащото му дворно пространство на ул. „Колоня Товар” кв.545, УПИ Х-4039а, жк „Кольо Фичето”, гр- Велико Търново
дейност ІІІ Доставка на оборудване/обзавеждане
дейност ІV Публичност и визуализация
дейност V. Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 125 616 BGN
Общ бюджет: 2 103 861 BGN
БФП: 2 033 150 BGN
Общо изплатени средства: 2 008 058 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 033 150 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 931 090 BGN
2015 1 076 967 BGN
2 008 058 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 728 178 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 791 427 BGN
2015 915 422 BGN
1 706 849 BGN
В т.ч. Национално финансиране 304 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 139 664 BGN
2015 161 545 BGN
301 209 BGN
Финансиране от бенефициента 123 774 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 4 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз