Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.06-0001-C0001
Номер на проект: РД09-1860/20.12.2011
Наименование: „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.11.2011
Начална дата: 20.12.2011
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната органзация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително – избираема подготовка, свободно – избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност
Дейности: 2.1.1. Изготвяне на Анализ на съществуващото състояние на образователната система по отношение на провеждане на целодневната организация на учебния процес и социологическо проучване за нагласите и желанията на ученицте, родителите, възпитателите, учи
1.1.3 Разработване и утвърждаване на Инструкция за изпълнение и отчитане на дейностите по целодневна организация на учебния процес от средищните училища и РИО
1.1.4 Провеждане на процедури за избор на изпълнители, съгласно ЗОП и НВМОП
1.1.1.В. Провеждане на работни срещи на екипа на проекта
2.4. Организиране и провеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от I до VIII клас от средищното училище
1.7.* Извършване на външен одит на изпълнение на проекта
1.4. Осигуряване счетоводното обслужване на проекта
1.1.1.Б. Провеждане на обучение за оценка и управление на риска и качеството
3.1.* Провеждане на обучение за учители и възпитатели от средищните училища за прилагане на модела на целодневната организация на учебния процес – Модул 1
2.5.* Разработване на система за проследяване образователните резултати на учениците и изготвяне на анализ на постиженията на учениците от целевата група
1.1.1. Сформиране на екип по проекта
3.4.* Мониторинг на обучителните дейности.
1.3. Закупуване и обновяване на електронни подписи за работа с уеб-базираната информационна система
1.5. Мониторинг и контрол на целодневната организация на учебния ден в средищните училища от експерти от РИО
3.3. Обучение на тема „Новия модел на целодневната организация в училище”
2.2.* Изготвяне на рамкова годишна програма за целодневната организация на учебния процес
3.2.* Провеждане на обучение за учители и възпитатели от средищните училища за ефективно прилагане на модела на целодневната организация на учебния процес с акцент върху добрите педагогически практики – Модул 2
1.1.2. Сформиране на Комитет за наблюдение на проекта
2.1.2.* Оценка на прилагането на новия модел на целодневната организация на учебния процес
2.7.* Изработване на допълнителни модули към уеб-базираната информационна система за осигуряване на дейностите по целодневна организация на учебния процес
1.6. Извършване на текущ контрол през цялата продължителност на проекта за нуждите на ЕУ
1.1.1.А. Провеждане на процедура по избор и ангажиране на външни експерти за работа по проекта
1.2.* Разработване на модули за организация и управление в Уеб-базираната информационна система по проекта
1.8. Осигуряване на необходимите канцеларски материали и консумативи за нуждите на РИО и Екипа за управление
2.3. Провеждане на въвеждащо обучение на директори и служители на тема „Съдържание, организация и документация на целодневното обучение във формата на проекта”
2.6. Подобряване на образователната среда за провеждане на целодневната организация на учебния процес
4. Осигуряване на средства за целодневно обучение на учениците от средищните училища
5. Дейности по информиране и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 232 426 000 BGN
Общ бюджет: 229 823 601 BGN
БФП: 229 823 601 BGN
Общо изплатени средства: 202 526 452 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 229 823 601 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 45 467 984 BGN
2013 69 235 232 BGN
2014 60 423 075 BGN
2015 27 400 161 BGN
202 526 452 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 195 350 061 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 38 647 786 BGN
2013 58 849 370 BGN
2014 51 359 614 BGN
2015 23 290 137 BGN
172 146 907 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 473 540 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 820 198 BGN
2013 10 385 862 BGN
2014 9 063 461 BGN
2015 4 110 024 BGN
30 379 545 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (П) Брой средищни училища предлагащи целодневно обучение на учениците
Индикатор 2 (П) Брой учители и служители в средищните училища, включени в обучения за прилагане на целодневна форма на обучение
Индикатор 3 (П) Брой ученици от средищни училища, участващи в целодневно обучение;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз