Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.03-0009-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.03/D01-14
Наименование: Обучение и заетост за хора с увреждания в специализирано предприятие БГАСИСТ ООД
Бенефициент: "БГАСИСТ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.12.2011
Начална дата: 22.12.2011
Дата на приключване: 01.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда придобиване на професионална квалификация в сферата на маркетинга на лица с увреждания; разкриване на адаптирани работни места, наемане на работа във фирма БГАСИСТ и подкрепа при адаптиране към работното място на наетите лица с увреждания, преминали професионално обучение; повишаване качеството на човешките ресурси във фирмата чрез професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности
Дейности: Дейност 1. Обучение за придобиване на професионална квалификация на хора с увреждания За фирма БГАСИСТ основният момент при изпълнение на тази дейност е качествено и адаптирано за хора с увреждания обучение. Специалността, която ще бъде изучавана от курсистите е Маркетинг, а придобитата професия е маркетолог. Дейността ще бъде извършена на етапи, описани в поддейностите Поддейности: 1.1 Информиране на целевите групи и подбор на лицата преки участници в обучението: Фирмата познава общността на хората с увреждания, тъй като те са нейни основни потребители на продуктите и услугите, които предлага. Екипът за организация и управление има опит и полезни контакти при работа с целевата група, включително в неправителствения сектор на организациите за хора с увреждания. При информирането на целевата група ще ползваме следните методи: - публикации или обяви в специализирани издания на организациите на хората с увреждания; разпространение на обява в специализирани портали, сайтове, форуми, мейлинг-листи и като цяло чрез интернет; лични контакти на ръководителя и координатора с НПО за хора с увреждания; ползване услугите на специализирано посредническо бюро за хора с увреждания; използване на бюрата по труда като посредник за връзка. Кандидатстването на желаещите ще бъде по документи. Подборът на лицата, които ще участват в обученията, ще се извърши от управленския екип на фирмата чрез интервю установяващо дали кандидатът отговаря на предварително посочени изисквания за образование, допълнителни умения и компетенции, мотивация, както и степен на увреждане . От всички интервюирани фирмата ще избере 2 лица за включване в обученията. 1.2 Подбор и сключване на договор за обучение с обучителна организация. Организацията за обучение ще бъде избрана като външен изпълнител по предвидените в законодателството процедури за подбор на изпълнители на обществени поръчки. 1.3 Провеждане на обучението За планираното обучение ще бъде сформирана група от 5 курсисти. Освен двамата курсисти с увреждания подбрани от целевата група „хора с увреждания”, в обучението ще бъдат включени и трима служители на фирмата –вж. Дейност 3, вж. 5.3 план за действие Обучението ще бъде адаптирано за хора със зрителни увреждания и достъпно за хора с други физически увреждания. Обучителните материали ще бъдат достъпни за хора със зрителни увреждания. Курсистите ще имат възможност за индивидуално оценяване на качеството на обучението и компетентността на преподавателите чрез анкети. При изпълнението на дейността ще се реализира принципа за превенция на дискриминацията, основана на увреждане, тъй като се осигуряват възможности хора със зрителни и други увреждания да получават подкрепа в процеса на своята професионална квалификация и включване в пазара на труда.
Дейност 2. Наемане и назначаване на две лица с увреждания, преминали професионално обучение по маркетинг В настоящия момент над 50 процента от заетите в специализираното микро предприятие са лица със зрителни увреждания. Преките наблюдения на фирменото ръководство показват, че служителите с увреждания са способни,мотивирани, организирани, усърдни и творчески и новаторски настроени. Тъй като предприятието предлага продукти и услуги за хора с увреждания, познава и разчита на потенциала на тези лица, в стратегията на фирмата е заложен подход към наемане на хора с увреждания, които да работят за клиенти и потребители със сходни потребности, социален статус и дефицити. Проектът предвижда разширяване персонала на фирмата чрез наемане на още двама служители с увреждания. Изборът ще се извърши чрез наблюдение от страна на ръководния екип за степента на справяне още в процеса на обучението, и чрез последващо интервю за работа. Служителите ще бъдат назначени на дистанционна работа, тъй като според предварителни проучвания голяма част от лицата с увреждания я предпочитат,и тъй като фирмата има иновативен опит в организацията и прилагането на този тип трудова заетост. Политиката на БГАСИСТ е нейните служители да работят дистанционно, използвайки информационните и комуникационни технологии, като се разчита и на мобилност в извършваните дейности. Всеки от служителите има преносим компютър със специализиран софтуер, мобилен телефон, други помощни технически средства, с които може да си служи, както в дома, така и в градска среда или според местоположението на клиента. Реализирането на проекта ще даде възможност за адаптиране на новонаетите към мобилното работно място, и за улесняване на съвместяването на трудовата заетост и семейния живот. Лицата ще бъдат наети по трудови договори, при пълен работен ден. След приключване на проекта, фирмата си запазва правото да използва допълнителни методи за мотивация на новонаетите служители, включително обвързване на заплащането с нивата на продуктивност. При изпълнение на Дейността ще се реализира хоризонталния принцип на ЕС за равенство между половете и превенция на дискриминацията, тъй като ще бъдат включени в трудовия процес лица с увреждания. Реализирането на дистанционната заетост за хора с увреждания при работа със специализирани информационни и комуникационни технологии ще е съобразено с принципа за иновации и прилагане на политики – разработване на нови подходи и споделяне на добри практики при изпълнението на различни политики.
Дейност 3. Обучение за придобиване на професионална квалификация и за придобиване на ключови компетентности на служителите в специализираното предприятие БГАСИСТ ООД Целева група по тази дейност са всички служители във фирма БГАСИСТ. Извършването на дейността ще допринесе за повишаването на качеството на човешкия ресурс във фирмата и от тук до по висока конкурентоспособност на предприятието. Поддейности: 3.1 Обучение за повишаване на професионалната квалификация на собствен персонал Обучение за повишаване на професионалната квалификация по маркетинг ще бъде проведено за трима служители на фирмата заедно с още две лица с увреждания, които не са от нейния персонал, но са избрани сред целевата група „Хора с увреждания” на настоящия проект. Вж. Дейност 1. Обучението на тези служители ще бъде проведено в началния етап на проекта, (вж. 5.3. План за действие). Съвместното обучение на служители на фирмата и на избрани лица от целевата група на хората с увреждания по проекта е избрано като форма с цел оптимизиране на дейностите и икономия на време и ресурси. 3.2 Придобиване на ключови компетентности от служителите на специализираното предприятие По ключови компетентности ще бъдат обучени 6 служители на фирмата - двама по английски език и четирима за Инициативност и предприемачество. Обученията ще бъдат извършени след назначаването на работа на новите служители вж. Дейност 2. Всеки служител на фирмата ще придобие ключова компетентност в зависимост от работата, която извършва и с цел задоволяване на нуждите на предприятието от служители с разностранни компетентности. Изборът на обучителна организация ще бъде извършен по правилата за подбор на изпълнители през първите два месеца от изпълнението на проекта. Изпълнението на дейността реализира принципите на ЕС свързани с Равенство между половете и недопускане на дискриминация, тъй като при избора на лицата няма да се поставят никакви изисквания за пол, възраст, липса на увреждания, етническа принадлежност, убеждения, религия и др. Чрез придобиването на знания, умения и професионална квалификация се инвестира в човешки ресурси, повишават се бизнес-възможностите на предприятието, което е свързано с хоризонталния принцип на ЕС за „устойчиво развитие”.
Дейност 4. Осигуряване на наставничество за новонаетите лица с увреждания Наставничеството е вид неформално обучение, защото новите служители ще имат възможността да навлязат в специфични технически,дигитални и маркетингово-икономически области, свързани с дейността на БГАСИСТ. Наставничеството ще се осъществи от един опитен служител който познава в детайли продуктите, производителите, потребителите и вътрешната организация във фирмата. Той ще бъде на разположение при първоначалните контакти на маркетолозите с потребители и купувачи. Ще съветва, подпомага, консултира и мотивира новонаетите служители през първите четири месеца от тяхната заетост. Ще обучи новите служители за работа с информационните и комуникационни системи в предприятието, специализирания софтуер, както и ползването на техническите средства на адаптираните работни места. За това време той ще предаде своя опит на новите служители. Ще бъде и пряк оценител за степента на справяне. Неговият ежемесечен отчет ще бъде важна част от методологията за контрол и оценка на адаптирането към работата на новонаетите служители. Подпомагането, неформалното обучение и наставничеството на хора с увреждания с цел равнопоставеност кореспондира пряко с хоризонталният принцип на ЕС за превенция на дискриминацията.
Дейност 5. Придобиване на оборудване, необходимо за адаптиране на работни места за хора със зрителни увреждания След извършеният подбор на две лица с увреждания за наемане на работа, ще бъдат закупени необходимите технически средства и оборудване за техните работни места. В рамките на размера на допустимите разходи за тази дейност ще бъде закупено следното оборудване: - Брайлов дисплей - устройство за извеждане на брайлов шрифт информацията, която се вижда на екрана на компютъра; Диктофон с говорещи менюта, приспособен за ползване от незрящи потребители. Брайловият дисплей ще улесни работата на служителя при водене на кореспонденция, при редактиране на техническа документация, при съставяне на наръчници, помагала и др. текстови документи. Диктофонът ще е в помощ на служителя при водене на гласови бележки при разговори и срещи с клиенти и партньори. Тъй като незрящият човек не може да ползва бележник, диктофонът ще може да съхранява гласови бележки, ще дава възможност и за съхраняване на справочна информация като гласово записани имена и телефонни номера, предстоящи събития и т.н. При планиране на дейността изхождаме от предположението, че ще бъдат наети: едно лице със зрителни увреждания и едно лице със други физически увреждания. В тази дейност в най-голяма степен се съблюдава хоризонталния принцип за равнопоставеност и недискриминация, тъй като чрез оборудването на работното място наетите лица ще могат да участват на равно с останалите си колеги в работния процес на предприятието.
Дейност 6. Придобиване на специализиран софтуер за хора със зрителни увреждания За да може да ползва компютър, незрящият служител ще се нуждае от програма екранен четец. Тази програма осигурява достъп чрез синтезатор на говор до операционната система и инсталираните приложения. Екранният четец JAWS for windows (Job Access With Speech) осигурява достъп чрез говор до най-често ползваните офис продукти Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Access), до Internet Explorer, до Skype и други програми за работа и комуникация. JAWS for Windows осигурява достъп до посочените програми освен с говор, и чрез брайлов дисплей. На практика, брайловият дисплей не може да бъде ползван без екранен четец. JAWS предлага много добра поддръжка на различните брайлови шрифтове - има вградена брайлова таблица за кирилица, което позволява и четене и писане на български брайлов шрифт.
Дейност 7. Осигуряване на услугата трудов асистент за новонаетите служители с увреждания При опита, който фирмата има за наемане на лица със зрителни увреждания и познаването на целевата група, е установено, че незрящите имат специфични проблеми, свързани с придвижването, ориентирането и преодоляване на ограниченията в окръжаващата среда. Особено затруднителна за тях е работата с документация на хартия. Трудовият асистент ще има функциите на придружител при придвижване на лицето, посредник при достъп до визуалната информация, четец и помощник при работа с документи на хартиен носител. Трудови асистенти ще бъдат избрани от контингента на социалните асистенти и от близките на лицето с увреждане, които имат опит в подпомагането му. Изискванията при подбора на асистентите са: средно или по-високо образование, опит поне една година в подпомагане на незрящи, неосъждан, незает на пълно работно време. Всеки нает служител с увреждане ще има възможност да ползва асистентската помощ по 60 ч. месечно. Работните графици ще бъдат планирани ежемесечно. Изпълненият работен график ще се ползва като документ в процеса на контрол и оценка на работата на трудовия асистент. Подпомаганите служители ще имат възможност да оценяват услугата чрез попълване на анкета за качеството на асистирането. Предоставянето на тази услуга, с цел компенсиране на дефицити свързани с уврежданията и по висока степен на равнопоставеност реализира в проекта принципа за превенция на дискриминацията
Дейност 8. Въвеждане на система за развитие на човешките ресурси в предприятието. От началото на 2011 г. Фирмата е наела на работа 4 нови служители. Наемането се осъществява предимно чрез програмите на Агенцията по заетостта за подкрепа на работодатели, наемащи хора с увреждания. Трима от новонаетите служители са лица със зрителни увреждания. В Настоящия момент ръководния екип на фирмата прилага свои методи за наблюдение, оценяване и планиране на човешките ресурси. Сформирани са две структурни звена: проектно креативно и маркетингово. Тяхното функциониране е съобразено с принципите на екипната работа. С наемането на още двама нови служители по проекта, Фирменото ръководство счита за целесъобразно да бъде подпомогнат процеса на планиране и оценяване пълноценното развитие на човешките ресурси чрез системен подход и външни специалисти по човешки ресурси. Тъй като целият работен персонал на фирмата е нов, тъй като оценката на служителите е твърде специфична поради различните им физически и интелектуални способности, разработването на Стратегия за развитие на човешките ресурси във специализираното предприятие е сложен процес, непосилен за фирменото ръководство. За разработване и внедряване на системата за развитие на човешките ресурси ще бъде избрана подходяща консултантска организация, предлагаща високо квалифицирани специалисти с опит в тази специфична сфера. За стартиране на дейността е предвидена една среща на експерта с всички служители (вкл. новонаети) в неформална среда за повече от един ден - за един уикенд. Целта е да бъде поставено началото на екипната работа, хората да се опознаят и да осъществят неформални контакти по между си, да се сплотят около общи идеи за развитие на фирмата. Предвидени са и три работни срещи на експерта със служителите и ръководителите в предприятието. През времето на извършването на оценката на персонала всеки служител ще бъде интервюиран и ли анкетиран по подходящи начини, отчитайки спецификите на здравословното състояние и социалния му статус.
Дейност 9. Информиране и публичност При изпълнението на дейността ще се прилагат стриктно изискванията за информиране и публичност на помощта от фондовете на ЕС съгласно регламент (ЕС 1828/2006). Екипът за организация и управление на проекта в своите действия за информация и публичност ще се основава на ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма развитие на човешките ресурси и на комуникационния план към програмата, като спазва стандартите, правилата и специфичните технически изисквания описани в него. Ще се ползват следните методи за информиране и публичност: - публикации или обяви в специализирани издания на организациите на хората с увреждания; - разпространение на обява в специализирани портали, сайтове, форуми, мейлинг-листи и като цяло чрез интернет; - лични контакти на ръководителя и координатора с НПО за хора с увреждания; - ползване услугите на специализирано посредническо бюро за хора с увреждания; - използване на бюрата по труда като посредник за връзка. При стартирането на проекта ще бъде организирана информационна среща с участие на печатни и електронни медии, както и специализирани медии на организациите на хората с увреждания. Чрез тази информационна среща целевата група ще разбере за възможностите, които проекта предлага. През последния месец от изпълнението на проекта ще се организира заключителен семинар, на който ще бъдат поканени медии, представители на целевата група и представители на други специализирани предприятия и кооперации и НПО за споделяне на натрупаният организационен опит. Това ще е начин за мултиплициране на ефекта от изпълнението на проекта. В специализирани или периодични издания ще бъдат публикувани минимум 3 публикации за изпълнението на проекта. За осигуряване на публичността ще бъдат размножени 200 брошури, 4 плаката, 1 банер.
Дейност 10. Организация и управление Микро предприятието е с хоризонтална организационна структура. Формирани са две функционални звена – креативно-проектно и маркетингово. Съдружниците по равно изпълняват ръководните функции във фирмата. Стилът на управление е либерален с изградена система на участие, и до голяма степен децентрализирано вземане на решения. Ръководителят, координаторът и счетоводителят на проекта ще изпълняват основните управленски функции по организиране, координиране, регулиране, контрол на проектните дейности. Ще участват и при мотивацията на персонала. Ръководителят във всеки конкретен период от протичането на проекта ще насочва усилията на хората и ресурсите към постигането на ясно формулирани, степенувани по приоритети и изпълними за персонала цели. Ежемесечни съвещания на ръководството на фирмата заедно с екипа за организация и управление на проекта по отношение протичането напредъка и етапите на проекта ще бъдат провеждани в първите 7 месеца и регулярно през три месеца в останалия проектен период. Това не изключва извънредни заседания при необходимост. Ръководителят на проекта, който е и лидер в креативно-проектното звено ще изготвя тримесечни доклади за напредъка на проекта и ще ги представя на ръководителите на фирмата. Ръководителят на проекта ще провежда екипни срещи във фирмата за организиране и координиране на проектните дейности през не по кратък период от 14 календарни дни. Той ще осъществява кореспонденцията и договорните отношения с подизпълнителите, възникващи във връзка с изпълнението на проекта. Ще следи за необходимостта от процедури за подбор на изпълнители, и в случай на нужда, ще подготвя и провежда съответните процедури. Ще извършва контрол и оценка върху всички финансови и технически отчети пред договарящия орган по време на изпълнението на проекта. Ръководителят и координаторът на проекта ще осигурят подходящата работна среда съобразена с принципите на екипната работа, добра дисциплина, справедливо и еднакво отношение към всички участници в проекта, ясно определени приоритети, ефективна вътрешна комуникация и обратна връзка. Координаторът на проекта ще поеме функциите по документооборота и деловодството по проекта. Той ще бъде и лицето, което ще осъществява взаимодействието и преките контакти с представителите на целевите групи във връзка с изпълнението на дейностите. С цел ефективно използване на финансовите ресурси и фактора време, координаторът ще бъде ежедневно ангажиран в офиса на фирмата с проектните дейности само през първите 7 интензивно натоварени месеца, а през останалият период ще работи на повикване. Ръководителят на проекта ще бъде равномерно ангажиран във времето с изпълнението на проекта през целия период от 16 месеца. Планираната административна дейност е изключително важна за реализирането на принципа на ЕС за „Добро управление на програми и проекти”. В управленския екип ще участва като ръководител на проекта лице с увреждане. Този факт допринася за реализиране принципите на ЕС свързани с Равенство между половете и недопускане на дискриминация. При избора на членовете на екипа за управление на проекта не бяха поставени никакви изисквания за пол, възраст, липса на увреждания, етническа принадлежност, религиозни и други убеждения. Чрез придобиването на повече опит от управленския персонал, чрез ефективното използване на всички ресурси и ИКТ, чрез икономично разходване на материали и консумативи, ще се реализира и хоризонталния принцип на ЕС за „устойчиво развитие”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 62 155 BGN
Общ бюджет: 61 212 BGN
БФП: 61 212 BGN
Общо изплатени средства: 61 140 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 212 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 133 BGN
2013 30 008 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 140 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 030 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 463 BGN
2013 25 506 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 969 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 182 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 670 BGN
2013 4 501 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 171 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация или за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 4 Лица включени в обучението бр.
Индикатор 5 Лица, включени в обучение за ключови компетенции бр.
Индикатор 6 Лица успешно преминали обучение бр
Индикатор 7 Лица успешно завършили обучение за придобиване/повишаване на професионална квалификация
Индикатор 8 Лица успешно завършили за ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз