Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.10-0025-C0001
Номер на проект: ТМУ-02-14
Наименование: Високотехнологични помощни средства и специализирани услуги за незрящи – вече и на българския пазар
Бенефициент: "БГАСИСТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 28.10.2011
Начална дата: 06.12.2011
Дата на приключване: 06.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се повиши конкурентоспособността на предприятието чрез предлагане на достъпна информация на потенциалните крайни клиенти за асортимента от специализирани услуги и помощни средства, съоръжения, оборудване и медицински изделия за хора със зрителни увреждания
Дейности: Дейност 1: Изготвяне на документация за избор на изпълнител
Дейност 2: Закупуване на ДМА
Дейност 3: Закупуване на ДНА
Дейност 4: Разработване на маркетингова стратегия
Дейност 5: Визуализация и публичност
Дейност 6: Одит на проекта
Консултантски услуги
Изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 321 BGN
Общ бюджет: 101 190 BGN
БФП: 96 130 BGN
Общо изплатени средства: 96 130 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 96 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 760 BGN
2013 79 370 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 130 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 81 711 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 246 BGN
2013 67 465 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
81 711 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 420 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 514 BGN
2013 11 906 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 420 BGN
Финансиране от бенефициента 5 122 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Подкрепени предприятия, които въвеждат в употреба нови технологии
Индикатор 4 СБрой създадени нови работни места
Индикатор 5 Създадени инвестиции от подкрепените предприятия
Индикатор 6 Реализиран брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Брой закупени и въведени в експлоатация сървъри
Индикатор 8 Брой закупени и въведени в експлоатация сървърни операционни системи
Индикатор 9 Брой закупени и въведени в експлоатация преносими компютри с инсталирани приложения.
Индикатор 10 Брой брайлови дисплеи
Индикатор 11 Устройство за релефно изобразяване на картинки
Индикатор 12 Електронни увеличителни устройства
Индикатор 13 Софтуерни приложения за превеждане и преобразуване на текст
Индикатор 14 Скенери и хардуерно устройство за сканиране на текст
Индикатор 15 Информационни брошури на плоскопечатен шрифт - цветен
Индикатор 16 Информационни брошури на брайлов шрифт
Индикатор 17 Макет за релефно изображение на логата на ЕФРР и ОПК
Индикатор 18 Релефни изображения на логата на ЕФРР и ОПК
Индикатор 19 Стикери на плоскопечатен и брайлов шрифт
Индикатор 20 Маркетингова стратегия и бизнес план
Индикатор 21 Оборудвани работни места
Индикатор 22 Създадени инвестиции (Евро)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз