Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0161-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подай ръка"
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "ДЪГА НАД ДУНАВА"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 14.05.2008
Дата на приключване: 01.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Проектът цели предоставяне на качествена грижа в семейна среда за тежко болни и самотноживеещи хора и лица с трайни увреждания; да се преодолее социалната им изолация и да се намали рискът от постъпването им в специализирана институция.
Дейности: Разработване на информационни материали, провеждане на кампании. Изработване на брошури и дипляни. Обяви в местната преса. Рекламни съобщения в местните кабелни телевизии.
Набиране база данни за потребителите на услугата „Домашен помощник”. Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. Социален работник на Дирекция „Социално подпомагане” разработва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител, способността му за справяне с ежедневни дейности, социалната му активност и интереси, битови условия на живот, допълнителни потребности, опасности и рискове.
Подбор на потребители на услугата „Домашен помощник”. Потребители на услугата „Домашен помощник” са: - лица с различни видове трайни увреждания над 50 % ТНР; - самотно живеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и поддържане на хигиена в дома си.
Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугата „Домашен помощник”. Разяснителна дейност по договора. Юристконсулт изработва договор, съответстващ на действащото законодателство в Р България.
Изработване на индивидуални графици за доставка на услугата „Домашен помощник” на всеки потребител. Въз основа на изготвената индивидуална оценка членовете на екипа изработват индивидуалните графици за доставка на услугата ДП, съобразени с реалните нужди на потребителите.
Набиране база данни за кандидати за Домашни помощници. Подбор на кандидатите за включване в обучителен модул. Екипът и партньорите съвместно разглеждат подадените заявления на кандидатите. Прави се съвместен подбор, като приоритетно се включват безработни лица с медицинско или педагогическо образование и лица, работили в сферата на социални услуги.
Обучение на домашни помощници. Доставчикът осигурява въвеждащо 3 дневно обучение на новоназначените домашни помощници, преди да започнат работа в дома на потребителя. Обучението включва следните теми: - Общи познания за домашните грижи и за спецификата на социалните услуги; - Специфика на грижите за стари хора, за деца и лица с увреждания; - Оказване на долекарска помощ - видове и методи. - Зравословни и безопасни условия на труд.
Сключване на договори с домашни помощници. Разяснителна дейност по договора. Юристконсулт изработва договор, съответстващ на действащото законодателство в Р България.
Предоставяне на услугата „Домашен помощник” на потребителите. - Помощ за поддържане на лична хигиена; - Поддържане на хигиена в жилищното помещение, обитавано от обгрижваното лице; - Доставка/приготвяне на храна, помощ при хранене; - Битови услуги.
Партньори
Партньори:
Община Видин
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 74 269 BGN
Общ бюджет: 76 151 BGN
БФП: 69 768 BGN
Общо изплатени средства: 69 326 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 768 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 454 BGN
2009 30 842 BGN
2010 24 030 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
69 326 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 303 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 286 BGN
2009 26 216 BGN
2010 20 425 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 927 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 168 BGN
2009 4 626 BGN
2010 3 604 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 399 BGN
Финансиране от бенефициента 6 680 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз