Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0058-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник"
Бенефициент: Община Белово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 14.05.2008
Дата на приключване: 14.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Белово
Описание
Описание на проекта: Проектът цели намаляване на броя на настанените в специализирани институции и социално включване на хора с трайни увреждания и самотни възрастни хора; осигуряване на възможности за трудова реализация на членовете на семействата с деца с увреждания.
Дейности: 1.Информационно-публични кампании Разработване на информационни материали и бюлетини; публични кампании и срещи съвместно с неправителствени организации; целогодишни консултации със специалисти от общинска администрация;
2. Изготвяне на оценки на потребностите на желаещите да ползват услугите; Оценка на общото и физическото състояние, социалните му интереси, способността му за справяне с ежедневните с ежедневните дейности ; оценка на социалната му активност и интеграция; оценка на условията му за живот ;
3.Изработване на индивидуални графици; Проучване и анкетиране на личните потребностите, вида и степента на увреждания,личните предпочитания на всеки желаещ да ползва услугата;
4. Подбор на потребителите; Посещения, анкетиране и подбар на желаещите / или техните семейства/ да ползват услугите;подбор съобразен с критериите за ползване на услугите; определяне на екип от общинска администрация, който безпристрастно и обстойно да отсее най – рисковите и нуждаещите се потребители, без да се взима под внимание техният пол, възраст, етническа и религиозна принадлежност, вида и степента на уврежданията;
5.Подбор на социални асистенти и домашни помощници; Подборът и наемането на персонала се извършва след предварително обявена дата за интерю с екип от общинска администрация, като основните критерии , на които трябва да отговарят са мотивацията и нагласа за този вид работа инужните умения и опит в тази сфера;
6.Обучение на социални асистенти и домашни помощници; Осигуряване на възможности за развитие чрез обучения и обмяна на опит, включващи:обучителни програми на всеки три месеца; въвеждащо обучение на новопостъпили лица/ минимум три дни/, включващо: общи познания,основни задължения,специфика на грижите за стари хора и лица с увреждания,етични стандарти в работата;съвместна работа с по-опитен и компетентен социален асистент или домашен помощник;
7. Обучение на социални асистенти и домашни помощници за работа с деца с увреждания; Обучение засягащо както цялостното обслужване на децата през деня/предоставяне на храна,лична хигиена,организация на свабодното време/, така и задоволяване на здравните и рехабилитационни потребности;обучение за осигуряване на стимулираща развитието среда/възпитателни, обучителни и терапевтични дейности/;
8.Сключване на договори с потребителите Изясняване на правата и отговорностите на всички страни от договора – потребителя, неговите близки,доставчика/социалния асистент или домашен помощник/,бенефициента
9.Мониторинг и оценяване Посещения веднъж месечно на място потребителяза да се мониторира предоставянета на услугите; наблюдение редовно работата на социалните асистенти и домашни помощници
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 524 BGN
Общ бюджет: 77 244 BGN
БФП: 72 752 BGN
Общо изплатени средства: 72 246 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 752 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 26 121 BGN
2009 32 698 BGN
2010 13 427 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 246 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 839 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 22 203 BGN
2009 27 793 BGN
2010 11 413 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 409 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 918 BGN
2009 4 905 BGN
2010 2 014 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 837 BGN
Финансиране от бенефициента 5 088 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз