Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0011-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/011-01
Наименование: Изграждане на ЦНСТ - 2 бр. на територията на гр. Карнобат
Бенефициент: Община Карнобат
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 08.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Карнобат
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да се създаде подходяща и ефективна социалната инфраструктура, допринасяща за успешна деинституционализация на деца и младежи с увреждания в община Карнобат и осигуряване алтернативна среда за живот и развитие, близка до семейната
Дейности: дейност 1 - Сформиране на екип за управление на проекта. Управление и координация на проекта
дейност 2 - Провеждане на процедури съгласно НВМОП за СМР, доставка на оборудване/обзавеждане и строителен надзор
дейност 3 - Информация и публичност
дейност 4 - Строително-ремонтни работи
Дейност 5 - Закупуване и монтиране на оборудване.
дейност 6 - Въвеждане на обектите в експлоатация
дейност 7 - Одит на проекта
дейност 8 – Мониторинг, контрол и отчетност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 326 883 BGN
Общ бюджет: 1 025 197 BGN
БФП: 1 025 197 BGN
Общо изплатени средства: 1 025 197 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 025 197 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 385 856 BGN
2013 639 340 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 025 197 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 871 417 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 327 978 BGN
2013 543 439 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
871 417 BGN
В т.ч. Национално финансиране 153 780 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 57 878 BGN
2013 95 901 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
153 780 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз