Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.03-0013-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.03/D01-9
Наименование: Подкрепа за социално включване на хора с увреждания в "Райна Княгиня - П" ООД
Бенефициент: "Райна Княгиня-П" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.12.2011
Начална дата: 22.12.2011
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Проектът цели да подкрепи социално включване на хора с увреждания чрез повишаване на квалификацията и осигуряване на заетост в специализирано предприятие за хора с увреждания „Райна Княгиня-П” ООД – град Панагюрище и повишаване конкурентоспособността на предприятието чрез инвестиции в човешкия му капитал. Предвижда се създаване на нови работни места за хора с намалена трудоспособност; наставничество, социални услуги и адаптиране на работните места; осигуряване на системен и устойчив подход в развитието и управлението на човешките ресурси в предприятието.
Дейности: 1. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА Дейността включва традиционни дейности като: Сформиране и управление на екипа по проекта, планиране, счетоводство и финансов мениджмънт, мониторинг и контрол, управление на доставките и тръжни процедури, отчетност, комуникация със заинтересованите страни, дейности по визуализация и други. Дейността ще бъде изпълнявана през целия срок на проекта, както с помощта на вътрешни ресурси на водещата организация, така и чрез отделяне на време от специално назначен екип от 3 души административен персонал, които ще имат непосредствен ангажимент относно администрацията и управлението на проекта.
2. ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ Дейността ще бъде възложена на изпълнител/-и по реда на ПМС №55, като се предвижда процедура с обособени позиции за обученията за професионална квалификация и обучението по ключови компетенции. В изпълнение на договора, изпълнителят ще извърши следното: - Ще изготви и предостави на възложителя учебни програми и графици на обученията в съответствие с изискванията на ЗПОО и приложимите подзаконови нормативни актове, - Ще подготви и предостави на обучаемите необходимите материали и консумативи; - Ще осъществи обученията в съответствие с учебните програми и графиците, на работните места на обучаемите; - Ще проведе заключителни тестове и ще оцени придобитите знания; - Ще издаде удостоверения за професионална квалификация и сертификати за ключови компетенции в съответствие с изискванията на МОН.
3. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ НА ОБУЧЕНИТЕ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА Дейност 3 включва наемането на трудови договори на 4 лица с намалена трудоспособност след приключването на професионалното обучение в пластмасовия цех Договорите ще бъдат подготвени от отдел “Човешки ресурси” на водещата организация със съдействието на ръководителя на проекта. Договорите ще бъдат за минимум за 24 месеца – 12 по време на проекта и 12 след неговото приключване. По време на срока на проекта, възнаграждението на новонаетите ще бъде финансирано от бюджета на проекта
4. ОСИГУРЯВАНЕ НА НАСТАВНИЧЕСТВО НА НОВОНАЕТИТЕ СЛУЖИТЕЛИ Дейността предполага определяне на трима настоящи служители с опит в съответното производство – двама от полимерното производство и един от печатната дейност, за подпомагане на половин работен ден на новонаетите служители при изпълняване на присъщите на длъжността им функции.
5. ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ Дейността предполага назначаване на едно лице, което да подпомага 4 новонаети лица. В рамките на 50 седмици лицето предоставящо социалните услуги ще работи по 5,33 часа седмично индивидуално с всяко едно от новонаетите лица и 8 часа групово. Помощта е насочена към ключови въпроси като отключването на вътрешния потенциал на човека; възпитание, ориентирано към личността (висока и реалистична самооценка); възможности за нормално развитие и изява на човешките потенциали; възможност за развитие на самостоятелен, смислен и удовлетворяващ живот; възможност за изграждане на хармонични човешки отношения в колектива и общността; възможност за пълноценна професионална изява; отсъствие на трайно чувство на страдание, унижение или изолация; реализиране на социално значими роли в професията. Ще бъдат засягани и теми като разрешаване на трудови конфликти - развитие на умения за справяне с конфликти, ситуации в стрес, дисстрес; преодоляване на загуба; развитие на умения за самостоятелно вземане на решения и поемане на отговорност както и овладяване на нови професионални роли; изграждане на хуманистични ценности (уважение, толерантност, сътрудничество, асертивност) и т.н.
6. РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Дейността ще бъде възложена на изпълнител/-и по реда на ПМС №55, като се предвижда процедура с обособени позиции. Предвидено е: - Разработване на Система за развитие на човешките ресурси в „Райна Княгиня–П” ООД - Разработване на система за оценка на професионалната пригодност на хората с увреждания (професионалните възможности за труд в рамките на "Райна Княгиня-П" ООД
7. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ Осигуряването на публичност е задължително изискване съгласно Регламент (ЕО) 1828/2006 на Европейската комисия. За прилагане на това изискване е разработено Ръководство за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. , въз основа на което бенефициентът ще изпълни следните дейности за разпространяване на информация за проекта: - Упоменаване на финансовия принос на Европейския социален фонд, предоставен чрез Оперативната програма, в информацията, предоставяна на целевата група по проекта, в изготвяните междинни и заключителни технически доклади и във всички останали изготвяни в рамките на проекта документи, както и при контакти със средствата за осведомяване; - Организиране и провеждане на информационни събития – пресконференции, с участието на представители на местни медии и заинтересовани страни; - Отпечатване и разпространение на рекламно-информационна дипляна/брошура; - Изработване на информационна табела; - Изработване и поставяне на рекламно-информационен банер в интернет страницата на бенефициента; - Публикуване на информация за проекта в интернет страницата на бенефициента: http://www.rainaknyaginya.com/
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 439 BGN
Общ бюджет: 84 049 BGN
БФП: 84 049 BGN
Общо изплатени средства: 84 044 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 84 049 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 40 738 BGN
2013 43 306 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
84 044 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 441 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 34 627 BGN
2013 36 810 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 437 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 607 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 111 BGN
2013 6 496 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 607 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация или за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 4 Бр. лица включени в обучението
Индикатор 5 Лица, включени в обучение за придобиване/ повишаване на професионална квалификация (ако е приложимо)
Индикатор 6 Лица, включени в обучение за ключови компетенции (ако е приложимо)
Индикатор 7 Бр. лица, взели участие в проекта в качеството си на наставници
Индикатор 8 Бр. лица, взели участие в проекта в качеството си на предоставящи социални услуги
Индикатор 9 Бр. системи за развитие на човешките ресурси в предприятието
Индикатор 10 Брой системи за оценка на професионалната пригодност на хората с увреждания (професионалните възможности за труд в рамките на "Райна Княгиня - П" ООД
Индикатор 11 Брой проведени информационни събития (пресконференции)
Индикатор 12 Брой рекламно-информационни брошури
Индикатор 13 Бр. информационни табели
Индикатор 14 Брой рекламно-информационни банери
Индикатор 15 Бр.лица, успешно преминали обучение
Индикатор 16 Лица, успешно завършили за ключови компетенции (ако е приложимо)
Индикатор 17 Бр.лица нованети, осигурени с наставничество
Индикатор 18 Брой лица нованети, осигурени със социални услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз