Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.07-0019-C0001
Номер на проект: DIR-51011119-19-38
Наименование: "Рехабилитация на ПСОВ Албена и разширяване на канализационната мрежа в с. Оброчище, общ. Балчик"
Бенефициент: Община Балчик
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 07.12.2011
Начална дата: 21.12.2011
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
Описание
Описание на проекта: Цел на проекта: Реконструкция на ПСОВ к.к.Албена с цел увеличаване на капацитета за 50 000 е.ж. и пречистване на отпадъчните води от к.к.Албена и с.Кранево до определените индивидуални емисионни ограничения, посочени в разрешителното за заустване, включително за осигуряване на по-строго пречистване с отстраняване на биогенни елементи от отпадъчните води за агломерации над 10 000 е.ж., заустващи в чувствителната зона – Черно море. Изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно море. Изграждане на нов отвеждащ колектор от ПСОВ Албена до нова точка до брега на Черно море, от която ще започне изграждането на дълбоководното заустване. Обосновка на необходимостта: Реконструкцията на пречиствателната станция се налага, както поради невъзможността на съществуващите съоръжения да поемат увеличаващите се отпадъчни води и завишените изисквания към качествата на пречистената вода, зауствана в Черно море, така и заради лошото състояние на
Дейности: Дейност 2: Изпълнение на договори за подготовка на инвестиционните проекти за реконструкция на ПСОВ Албена и съпътстващата го инфраструктура Изготвяне на подробно прединвестиционно проучване и Идеен проект за реконструкция на ПСОВ Албена и съпътстващата го инфраструктура; подготвяне на тръжни документации за избор на изпълнител на дейностите, свързани със строителство на реконструкцията на ПСОВ Албена и съпътстващата го инфраструктура; изготвяне на финансов анализ; изготвяне на доклади за оценка на съответствието; изготвяне на заявление за преценка необходимостта от ОВОС; изготвяне на доклад по ОВОС; изготвяне на програма за управление на утайките; доставка на оборудване и канцеларски материали; изготвяне на доклад за изпъление на първия етап от проекта
Дейност 3: Организация и управление на проекта Община Балчик ще сформира Звено за изпълнение на проекта (ЗИП) от служители на общината. ЗИП ще бъде подпомагано от външна техническа помощ. Ще бъде включен и представител на асоциирания партньор на проекта-дружество ВиК ЕООД - Добрич. ЗИП ще се състои от следните експерти: Ръководител на проекта; Лице по нередности; Отговорник за съхранение на документацията по проекта. Външната техническа помощ на ЗИП ще включва следните експерти: Инженер-координатор на проекта; Юрист; Финансист; Експерт, отговарящ за мониторинга на проекта; Други експерти при необходимост.
Дейност 5: Изпълнение на мерки за информация и публичност Договорът за изпълнение на мерки за публичност ще бъде възложен в рамките на първия етап, но ще обхваща и двата етапа на изпълнение на проекта. Дейностите ще включват подготовка, публикуване и разпространение на материали, както и организиране на събития, популяризиращи приноса на ЕС по настоящия проект.В рамките на първия етап на проекта ще се организират 2 бр. пресконференции (при стартиране и приключване на етапа) и ще се издадат информационни брошури с информация за проекта,както и публикации в местни медии. Мерките за публичност през втория етап на проекта ще включват: •пресконференции за стартиране и приключване на втория етап; •поставяне на билбордове на местата на строителство; •официални церемонии – първа копка и официално откриване на обекта; •информационни стикери, които ще се поставят върху закупеното в рамките на проекта оборудване; •поставяне на постоянни информационни (обяснителни) табели на мястото на временните билбордове; •печатни материали (брошури) с информация за изпълнения проект; •платени публикации в печатни медии, за популяризиране резултатите от проекта; • изработване и разпространение на промоционални материали (фланелки, чаши, конферентни чанти, химикалки и др.)
Дейност 1: Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за дейности свързани с подготовка на проекта, които е предвидено да се изпълняват от лица, различни от бенефициента Дейността включва подготовката на документации за следните обществени поръчки: разработване на ПИП за реконстукция на ПСОВ к.к. Албена и съпътстващата го инфрастуктура (дълбоководно заустване) и изграждане на нов отвеждащ колектор от ПСОВ Албена, включително разработване на хидро-геоложки проучвания на площадката на ПСОВ Албена и по трасето на новия отвеждащ колектор; разработване на идеен проект за реконструкция на ПСОВ Албена и съпътстващата го инфраструктура; предоставяне на техническа помощ на звеното за управление на проекта, обхващаща реализацията на първия и втория етап от проекта; текущ одит на проекта; мерки за информация и публичност; изготвяне на финансов анализ; оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите; изготвяне на заявление за преценка необходимостта от ОВОС, оценка на съвместимостта със ЗООС, ЗВ и ЗБР и издаване на необходимите разрешителни; изготвяне ан доклада по ОВОС; изготвяне на програма за управление на утайките;доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали, необходими за изпълнението на проекта; изготвяне на доклад за изпълнението на първия етап от проекта, включително комплектоване с приложенията към него и др. съпътстващи документи (бюджет, анализи, карти и т.н.)
Дейност 4: Одит на проекта Община Балчик ще възложи текущ одит на проекта за двата етапа на реализация на проекта. Изпълнението на тази дейнос ще бъде съобразено с Насоките за извършване на одит по проекти, финансирани по ОПОС.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 32 445 370 BGN
Общ бюджет: 586 116 BGN
БФП: 586 116 BGN
Общо изплатени средства: 586 116 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 586 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 170 476 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 415 640 BGN
586 116 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 468 893 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 136 381 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 332 512 BGN
468 893 BGN
В т.ч. Национално финансиране 117 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 34 095 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 83 128 BGN
117 223 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съгласно процедурата за директно предоставяне, Индикаторите са неприложими към Формуляра за кандидатстване.,.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз