Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0009-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/009-02
Наименование: Изграждане на ЦНСТ в гр. Раднево
Бенефициент: Община Раднево
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 15.01.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Раднево
Описание
Описание на проекта: Общата цел на предложението е да създаде модерна социална инфраструктура на територията на община Раднево, която: • създава адекватни предпоставки за изграждане на нов вид резидентни и съпътстващи услуги за деца и младежи, заменящи институционалната грижа; • съответства на тенденциите за бъдещо развитие и потребности на социалните услуги на територията на община Раднево. • е съвместима с цялостната образователна, социална и културна инфраструктура на услугите в град Раднево.
Дейности: дейност 1 Създаване на организация за управление, контрол и мониторинг на проекта.
дейност 2 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на строително-монтажни работи и доставка на оборудване.
дейност 3 Извършване на строително-монтажни работи за изграждане на ЦНСТ - Раднево и доставка на оборудването
дейност 4 Строителен и авторски надзор
дейност 5 Публичност и визуализация по проекта.
дейност 6 Одит на проекта
дейност 7 Отчетност при изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 780 348 BGN
Общ бюджет: - 273 122 BGN
БФП: - 273 122 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ - 273 122 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 416 383 BGN
2015 - 416 383 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС - 232 153 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 353 925 BGN
2015 - 353 925 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране - 40 968 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 62 457 BGN
2015 - 62 457 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 2 886 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 4 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз