Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.10-0008-C0001
Номер на проект: ТМУ-02-3
Наименование: ЗАКУПУВАНЕ НА ГЕОДЕЗИЯЕСКО ОБОРУДВАНЕ И ЛИЦЕНЗИРАНА ПРОГРАМА AUTOCAD MAP 3D"
Бенефициент: "АБВ КОНСУЛТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 28.10.2011
Начална дата: 06.12.2011
Дата на приключване: 06.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Разширяване дейността на фирмата чрез закупуване на модерна техника за извършване на геодезически услуги и повишаване ефективността от предоставяните проектански услуги чрез въвеждане на програмен продукт AUTOCAD MAP 3D.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 – закупуване на мобилни компютри – 2 броя
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 – закупуване на лицензиран програмен продукт AutoCAD Map 3D
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 – закупуване на геодезически ръчен, двучестотен GNSS приемник – 1 брой.
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 – закупуване на роботизирана тотална станция за геодезически измервания – 1 брой.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Каниско" ЕООД
ЕТ Димитър Ангелов -Алфа
"Геохайд" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 51 177 BGN
Общ бюджет: 53 685 BGN
БФП: 51 001 BGN
Общо изплатени средства: 51 001 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 51 001 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 51 001 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 001 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 351 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 351 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 351 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 650 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 650 BGN
Финансиране от бенефициента 2 694 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 СБрой създадени нови работни места
Индикатор 4 Създадени инвестиции от подкрепените предприятия
Индикатор 5 Време за изработване на геодезически проект с лицензиран програмен продукт AutoCAD Map 3D
Индикатор 6 Време за извършване на трасиране на граници на имот с 4 точки с геодезически ръчен, двучестотен GNSS приемник.
Индикатор 7 Време за извършване на кадастрална снимка на новопостроена сграда с роботизирана тотална станция за геодезически измервания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз