Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0170-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подпомагане предоставянето на услугата "Домашен помощник" за възрастни хора, нуждаещи се от грижи
Бенефициент: "Център за регионално развитие и социални дейности"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 14.05.2008
Дата на приключване: 14.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Насочен е към оказване на помощ на възрастни хора да се справят с ежедневните си битови проблеми чрез наемане на домашен помощник.
Дейности: Разработване на информационна кампания по проекта, разясняваща услугата “Домашен помощник”. Необходимостта от тази дейност произтича от спецификата на проекта. Ефекта от разяснителната кампания, включена в проекта ще доведе до яснота за условията, реда и възможностите за включване в програмата. По тази дейност се предвижда: отпечатване на брошури и рекламни материали; изработване на радио и телевизионен клип.
Подбор на потребители на услугата “Домашен помощник”. По данните на общината за посочената целева група, ще се изготви списък за възможните потребители като се спазят принципите за равнопоставеност между пол, възраст и етническа принадлежност.
Подбор на лицата, желаещи да предоставят услугата “Домашен помощник”. Тази дейност ще съдържа: -разглеждане на подадените от кандидатите молби; -провеждане на индивидуално събеседване с кандидатите; -пресяване и окончателен избор на доставчиците на услугата; Крайният избор на доставчиците на услугата ще зависи от: опита на кандидатите, желанието и потенциала да предоставят конкретната социална услуга.
Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугата “Домашен помощник” и разясняване на правата и отговорностите им. С тази дейност се договорят условията, правата и задълженията, както на потребителите на услугата, така и на ползвателите.
Предоставяне на услугата “Домашен помощник” Предоставяне на услуги в домашни условия, свързани с организирането на бита и поддържане с хигиената на дома на лицата от целевата група.
Партньори
Партньори:
Община Кюстендил
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 777 BGN
Общ бюджет: 55 101 BGN
БФП: 52 081 BGN
Общо изплатени средства: 49 057 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 081 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 955 BGN
2009 33 102 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 057 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 269 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 562 BGN
2009 28 137 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 699 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 812 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 393 BGN
2009 4 965 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 359 BGN
Финансиране от бенефициента 5 399 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз