Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0007-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/007
Наименование: Домашен уют и грижа за деца в риск
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 28.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Да се изгради необходимата ефективна социална инфраструктура за предоставяне на нови резидентни и съпътстващи услуги в Община Видин: Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище, заменящи институционалните грижи за деца в риск, предоставяни понастоящем в Дом за медико-социална грижа /ДМСГД/, гр. Видин и „Дом за деца с умствени увреждания” /ДДУИ/, с. Гомотарци.
Дейности: Дейност 2 Организация и управление на проекта
Дейност 3 Осигуряване на информация и публичност на проекта
Дейност 4 Организация и провеждане на тръжни процедури
Дейност 5 Строителство на ЦНСТ „Зора”, ЦНСТ „Дъга” и ЗЖ „Вяра, Надежда и любов”
Дейност 6 Строителен контрол
Дейност 7 Авторски надзор
Дейност 8 Инвеститорски контрол
Дейност 9 Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане
Дейност 10 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 752 413 BGN
Общ бюджет: 1 686 070 BGN
БФП: 1 686 070 BGN
Общо изплатени средства: 1 686 070 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 686 070 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 076 492 BGN
2014 609 578 BGN
2015 0 BGN
1 686 070 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 433 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 915 018 BGN
2014 518 141 BGN
2015 0 BGN
1 433 159 BGN
В т.ч. Национално финансиране 252 910 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 161 474 BGN
2014 91 437 BGN
2015 0 BGN
252 910 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Изградени/ ремонтирани/ реконструирани/ обзаведени/ оборудвани защитени жилища
Индикатор 3 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 5 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 6 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз