Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0013-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/013
Наименование: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр. Карлово
Бенефициент: Община Карлово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 29.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е: • допринасят за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и планът за действие към нея; • Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпастващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа; • Осигуряване на качество на живот и повишаване благосъстоянието на децата в риск, настанени в специализираната институция в Община Карлово, като им се осигурява жизнена среда за пълноценно израстване и развитие и социално включване в естествената им среда; • Осигуряване на социално включване и равен достъп на децата и младежите с увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и децата с увреждания над 3 г. от ДМСГД. • Осигуряването на инфраструктура, предоставяща услуги в общността за деца и младежи с увреждания съгласно Националната карта на планираните резидентни грижи.
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип
Дейност 2 Управление и отчитане на проекта
Дейност 3 Провеждане на процедури за подбор и възлагане на обществени поръчки.
Дейност 4 Подготовка на строителната площадка
Дейност 5 СМР за изграждане на ЦНСТ
Дейност 6 Доставка на оборудване
Дейност 7 Разпространение на информация и публичност
Дейност 8 Извършване на одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 821 648 BGN
Общ бюджет: 669 414 BGN
БФП: 669 414 BGN
Общо изплатени средства: 669 072 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 669 414 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 527 159 BGN
2014 0 BGN
2015 141 913 BGN
669 072 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 569 002 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 448 085 BGN
2014 0 BGN
2015 120 626 BGN
568 712 BGN
В т.ч. Национално финансиране 100 412 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 79 074 BGN
2014 0 BGN
2015 21 287 BGN
100 361 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз