Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0004-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-3-25
Наименование: "Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Тервел"
Бенефициент: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 01.12.2011
Начална дата: 21.12.2011
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
Описание
Описание на проекта: - Етап I Подготовката на инвестиционният проект включва: - Предварителни (прединвестиционни) проучвания - изпълнен - Проектиране – фаза идеен проект за обект ПСОВ и фаза работен проект за останалите обекти – изпълнен - Разработване на анализ „разходи-ползи” и попълване на формуляр за кандидатстване – изпълнен - Етап II Изпълнение на инвестиционният проект включва: - Разработване на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, предвидени в рамките на инвестиционен проект; - Реализация на строително-монтажни дейности на инженеринг (проектиране - строителство) съгласно FIDIC (Жълта книга); - Строителен надзор; - Авторски надзор. Изпълнението на дейностите в Етап II ще се осъществи в случай че Община Тервел получи одобрение за финансиране от Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г.. Предвидените дейности от Етап II не са стартирали. Дейностите от Етап I са реализирани с финансиране от общинския бюджет.
Дейности: Доставка на Машини и съоръжения
Провеждане на обществени поръчки
Строително Монтажни Работи
Одит
Публичност
Надзор по време на строителството
Издаване на разрешения за строеж
Проектиране
Организация и Управление на проекта
Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки
Въвеждане в експлоатация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 16 970 795 BGN
Общ бюджет: 7 233 110 BGN
БФП: 6 909 442 BGN
Общо изплатени средства: 7 471 282 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 909 442 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 848 540 BGN
2013 4 476 094 BGN
2014 198 591 BGN
2015 1 948 058 BGN
7 471 282 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 573 918 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 678 832 BGN
2013 3 580 875 BGN
2014 158 873 BGN
2015 1 558 446 BGN
5 977 026 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 335 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 169 708 BGN
2013 895 219 BGN
2014 39 718 BGN
2015 389 612 BGN
1 494 256 BGN
Финансиране от бенефициента 2 145 926 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Модернизирана ПСОВ - Тервел
Индикатор 2 Новоизградени канализационни мрежи(включително колектори) - Тервел
Индикатор 3 Модернизирани водоснабдителни мрежи - Тервел
Индикатор 4 Брой население присъединено към новоизградената канализационна мрежа
Индикатор 5 Брой население което да се обслужва от модернизирана канализационна мрежа - Тервел
Индикатор 6 Брой население което да се обслужва от модернизирана водопроводна мрежа
Индикатор 7 Население ползващо реконструирано ПСОВ - Тервел
Индикатор 8 Новосъздадени работни места - Тервел


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз