Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.03-0012-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.03/D01-12
Наименование: Социално включване чрез нова заетост в "Да Винчи дентал лабор"
Бенефициент: "ДА ВИНЧИ ДЕНТАЛ ЛАБОР - САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.12.2011
Начална дата: 22.12.2011
Дата на приключване: 01.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към подкрепа за социално включване на хора с увреждания чрез повишаване на ключовите компетенции и осигуряване на заетост в специализирано предприятие за хора с увреждания „Да Винчи – дентал лабор” ООД, град София. Предвижда се създаване на нови работни места за хора с намалена трудоспособност; повишаване нивото на ключови компетенции на служителите; адаптиране на новите работни места чрез закупуване на специализирано оборудване; осигуряване на системен и устойчив подход в развитието и управлението на човешките ресурси в предприятието.
Дейности: 1. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА Дейността включва традиционни дейности като: Сформиране и управление на екип по проекта, планиране, счетоводство и финансов мениджмънт, мониторинг и контрол, управление на доставките и тръжни процедури, отчетност, комуникация със заинтересованите страни, дейности по визуализация и други. Дейността ще бъде изпълнявана през целия срок на проекта, както с помощта на вътрешни ресурси на водещата организация, така и чрез отделяне на време от специално назначен екип от 3 души административен персонал, които ще имат непосредствен ангажимент относно администрацията и управлението на проекта.
2. ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ Дейността ще бъде възложена на изпълнител/-и по реда на ПМС №55, като се предвижда процедура с обособени позиции за модулите от обучението по ключови компетенции. В изпълнение на договора, изпълнителят ще извърши следното: - Ще изготви и предостави на възложителя учебни програми и графици на обученията в съответствие с изискванията; - Ще подготви и предостави на обучаемите необходимите материали и консумативи; - Ще осъществи обученията в съответствие с учебните програми и графиците, на работните места на обучаемите; - Ще проведе заключителни тестове и ще оцени придобитите знания; - Ще издаде сертификат за придобиване на ключови компетенции в съответствие с изискванията на МОН.
3. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ НА ОБУЧЕНИТЕ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА Дейност 3 включва наемането на трудови договори на 3 лица с намалена трудоспособност след приключването на обучението по ключови компетенции. 3-ма човека ще бъдат наети от „Да Винчи – дентал лабор”. Договорите ще бъдат подготвени от ръководителя на проекта/управител на кандидата. Договорите ще бъдат за минимум за 24 месеца – 12 по време на проекта и 12 след неговото приключване. По време на срока на проекта, възнаграждението на новонаетите ще бъде финансирано от бюджета на проекта
4. ОСИГУРЯВАНЕ НА НАСТАВНИЧЕСТВО НА НОВОНАЕТИТЕ СЛУЖИТЕЛИ Дейността предполага определяне на 2 настоящи служители с опит в съответната дейност – 1 зъботехник и един зъботехник, който се занимава и с търговската дейност на дружеството както и куриера, за подпомагане на половин работен ден на новонаетите служители при изпълняване на присъщите на длъжността им функции.
5. ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ Дейността предполага назначаване на едно лице, което да подпомага 3 новонаети лица. В рамките на 50 седмици лицето предоставящо социалните услуги ще работи по общо 6 часа на седмица - индивидуално с всяко едно от новонаетите лица и 2 часа групово, т.е 8 часа седмично. Помощта е насочена към ключови въпроси като отключването на вътрешния потенциал на човека; възпитание, ориентирано към личността (висока и реалистична самооценка); възможности за нормално развитие и изява на човешките потенциали; възможност за развитие на самостоятелен, смислен и удовлетворяващ живот; възможност за изграждане на хармонични човешки отношения в колектива и общността; възможност за пълноценна професионална изява; отсъствие на трайно чувство на страдание, унижение или изолация; реализиране на социално значими роли в професията. Ще бъдат засягани и теми като разрешаване на трудови конфликти - развитие на умения за справяне с конфликти, ситуации в стрес, дисстрес; преодоляване на загуба; развитие на умения за самостоятелно вземане на решения и поемане на отговорност както и овладяване на нови професионални роли; изграждане на хуманистични ценности (уважение, толерантност, сътрудничество, асертивност) и т.н.
6. РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Дейността ще бъде възложена на изпълнител/-и по реда на ПМС №55, като се предвижда процедура с обособени позиции. Предвидено е: - Разработване на Система за развитие на човешките ресурси в Да Винчи Дентал Лабор -
7. ДОСТАВКА, ТЕСТВАНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА АДАПТИРАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА Дейността включва доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на оборудване за високо честотно топене и леене на метални сплави, което дава възможност и на трудоустроени лица със слухови проблеми да използват това оборудване без заплаха за тяхното здраве и безопасност Оборудването ще автоматизира процеса на леене на метал, който до настоящия момент се извършва напълно ръчно. Ще се редуцират усилията на лицата с намалена трудоспособност, които губят време за постоянното проследяване на процеса и спазване на допълнителни изисквания за безопасност и здраве при работа. До сега този процес се извършва механично с горелка с открит пламък. Служителите със слухови увреждания не желаят, а и е опасно да я използват в работата си, тъй като не могат да чуят дали има изтичане на газ. Оборудването изисква работа на 2 лица едновременно, а с новата машина този процес може да се извършва напълно безопасно само от един човек. Новото оборудване избягва прегряването на метала, което води до нарушаването на химичните връзки между него и керамичната сплав за изработка на изделията, което също може да се окаже вредно, ако е проявена непредпазливост. Изпълнението на тази дейност изисква подготвителна работа, която включва провеждането на тръжна процедура по правилата ПМС 55. Екипът по проекта и най-вече неговия ръководител заедно с ръководството на дружеството ще организират и проведат тръжната процедура. Ръководителят на проекта ще планира, организира, проведе и докладва провеждането на тръжната процедура като съблюдава спазването на правилата. Самата процедура ще включва подготовка на тръжно досие, покана за получаване на оферти, организиране процес на оценка и изготвяне на оценителен доклад и подготовка на договор. Ръководството на „Да Винчи дентал лабор” и представители на дружеството ще бъдат отговорни за техническите въпроси на тръжната процедура. Те ще разработят детайлни технически спецификации, ще направят кратко проучване на потенциални доставчици на оборудването, ще участват в оценката на офертите и на края ще сключат договор за доставка. По-късно, те ще организират процесите на доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Ще осъществят контрол върху осигуряване на необходимите технически спецификации, включително и изискванията за безопасност и здраве при работа, и предоставяне на нужните гаранции и ако се изисква първоначалното обучение за работа с оборудването. Всички тези дейности ще бъдат включени в договора за доставка. Финансирането на тази дейност ще стане от бюджета на проекта.
8. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ Осигуряването на публичност е задължително изискване съгласно Регламент (ЕО) 1828/2006 на Европейската комисия. За прилагане на това изискване е разработено Ръководство за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. , въз основа на което бенефициентът ще изпълни следните дейности за разпространяване на информация за проекта: - Упоменаване на финансовия принос на Европейския социален фонд, предоставен чрез Оперативната програма, в информацията, предоставяна на целевата група по проекта, в изготвяните междинни и заключителни технически доклади и във всички останали изготвяни в рамките на проекта документи, както и при контакти със средствата за осведомяване; - Отпечатване и разпространение на рекламно-информационна брошура; - Изработване на информационна табела - Провеждане на две регионални пресконференции - Публикуване на информация за проекта в интернет страницата на бенефициента: www.davincilabor.com
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 92 456 BGN
Общ бюджет: 85 909 BGN
БФП: 85 909 BGN
Общо изплатени средства: 85 909 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 909 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 543 BGN
2013 49 367 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 909 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 023 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 061 BGN
2013 41 962 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 023 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 886 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 481 BGN
2013 7 405 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 886 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой лица включени в обучението
Индикатор 4 Лица, включени в обучение за ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, взели участие в проекта в качеството си на наставници
Индикатор 6 Брой лица, взели участие в проекта в качеството си на предоставящи социални услуги
Индикатор 7 Брой системи за развитие на човешките ресурси в предприятието
Индикатор 8 Доставено оборудване в „Да Винчи дентал лабор”
Индикатор 9 Бр. информационни брошури
Индикатор 10 Брой регионални пресконференции
Индикатор 11 Брой информационни табели
Индикатор 12 Брой лица успешно преминали обучение
Индикатор 13 Лица, успешно завършили за ключови компетенции
Индикатор 14 Брой лица нованети, осигурени с наставничество


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз